Anvisningar och riktlinjer till stadgarna

Underlag som utvecklar och förtydligar stycken i Unionens stadgar.

Riktlinjer riksklubbar

En riksklubb är en klubb som representerar medlemmar inom flera regioner i företag/organisationer som har flera arbetsplatser.
I word-format för att kunna användas som mall och fyllas i och anpassas.
I word-format för att kunna användas som mall och fyllas i och anpassas.

Anvisningar samverkansgrupper

Samverkansgrupper syftar till att stimulera och möjliggöra samarbete, kontakt och utbyte mellan medlemmar, förtroendevalda och klubbar utan att låsa formerna för samverkan.

Anvisningar allmänna klubbar

Mer om allmänna klubbar och hur de är tänkta att fungera.

Riktlinjer alternativa mötesformer

För att öka inflytande och förutsättningar att delta vid klubbmöten öppnar Unionens stadgar för alternativa mötesformer.

Riktlinje arbetsplatsombud

Mer information om uppdraget arbetsplatsombud och vilka olika mandat som finns.

Riktlinjer undantas från klubbtillhörighet

Medlem ingår i klubben där arbetsplatsen är belägen enligt Unionens stadgar. Läs mer om i vilka fall det kan beviljas undantag.

Riktlinje - ny medlems rätt till förhandlingshjälp - "tremånadersregeln"

Här beskrivs närmare från vilken tidpunkt en ny medlem har rätt att få förhandlingshjälp i olika frågor.

Anvisningar koncernfacklig samverkan

Koncernfacklig samverkan är ett samordnat agerande inom ett företag, koncern eller i ett koncernliknande förhållande där arbetsplatser, klubbar och/eller arbetsplatsombud, genom ett gemensamt fackligt forum kan samverka i koncernfackliga frågor.
I word-format för att kunna användas som mall och fyllas i och anpassas.
I word-format för att kunna användas som mall och fyllas i och anpassas.

Riktlinjer ungdomsombud i regionstyrelsen

Riktlinjerna för ungdomsombud i regionstyrelsen syftar till att definiera rollen som ungdomsombud utifrån en gemensam förbundsövergripande syn på uppdragets syfte och roll.

Anvisning gällande gästmedlemskap

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg