Så sätter du rätt lön

Som chef har du självklart en central roll i lönearbetet – det är du som till slut bestämmer lönen för dina medarbetare.

Så sätter du lön

Det är du som sätter lönen

Som närmaste chef är det du som ställer krav, sätter mål och följer upp resultat av dina medarbetares utförda arbete. Därför är det också du som bäst kan avgöra dina medarbetares måluppfyllelse, kompetens och prestation som ligger till grund för deras löner. Se till att ditt mandat är tydligt på det området.

Som grund för de löner du sätter för dina medarbetare ligger i sin tur företagets lönepolicy . För att säkerställa att lönesättningen följer företagets lönepolicy och blir så konsekvent som möjligt inom hela företaget, är det vanligt att din chef i sin tur granskar ditt löneförslag. Även HR-funktionen och  klubb  /förening har viktiga roller i att säkerställa kvaliteten i lönesättningen. Om ditt förslag behöver ändras, är det viktigt att du förstår ändringen. Annars blir det svårt för dig att motivera den nya lönen för din medarbetare.

Om du arbetar i ett globalt företag är det inte ovanligt att några av dina medarbetare arbetar i ett annat land, vilket gör att ni inte träffas så ofta. Detta kan vara problematiskt och är något som det lokala fackförbundet och arbetsgivaren behöver diskutera och hitta bra lösningar på så att lönepolicyn och löneprocessen fungerar ändå.

För att klara av att sätta lön utifrån företagets lönepolicy på ett enhetligt sätt behöver du resurser, stöd och utbildning.

Principer för lönesättning

Normalt anger lönepolicyn att lönen påverkas av:

  • arbetsinnehållet
  • individens prestationer
  • individuell måluppfyllelse
  • företagets förutsättningar 
  • det avsedda förhållandet till marknadslöneläget.

För att du ska kunna sätta rättvisa löner är det alltså viktigt att företaget har en lönepolicy och att du har fått bra kunskap om denna. I lönepolicyn kan du oftast också se vilka grundläggande principer som har avtalats på central nivå. Det kan till exempel handla om att:

  • samma värdering ska tillämpas såväl för kvinnor och män,
  • lönesättningen inte får vara diskriminerande,
  • osakliga löneskillnader  ska elimineras
  • föräldralediga och sjukskrivna ska omfattas av den årliga lönerevisionen
  • om det finns medarbetare med ogynnsam löneutveckling ska särskild uppmärksamhet riktas mot dessa genom en  åtgärdsplan  .

Marknadslönen - en viktig faktor

Ytterligare en faktor som påverkar lönesättningen är marknadslönerna. Företagets löner behöver vara konkurrenskraftiga jämfört med lönerna på andra företag för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Det lokala facket och arbetsgivaren behöver diskutera om och på vilket sätt marknadslönerna för olika yrkeskategorier påverkar företagets lönesättning. Vad är marknadslönen? Ska lönerna ligga över, under eller lika med marknaden? Ska lönespridningen vara lika stor och ska det finnas regionala löneskillnader?

Marknadslöner - tjänar du som du förtjänar?

Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke?

Löneprocessen

Löneprocessen omfattar alla delar i arbetet med att sätta löner. Från det grundläggande principerna som sätts i lönepolicyn till lönesamtalet med dina medarbetare.

Guide - skapa en lönepolicy

Lönepolicyn är företagets strategidokument, men hur den ska tillämpas bör diskuteras i samförstånd mellan lokala parter. Lönepolicyn ska vara förankrad så den blir accepterad och efterlevs.

Inför lönesamtalet

För att det ska bli ett riktigt bra lönesamtal är det viktigt att både du och dina medarbetare har klart för sig vad som påverkar lönen.

Guide - hålla lönesamtal

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg