Så sätter du rättvisa löner som chef

Som chef har du en central roll i lönearbetet – det är du som till slut bestämmer lönen för dina medarbetare. När du sätter löner behöver du göra en helhetsbedömning som utgår från medarbetarens arbetsinsats under året. Men du ska också ta hänsyn till eventuell lönekartläggning, lönestrukturer, kollektivavtal och marknadsläget.

Löneprocessen

Lönesättningen är ett viktigt verktyg i ditt ledarskap. Med en genomtänkt struktur bidrar löneprocessen till att verksamhetens mål nås och att verksamheten utvecklas, samtidigt som medarbetarna känner sig motiverade.

Som närmaste chef är det du som ställer krav, sätter mål och följer upp resultat av dina medarbetares utförda arbete. Därför är det också du som bäst kan avgöra dina medarbetares måluppfyllelse, kompetens och prestation som ligger till grund för deras löner. Se till att ditt mandat är tydligt på det området.

För att säkerställa att lönesättningen följer företagets  lönepolicy och blir så konsekvent som möjligt inom hela företaget, är det vanligt att din chef i sin tur granskar ditt löneförslag. Även HR-funktionen och lokala fackliga representanter har viktiga roller i att säkerställa kvaliteten i lönesättningen. Om ditt förslag behöver ändras är det viktigt att du förstår ändringen. Annars blir det svårt för dig att motivera den nya lönen för din medarbetare.

Löneprocessen består av två återkommande steg:

  • Utvecklingssamtalet (även kallat mål- eller medarbetarsamtal)
  • Lönesamtalet (kan delas upp i lönesamtal  och löneåterkopplingssamtal)

För att löneprocessen ska fungera riktigt bra behöver företaget även ha följande på plats:

  • En  lönepolicy  som ger företagets syn på vad som ska påverka lönen och som ligger till grund för de löner du sätter för dina medarbetare. För att klara av att sätta lön utifrån företagets lönepolicy på ett enhetligt sätt behöver du resurser, stöd och utbildning.
  • En sammanställd lönestruktur som visar lönespridningen för olika yrkesgrupper i företaget.

Om du arbetar i ett globalt företag är det inte ovanligt att några av dina medarbetare arbetar i ett annat land, vilket gör att ni inte träffas så ofta. Detta kan vara problematiskt och är något som det lokala fackförbundet och arbetsgivaren behöver diskutera och hitta bra lösningar på så att lönepolicyn och löneprocessen fungerar ändå.

Sex tydliga faktorer som styr lönen

Utvecklingssamtalet och lönesamtalet

För att kunna bedöma prestation och resultat i lönesamtalet behöver du innan själva lönesamtalet ha pratat med medarbetaren om vilka prestationer och resultat som ska uppnås. Detta görs normalt i ett framåtsyftande mål-, medarbetar- eller utvecklingssamtal .

Förbered dig inför utvecklingssamtalet

Här får du råd och tips om hur du utför ett bra utvecklings- och medarbetarsamtal. Som medlem kan du också gå e-kursen ”Utvecklingssamtalet” som består av faktafilmer, samtalsexempel och checklistor.

Förbered dig inför lönesamtalet

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Ditt eget lönesamtal

Här hittar du mer tips och råd inför ditt eget lönesamtal.

Marknadslöner – tjänar du som du förtjänar?

Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg