Lönesamtal med dina medarbetare – för dig som chef

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter. Det är viktigt att både du som chef och dina medarbetare har klart för er vad som påverkar lönen.

Lönesamtalets funktion

Lönesamtalet hjälper dina medarbetare att förstå att deras lön inte styrs av hur skickliga de är på att förhandla, utan istället kopplar den individuella löneutvecklingen till resultat, kompetens och skicklighet i yrkesrollen. Du vill att dina medarbetare ska uppleva att deras bidrag till företagets utveckling påverkar deras egen  löneutveckling . Många chefer upplever lönesamtalet som den kanske viktigaste men svåraste delen i löneprocessen. Se till att du får utbildning i hur du håller ett  lönesamtal  med hög kvalitet.

Slå inte ihop lönesamtal med utvecklingssamtal

På de flesta arbetsplatser är det  lönerevision  en gång per år. Det betyder att du ska sitta ner med var och en av dina medarbetare för att diskutera deras lön och för att meddela vilken ny lön som ska gälla. Det är ett arbete som kräver en del förarbete. 

Du ska inte slå ihop lönesamtalen med utvecklingssamtalen. Orsaken är att det lätt blir ett alltför tekniskt resonerande kring löner och nivåer på bekostnad av de viktiga delarna om prestation, kompetens och utveckling som ska vara tyngdpunkten i utvecklingssamtalet.

För medarbetare handlar lönesamtalen om att få feedback på det som gjorts och få reda på vad som ligger till grund för den nya lönen och diskutera vad som kan vara en rimlig framtida löneutveckling .

Förbered dig inför lönesamtalet

Både du och dina medarbetare tjänar på att du är väl förberedd. Din HR-avdelning är en bra resurs att vända sig till inför lönesamtalen.

Checklista inför samtalet

 • Sätt upp individuella möten i god tid.
 • Läs företagets lönepolicy.
 • Läs relevanta avtal: kollektivavtal och lokala avtal.
 • Gör en lönekartläggning för att hitta eventuella obalanser.
 • Läs igenom och uppdatera dina personalanteckningar.
 • Se till att du klart känner till verksamhetens mål för innevarande och nästkommande år.
 • Informera dina medarbetare om hur lönesättningsprocessen går till.

Genomför ett effektivt lönesamtal

Det är vanligt att lönesamtalen är två till antalet. Först ett lönesamtal och sedan ett löneåterkopplingssamtal (även kallat lönesättande samtal).

Lönesamtalet

Syftet med lönesamtalet är att medarbetaren ska få en möjlighet att själv lägga fram sina argument inför den individuella lönesättningen. Den slutliga lönesättningen sker ofta centralt i företagen, med liten möjlighet för de operativa cheferna att påverka. Men det finns alltid möjligheter till justeringar.

 • Gå igenom företagets lönepolicy tillsammans.
 • Jämför era uppfattningar om i vilken grad medarbetaren är kvalificerad för en justering av lönen.
 • Lyssna till de argument som medarbetaren lyfter fram. Det kan vara sådant som du inte lagt märke till, men som har betydelse i lönesättningen.
 • Förklara hur du ser på medarbetarens arbetsprestationer i förhållande till lönepolicyn.
 • Påminn medarbetaren att det sällan är möjligt att göra radikala lönejusteringar, såvida inte medarbetaren blivit befordrad eller fått avsevärt nya arbetsuppgifter.
 • Informera om när de slutliga lönerna kommer att delges medarbetaren.

Löneåterkopplingssamtal

Syftet med löneåterkopplingssamtalet (även kallat lönesättande samtal) är att individuellt informera om resultatet av en genomförd lönerevision . Du som chef berättar för medarbetaren vilken den nya lönen blir efter revisionen. Det är ingen förhandling vid detta tillfälle – den är redan avklarad.

De här samtalen kan bli ganska korta. Lämna information om den nya lönen på ett så konkret och tydlig sätt som möjligt.

Var konkret
Undvik att meddela lönen som en procentuell höjning eller ett ökningsbelopp. Säg INTE: ”Din nya lön höjs med 2,1 % från första mars” eller ”Din lönehöjning blir 450 kronor per månad”. Säg istället vad den nya månadslönen blir: ”Din nya lön blir 31 500 kronor per månad från första mars.” Då minimeras risken för missförstånd. Var beredd på att svara på frågan ”Vad ska jag göra för att kunna höja min lön till nästa år?”

Var saklig
Det är inte ovanligt att en del medarbetaren visar missnöje då du meddelar lön. I de fallen har medarbetaren ofta högre förväntningar på lönen än vad företag och avtal mäktar med. 

Ge då din förklaring till lönesättningen så sakligt som du kan, hänvisa till ert samtal om lönesättning och lönepolicyn, och påminn om att lönen är viktigt, men att den bara utgör en del av den totala ersättningen som den anställde får, vid sidan av försäkringar, utveckling och eventuellt andra förmåner.

Summering

 • Läs lönepolicy och avtal
 • Informera medarbetarna om hur lönerevisionen går till
 • Sätt upp individuella möten i god tid
 • Lyssna på medarbetarna syn på och argument för sin lön
 • Dokumentera dina egna förslag
 • När nya lönen meddelas – ingen mer förhandling
 • Förbered svar på frågan: ”Vad ska jag göra för att kunna höja min lön?”

Om informationen i förväg om lönepolicy och löneförhandlingar skötts bra, kommer de allra flesta medarbetare att vara nöjda med sin nya lön.

E-kurs om lönesamtalet

Vad ingår i begreppet lön, vad är lönekriterier och hur lägger jag upp ett lönesamtal? Det och mycket annat lär du dig i kursen om lönesamtalet. Vi går också igenom hur du kan motivera en löneförändring och bemöta invändningar.
Info icon Shape info icon

Globala koncerner

I globala företag betraktas ofta löneutrymmet som fråga för koncernledningen. Hänsyn tas dock till lagar och avtal i respektive land. Löneprocessen sker trots det lokalt. Det kan vara nödvändigt att involvera koncernledningen för att klarlägga löneprocessen.

Fyra tips för en bra dialog

Lönesamtalet är viktigt för dina medarbetare. Därför kan många vara extra spända eller nervösa inför och under samtalet. Du underlättar samtalet och dina möjligheter att få fram det som du tycker är viktigt genom att skapa en bra dialog

Info icon Shape info icon

Bristande prestation?

För det fall en medarbetare brister i prestationen och därför får en avvikande låg löneökning är det viktigt att du som chef för en dialog med medarbetaren om hur detta i framtiden kan åtgärdas för att ge förutsättningar för en positiv löneutveckling . Ni tar tillsamman fram en åtgärdsplan . Hur och när en åtgärdsplan ska upprättas finns i några av Unionens kollektivavtal . Åtgärdsplanen ska upprättas skriftligen och följas upp kontinuerligt. 

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Ditt eget lönesamtal

Här hittar du mer tips och råd inför ditt eget lönesamtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg