Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Sortera efter

Övrigt: Det fackliga löftet formar framtiden – en gemensam färdriktning i en föränderlig värld.
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Rapport: Unionens konjunkturrapport 2019 visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. Rapporten visar också att kvinnorna dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
Rapport: För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.
Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Övrigt: Faktablad med en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen.
Övrigt: Här hittar du mallar för dagordning och protokoll som ni kan använda när ni ska bilda klubb.
Övrigt: Samverkansgruppen för medlemmar i Unionen egenföretagares motioner till Unionens kongress i oktober 2019.
Övrigt: Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i arbetet för hållbart företagande på ditt företag eller i din organisation.
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Broschyr: Boka in en föreläsning eller workshop - på jobbet. Ett specialutbud för dig som chefsmedlem i region Sydväst.
Rapport: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2019 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Unionen har även undersökt hur föräldravänligt arbetslivet bedöms vara i nuläget.
Rapport: Unionens mångfaldsundersökning 2019 visar att organisationskulturen på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.
Rapport: Dämpad tillväxt efter goda år - Unionen om konjunkturen november 2019.
Rapport: Sjukförsäkringen är en grundbult i de svenska trygghetssystemen och av stor betydelse för Unionens medlemmar. Det är därför viktigt för oss som Sveriges största fackförbund att delta i debatten om sjukförsäkringens utformning och regelverk.
Rapport: Arbetsmiljöbarometern är en undersökning som visar hur Unionens arbetsmiljöombud bedömer både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Övrigt: En arbetsmarknad där lika rättigheter och möjligheter förverkligas och för arbetsplatser utan diskriminering och särbehandling, där allas kompetens och potential tas till vara.
Övrigt: Kursprogram för dig som är medlem i Unionen region Skaraborg/Väst, Göteborg och SjuHall
Rapport: Löneskillnader mellan privatanställda tjänstemän på svensk arbetsmarknad och arbetet för jämställda löner.
Övrigt: Unionens policy briefs är sammanfattningar av våra förslag på lösningar och rekommendationer inom specifika frågor.
Övrigt: Dessa partsgemensamma material är framtagna för att underlätta dialogen i lönesamtalet men de kan behöva anpassas till företagens löneprocess.
Övrigt: Underlag för dig som förtroendevald på avtalsområde Almega Tjänsteförbunden Lagring & distribution.
Rapport: Ekonomisk kris av sällan skådat slag - Unionen om konjunkturen maj 2020.
Övrigt: En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist i företag
som är medlemmar och har kollektivavtal i förbund inom Almega.
Övrigt: Här hittar du de dokument du behöver ta del av inför regionens årsmöte, regionrådet.