Tjänstledighet - ledighet utan lön

Tjänstledighet innebär att du är ledig utan betalning från din arbetsgivare. Reglerna för tjänstledighet ser olika ut olika beroende på orsaken till ansökan om ledighet.

Lag eller avtal kan ge rätt till ledighet

Det kan finnas lagstiftning eller avtal som ger rätt till ledighet, beroende på situation. Under tiden som du är tjänstledig får du ingen lön eller annan betalning från din arbetsgivare och du tjänar som huvudregel inte in rätt till semesterlön.

Förväxla inte tjänstledighet med permission, som innebär kort ledighet med lön.

Regler för tjänstledighet

Det finns olika regler för om och hur tjänstledighet kan beviljas av din arbetsgivare beroende på orsaken till ledigheten.

Vanliga anledningar till att ansöka om tjänstledighet är vård av nära anhörig, studier, att prova nytt arbete, att testa att starta eget företag, att utföra ett politiskt uppdrag eller att göra militärtjänstgöring.

Tjänstledighet för vård av nära anhörig

Lagen om ledighet för närståendevård ger dig rätt till tjänstledighet för vård av närstående. Rätten är kopplad till Socialförsäkringsbalkens regler om närståendepenning. Antalet dagar är begränsat till 100 stycken och är kopplade till den sjuke personen. Är det flera som vårdar en och samma närstående får de dela på dagarna mellan sig. Vården ska även avse en svårt sjuk person. Med vård avses stöd och avlastning för den sjuke.

Eftersom rätten till vård är kopplad till ersättningen från Försäkringskassan hänvisar vi till Försäkringskassans webbplats för mer information.

Det är förbjudet för din arbetsgivare att säga upp dig på grund av att du utnyttjar rätten till ledighet för vård av närstående.

Tjänstledighet för studier

Du har rätt till tjänstledighet för både del- och heltidsstudier enligt  studieledighetslagen , om du uppfyller den så kallade kvalificeringstiden för det. För att din tjänstledighet ska börja gälla krävs det att din arbetsgivare har beviljat den, så lämna in din ansökan om tjänstledighet för studier med god framförhållning. Om din arbetsplats har kollektivavtal gäller särskilda regler. Mer om tjänstledighet för studier

Tjänstledighet för att prova nytt arbete

Det finns inte någon rätt för  tjänstemän  i privat sektor att få tjänstledigt för att prova nytt jobb. Du kan dock ansöka om tjänstledighet. Om det är möjligt för arbetsgivaren att bevilja denna tjänstledighet, finns det inget som hindrar att ni kommer överens om det.

Om du har haft nedsatt arbetsförmåga under en viss tid på grund av sjukdom kan du ha rätt att prova ett nytt arbete som en del av din rehabilitering, enligt lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete.

Tjänstledighet för att prova på egen näringsverksamhet

Om du har varit anställd längre än sex månader har du enligt en särskild lag (lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet) rätt till tjänstledighet under sex månader för att pröva att driva egen verksamhet. Du kan driva verksamheten i form av egen firma eller i bolagsform. Verksamheten får dock inte konkurrera med din arbetsgivares verksamhet och inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.

Exempel på väsentlig olägenhet för arbetsgivaren är att verksamheten inte kan fortsätta på normalt sätt eller att det uppstår stora obalanser i arbetet. Större kostnadsökningar räknas också som väsentlig olägenhet.

Hur länge får jag vara tjänstledig för att driva egen verksamhet?
Rätten till ledighet är begränsad, så att den bara omfattar en sexmånadersperiod under anställningen. Du kan inte återkomma med en ny begäran om ledighet.

Tjänstledighet för politiska uppdrag

Du har rätt att vara tjänstledig från ditt arbete för att du har ett politiskt uppdrag. Du har rätt att vara ledig i den mån det behövs för att du ska kunna fullgöra ditt politiska uppdrag. Rätten regleras i olika lagar beroende på vilken typ av ledighet det rör sig om (kommunallagen, lagen om rätt till ledighet för politiska uppdrag inom EES, Schweiz och i Förenade kungariket respektive regeringsformen).

Tjänstledighet för militärtjänstgöring

Du har enligt lagen rätt att vara ledig från ditt arbete för vissa uppdrag inom totalförsvaret, till exempel värnpliktstjänstgöring. Lagarna som reglerar det är bland annat lagen om totalförsvarsplikt och lagen om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret.

Allmän tjänstledighet

En arbetsgivare har ingen skyldighet att bevilja dig tjänstledighet för att du önskar extra ledighet. Om din arbetsgivare ändå beviljar sådan ledighet, har du inte rätt att avbryta en sådan ledighet i förtid.

Ansöka om tjänstledighet

Hör med din arbetsgivare vilka regler som gäller på din arbetsplats för att ansöka om tjänstledighet.  Ansökan och det eventuella beviljandet av tjänstledigheten ska dock alltid göras skriftligt och bör innehålla anledningen till ansökan om tjänstledighet (till exempel att ansökan gäller tjänstledigt för studier eller tjänstledighet för politiskt uppdrag etcetera) samt information om när du vill påbörja samt avsluta ledigheten. Den skriftliga informationen är viktig för att du ska ha bevis om det skulle bli en tvist kring din tjänstledighet. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg