Tjänstledighet - ledighet utan lön

En arbetsgivare kan i vissa fall bevilja tjänstledighet, men är i allmänhet inte tvungen att göra det. Tjänstledighet innebär att du är ledig utan betalning från din arbetsgivare.

Lag eller avtal kan ge rätt till ledighet

Det kan finnas lagstiftning eller avtal som ger rätt till ledighet, beroende på situation. Under tiden som du är tjänstledig får du ingen lön eller annan betalning från din arbetsgivare och du tjänar som huvudregel inte in rätt till semesterlön.

Förväxla inte tjänstledighet med permission, som innebär kort ledighet med lön.

Tjänstledighet för vård av nära anhörig

Lagen om ledighet för närståendevård ger dig rätt till ledighet för vård av närstående. Rätten är kopplad till Socialförsäkringsbalkens regler om närståendepenning. Antalet dagar är begränsat till 100 stycken och är kopplade till den sjuke personen. Är det flera som vårdar en och samma närstående får de dela på dagarna mellan sig. Vården ska även avse en svårt sjuk person. Med vård avses stöd och avlastning för den sjuke.

Eftersom rätten till vård är kopplad till ersättningen från Försäkringskassan hänvisar vi till Försäkringskassans webbplats för mer information.

Det är förbjudet för din arbetsgivare att säga upp dig på grund av att du utnyttjar rätten till ledighet för vård av närstående.

Allmän tjänstledighet

En arbetsgivare har ingen skyldighet att bevilja dig tjänstledighet för att du önskar extra ledighet. Om din arbetsgivare ändå beviljar sådan ledighet, har du inte rätt att avbryta en sådan ledighet i förtid.

Rätt till tjänstledighet för att prova nytt arbete

Det finns inte någon sådan rätt för tjänstemän i privat sektor. Du kan dock ansöka om tjänstledighet för att prova nytt arbete. Om det är möjligt för arbetsgivaren att bevilja denna tjänstledighet, finns det inget som hindrar att ni kommer överens om det.

Rätt till tjänstledighet för att prova på egen näringsverksamhet

Om du har varit anställd längre än sex månader har du enligt en särskild lag (Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet) rätt till tjänstledighet under sex månader för att pröva att driva egen verksamhet. Du kan driva verksamheten i form av egen firma eller i bolagsform. Verksamheten får dock inte konkurrera med din arbetsgivares verksamhet och inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.

Exempel på väsentlig olägenhet för arbetsgivaren är att verksamheten inte kan fortsätta på normalt sätt eller att det uppstår stora obalanser i arbetet. Större kostnadsökningar räknas också som väsentlig olägenhet.

Rätten till ledighet är begränsad, så att den bara omfattar en sexmånadersperiod under anställningen. Du kan inte återkomma med en ny begäran om ledighet.

Tjänstledighet för studier

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (så kallad kvalificeringstid).

Vad du vill studera väljer du själv. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men utbildningen ska ha viss planmässighet (alltså inga självstudier). Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är. Du har inte rätt att ensidigt förändra ledighetstiden eller byta ut studierna till andra än de du har fått godkänt från arbetsgivaren.

Du har rätt till ledighet för deltidsstudier. Rätten omfattar den tid du behöver för studierna. Vid deltidsstudier är du alltså arbetsskyldig under den tid som du inte behöver för att uppnå ditt studiemål.

Det krävs att arbetsgivaren har beviljat din ledighet för att den ska börja gälla. Om det finns kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Vill arbetsgivaren skjuta på ledigheten längre än så behöver den fackliga organisationen godkänna det. Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i maximalt ett eller två år, beroende på hur lång din begärda studieledighet är. Om din ledighet inte beviljas kan du väcka talan i domstol, men det kan du göra först efter ett år om du har ansökt om ledighet upp till en vecka och efter två år om det gäller längre ledighet.

Se till att du har god framförhållning med din ansökan. Då ökar dina möjligheter att få den beviljad i tid till studiestarten. Med tanke på att arbetsgivare med kollektivavtal har rätt att skjuta upp ledigheten högst sex månader utan godkännande från den fackliga organisationen bör du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal, om det är möjligt, ansöka om ledigheten minst sex månader innan studiestarten.

Ett tips är att använda följande formulering i din ansökan:

”Jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning”. Då faller ansökan automatiskt om du inte blir antagen och du behöver inte heller vänta med ansökan på grund av att du inte vet om du kommer in eller inte.

Rätt att avbryta ledigheten

Du har rätt att avbryta din ledighet i förtid. Beroende på hur lång ledighet du har beviljats, kan din arbetsgivare skjuta på återgången i arbete en viss tid. Om du är ledig mer än en vecka men mindre än ett år, kan arbetsgivaren skjuta fram återgången i två veckor. Vid längre ledigheter gäller en månad. Om ledigheten är kortare än en vecka har du rätt att återgå i arbete omedelbart om du avbryter ledigheten.

Efter studieledigheten

Efter din studieledighet har du enligt lagen rätt att få samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som du skulle ha haft om du inte varit ledig. Det kan dock ha hänt saker på din arbetsplats, till exempel omorganisationer, som gör att du inte får exakt likadana arbetsuppgifter eller villkor som tidigare. Observera att du inte är berättigad till arbete på lovdagar som infaller under studietiden, om du inte gjort en särskild överenskommelse om detta.

Fackliga utbildningar

När det gäller ledighet för fackliga utbildningar är rätten till ledighet prioriterad. Du behöver exempelvis inte någon kvalificeringstid för sådan ledighet. Det finns särskilda bestämmelser om fackliga utbildningar i förtroendemannalagen .

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

När det gäller ledighet för utbildning i svenska för invandrare (SFI) finns det särskilda bestämmelser och det är istället svenskutbildningslagen som gäller. Enligt den har alla arbetstagare, oavsett anställningsform och sysselsättningsgrad , rätt att vara lediga från sin anställning för att gå kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Arbetsgivare har inte någon skyldighet att betala ut lön i samband med ledigheten, men den lediga tiden är semesterlönegrundande i sin helhet enligt 17 b § semesterlagen . Om utbildningen är en påbyggnadsutbildning i svenska är det dock studieledighetslagen, med andra regler, som gäller.

Inför ledigheten ska kommunens studiesamordnare, arbetsgivaren och en facklig representant, om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, ha ett samråd för att lösa frågor om ledigheten i en överenskommelse. Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen görs det utan någon facklig representant. Du som ska gå utbildningen bör också delta på något sätt. Överenskommelsen ska ta hänsyn både till dina och arbetsgivarens behov. Arbetsgivaren är sen skyldig att ge dig ledigt enligt vad som bestämts i överenskommelsen. Om man inte kommer överens i samrådet har du enligt svenskutbildningslagen rätt att vara helt ledig från arbetet om det gäller heltidsstudier. Om det gäller deltidsstudier har du rätt att förkorta din normala arbetstid på arbetsplatsen till hälften.

Senast en månad innan ledigheten börjar måste du meddela din arbetsgivare att du vill vara ledig för utbildningen. Men det är bra om du har så god framförhållning som möjligt. 

Du har rätt att avbryta ledigheten i förväg och gå tillbaka till arbetet i samma omfattning som före ledigheten. I så fall ska arbetsgivaren få information om det så snart som möjligt. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att låta dig komma tillbaka till arbetet tidigare än två veckor efter det att du har meddelat att du har avbrutit studierna.

Du har rätt att få samma eller likvärdiga anställningsvillkor efter ledigheten som du skulle ha haft om du inte varit ledig.

Möjligt att få tillfälligt sänkt avgift

Om du är yrkesverksam medlem i Unionen men börjat studera mer än 50 procent behåller du ditt vanliga medlemskap, men får studerandestatus. Du betalar då en lägre avgift och behåller dina förmåner. Du anmäler själv din nya sysselsättning genom att höra av dig till oss. Läs mer om reglerna för tillfälligt sänkt avgift.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg