Semesterlönegrundande frånvaro

Normalt tjänar du inte in semester när du är frånvarande från arbetet. I vissa fall är frånvaro ändå semesterlönegrundande och ger rätt till semesterlön.

Orsaker till frånvaro som är semesterlönegrundande

För att få betald semester (lön under semestern) måste du först ha tjänat in den. Om du är frånvarande från arbetet kan du i vissa fall trots frånvaron ändå få räkna in den tiden som grund för att få semesterlön . Exempel är om du är sjuk eller föräldraledig under en begränsad tidsperiod.

I den här tabellen finns olika typer av orsaker till semesterlönegrundande frånvaro från arbetet under intjänandeåret. (Intjänandeåret räknas i de flesta fall från 1 april till 31 mars påföljande år, men kontrollera vad som gäller på din arbetsplats.)

Frånvaroorsak

Omfattning av semesterlönegrundande frånvaro

1. Sjukdom 180 dagar per intjänandeår. Rätten upphör efter oavbruten frånvaro i ett helt intjänandeår.
2. Arbetsskada Hela intjänandetiden utan begränsning. Rätten upphör efter oavbruten frånvaro i ett helt intjänandeår.
3. Föräldraledighet i samband med barns födelse eller adoption För vardera föräldern i 120 dagar eller för ensamstående förälder i 180 dagar per barn.
­- Ledighet med graviditetspenning 50 dagar (60e till och med 11e dagen före beräknad födelse).
­- Vård av barn vid sjukdom eller smitta hos barnet, vid sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdnadshavare, samt vid besök i samhällets förebyggande barnhälsovård För vardera föräldern i 120 dagar, eller för ensamstående förälder i 180 dagar, per barn under 12 år per intjänandeår (16 år om barnet har till exempel funktionsnedsättning). Vid vårdnadshavarens sjukdom dock maximalt 60 dagar.
­- Tillfällig föräldraledighet i samband med barns födelse 10 dagar per barn.
4. Ledighet vid risk för överföring av smitta 180 dagar per intjänandeår.
5. Ledighet för ersättningsberättigad teckenspråksutbildning samt ledighet för facklig och därmed förknippad utbildning 180 dagar per intjänandeår.
6. Ledighet på grund av grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen om total-försvarsplikt Maximalt 60 dagar per intjänandeår.
7. Ledighet för grundläggande svenskundervisning för invandrare (sfi) I den omfattning som utbildningen kräver. Riktvärdet i förordning om sfi är 525 timmar.
8. Ledighet för närståendevård 45 dagar per intjänandeår.

Hur semesterlönegrundande frånvaro räknas

De olika typerna av semesterlönegrundande frånvaro gäller oberoende av varandra. Med det menas att flera olika frånvarotyper kan infalla under samma intjänandeår. Den semesterlönegrundande tiden blir då summan av perioderna.

Perioderna med semesterlönegrundande frånvaro räknas kalendariskt, vilket innebär att alla kalenderdagar från och med första till och med sista dagen i en frånvaroperiod räknas.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg