Om ALS-systemet (Arbetsgruppering för lönestatistik)

Unionens egeninsamlade lönestatistik bygger på ett system som kallas ALS (arbetsgruppering för lönestatistik) med tresiffriga koder för olika yrkesgrupper.

ALS-kod

Det tre siffrorna består av verksamhetsområde + svårighetsnivå. Här är ett exempel: Koden för försäljare är 303. De två första siffrorna 30 står då för verksamhetsområdet "Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete". Den sista siffran står för svårighetsnivå i arbetsuppgifter och betyder i det här fallet "Tillämpa och modifiera" i "rollen" som "Utförare/Specialist".

Verksamhetsområde

Verksamheterna delas in i 24 olika områden som hålls samman genom likheten i syfte, mål, teknik och metoder samt hur man vanligtvis organiserar arbetet. Verksamhetsområdet bildar de två första siffrorna i en ALS -kod.

Svårighetsnivå

Svårighetsnivå baseras på den svårighetsgrad arbetsuppgifterna har, det vill säga summan av kraven i arbetet. Dessutom finns två olika skalor: utförare/specialist och chef/projektledare. Det finns sex svårighetsnivåer som definieras utifrån allmänna krav och tar fasta på både uppgifter och kompetens. Svårighetsnivån bildar den tredje siffran i en ALS -kod.

ALS-systemet

 

Utförare eller specialist

Chef/projektledare

  I den här skalan används siffrorna 1-5. I den här skalan används siffrorna 2-6.
1 Bearbeta och sammanställa  
  Arbetet innehåller uppgifter av samma art som ska lösas dagligen och som innebär att överföra uppgifter till och från olika dokument, bland annat genom att välja mellan olika datamenyer. Beslut sker utifrån några få handlingsalternativ och där valet oftast är givet.  
2 Bedöma och tillämpa Leda och instruera
  Arbetet innehåller uppgifter av likartad natur vilka utgör aktiviteter i en sammanhängande process eller rutin. Beslut sker utifrån flera kända handlingsalternativ och där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet innebär att leda och instruera underställd personal samt att se till att produktionen sker enligt produktionsplan, föreskrifter och instruktioner. Kan i övrigt ha liknande uppgifter som den egna personalen.
3 Tillämpa och utveckla Leda, planera och följa upp
  Arbetet innehåller varierande uppgifter som förutsätter faktainsamling, värderingar etcetera som varierar från fall till fall och vars resultat inte avläses omedelbart men som kan påverka flera av företagets verksamheter. Beslut om åtgärd kan som regel endast fattas efter avstämning, tester och i samråd med projektgrupp/experter. Arbetet innebär att planera, leda och följa upp den löpande verksamheten, göra omprioriteringar samt sköta personalfrågor till exempel medverka vid bedömning av medarbetarnas insatser. Kan i övrigt ha arbetsuppgifter som gäller för motsvarande utförarvariant.
4 Utveckla och införa Leda, utveckla och utvärdera
  Arbetet innehåller uppgifter av skiftande karaktär, som förutsätter egna utredningar, fältstudier, analyser och utvärderingar som oftast varierar för varje projekt och vars resultat kan påverka hela företaget. Beslut om lösningar kräver underlag i form av förstudie, prototyp, modell etcetera samt en samlad bedömning från olika verksamheters personal. Arbetet innebär ledning med utveckling av såväl metoder och planer för verksamheten som av medarbetare, samt att följa upp och utvärdera verksamheten.
5 Forska och experimentera Leda, utveckla och formulera mål
  Arbetet är av mångfacetterad och djuplodande natur och vissa uppgifter sträcker sig över flera år. Arbetet förutsätter beslutsunderlag baserade antingen på egna utredningar på forskningsnivå eller på ett samlat faktaunderlag från flera verksamheter och vars resultat är av strategisk karaktär för företaget. Beslut om åtgärder kräver företagsledningens ställningstagande och godkännande. Arbetet innebär att leda och utveckla verksamheten, formulera mål utifrån policy och strategier samt att utforma riktlinjer för utveckling av personal och teknik. Har ofta underställd personal i grupp 4.
6   Företagsledning
    Arbetet innehåller uppgifter av företagsledande karaktär som innebär att utveckla policy och strategier. Beslut kan kräva godkännande av styrelse/stämma. Resultatet är ofta avgörande för hela företagets verksamhet. Har ofta underställd personal i grupp 5.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg