Så sätter du rättvisa löner som chef

När du sätter löner, behöver du göra en helhetsbedömning som utgår från medarbetarens arbetsinsats under året. Men du ska också ta hänsyn till eventuell lönekartläggning, lönestrukturer, kollektivavtal och marknadsläget.

Händer som håller i penna

Löneprocessen

Lönesättningen är ett viktigt verktyg i ditt ledarskap. Med en genomtänkt struktur bidrar löneprocessen till att företagets mål nås och verksamheten utvecklas, samtidigt som medarbetarna känner sig motiverade.

Löneprocessen består av två återkommande steg:

 • Utvecklingssamtalet (även kallat mål- eller medarbetarsamtal)
 • Lönesamtalet (kan delas upp i löneförhandlande och lönesättande samtal)

För att löneprocessen ska fungera riktigt bra behöver företaget även ha följande på plats:

 • En lönepolicy som ger företagets syn på vad som ska påverka lönen
 • En sammanställd lönestruktur som visar lönespridningen för olika yrkesgrupper i företaget

Utvecklingssamtalet

För att kunna bedöma prestation och resultat i lönesamtalet behöver du innan själva lönesamtalet ha pratat med medarbetaren om vilka prestationer och resultat som ska uppnås. Detta görs normalt i ett framåtsyftande mål-, medarbetar- eller utvecklingssamtal.

Måldialogen mellan dig och dina medarbetare är själva motorn i processen. Förutom att ni diskuterar medarbetarens mål och resultat, är det också ett tillfälle att prata om företagets kompetensbehov och medarbetarens behov av kompetensutveckling .

Du har utvecklingssamtal med dina medarbetare minst en gång per år. Då sätter ni mål för den kommande perioden. Det är viktigt att sätta relevanta och uppföljningsbara mål.

Målen kan vara individuella eller gemensamma, gruppvisa eller övergripande och till exempel avse:

 • Mål som omfattar förvaltande eller utvecklande av verksamheten
 • Ekonomiska mål
 • Produktionstekniska mål
 • Mål om medarbetarens kompetensutveckling

Det viktiga är att målen på kort eller lång sikt stöttar verksamhetens övergripande mål.

Dialogen innebär även att ni följer upp måluppfyllelsen från den föregående perioden och kopplar dessa resultat till lön. På vissa företag har chef och medarbetare avstämnings- och uppföljningsmöten vid flera tillfällen under året.

Förbered dig inför utvecklingssamtalet

Här får du råd och tips om hur du utför ett bra utvecklings- och medarbetarsamtal. Som medlem kan du också logga in och gå e-kursen ”Utvecklingssamtalet” som består av faktafilmer, samtalsexempel och checklistor.
Info icon Shape info icon

Budgetens roll i löneprocessen

 • Budgeten bestäms långt innan lönerevisionen. Budgeten innehåller naturligtvis en hel del överväganden, men dess roll är främst att få debet och kredit att gå ihop, inte att bestämma löneökningsutrymmet i nästa lönerevision .
 • Budgeten innefattar ofta även andra lönekostnadsökningar än de som normalt sker i samband med lönerevisionen, till exempel löneökningar på grund av befordringar, omplacering, ändrade arbetstider och nyrekryteringar.
 • En bra löneprocess förutsätter att löneökningsutrymmet bestäms först när medarbetarnas resultat följts upp.

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Ditt eget lönesamtal

Här hittar du mer tips och råd inför ditt eget lönesamtal.

Marknadslöner - tjänar du som du förtjänar?

Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg