Diskriminering, likabehandling och föräldraledighet

Handledningar för dig som är förtroendevald. Likabehandling handlar om att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor.

Likabehandling handlar om att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor. och kompletterar övriga rapporter om diskriminering, jämställdhet och mångfald.

Diskriminering och likabehandling - En handledning

Att verka för likabehandling i arbetslivet är ett gemensamt intresse för industrins parter. I handledningen beskriver vi de aktuella reglerna i diskrimineringslagen, återger fiktiva fall på situationer som kan uppstå i arbetslivet samt går igenom hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas innefattandes en utförlig beskrivning av hur lönekartläggning kan gå till. Dessutom lyfter vi ett par goda exempel på hur företag kan arbeta med likabehandling på arbetsplatsen samt återger korta rättsfallsreferat från Arbetsdomstolen som rör diskriminering och likabehandling.

Parterna har tillsammans tagit fram denna handledning som ett hjälpmedel för företag och lokala fackliga företrädare när det gäller hantering av frågor som rör diskriminering och likabehandling. Materialet är partsgemensamt och branschspecifikt.

Rapport: Jämställda löner – börja med lönekartläggning och analys

Efter många års minskat lönegap mellan kvinnor och män kan vi tyvärr notera att de oförklarade skillnaderna åter ökar. Skillnaden för tjänstemän inom privat sektor är anmärkningsvärt nog den högsta av alla sektorer och ökade 2021 med 0,2 procentenheter jämfört med resultaten från året innan. Om vi ska lyckas stänga det oförklarade lönegapet mellan kvinnor och män är det en absolut nödvändighet att alla arbetsgivare i samverkan med fackliga företrädare tar ett aktivt ansvar för att kvalitetssäkra lönerna ur jämställdhetsperspektiv. Du som förtroendevald kan göra stor skillnad genom dina insatser.

Föräldraledighet - en handledning

Industrins parter har ett gemensamt intresse av att verka för
likabehandling i arbetslivet bland annat avseende jämställdhet
mellan kvinnor och män. Det är därför viktigt att reglerna om
att en anställd inte ska missgynnas till följd av föräldraledigheten
efterlevs i alla avseenden.
Med anledning av detta har parterna gemensamt tagit fram en
handledning som har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl
företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera
frågor som har samband med bestämmelserna om föräldraledighet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg