Så här går lokala löneförhandlingar till

Ditt lokala löneavtal handlar om hur det centrala löneavtalet för din bransch ska tillämpas på just det företag där du är anställd.

Genom att förhandla anpassas löneavtalet lokalt

Det centrala löneavtalet innehåller många olika delar som man på lokal nivå behöver ta ställning till och anpassa till arbetsplatsen. Därför förhandlar Unionens klubb och din arbetsgivare om ett lokalt löneavtal  som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på din arbetsplats. Det lokala löneavtalet gäller bara för det företag eller den organisationen där du jobbar.

Klubbens roll i de lokala löneförhandlingarna

Klubbens uppgift är att:

  • Bevaka att ramarna i det centrala löneavtalet följs. Börja den lokala förhandlingen i tid och gärna några månader innan det centrala avtalet säger att datumet för lönerevisionen ska äga rum. Se till att sätta upp en tidsplan tillsammans med arbetsgivaren.
  • Ha en löpande dialog med medlemmarna. Att kalla till ett medlemsmöte är ett bra forum för att tillsammans med medlemmarna föra en diskussion om exempelvis vilka frågor medlemmarna önskar att lyfta in i årets lönerevision . Under löneprocessen och löneförhandlingen är det bra att kontinuerligt återkoppla till medlemmarna om hur arbetet med lönerevisionen går. På så sätt skapar det ett engagemang på arbetsplatsen kring lönefrågan.
  • Anpassa processen för hur löner sätts och hur lönekriterier tas fram tillsammans med din arbetsgivare. Diskutera också lönestrukturen, det vill säga inom vilka spann lönerna bör ligga för olika befattningar.
  • Förhandla om ytterligare löneutrymme till individuella löneökningar.
  • Att stärka ditt inflytande över hur lönerna sätts.

Så här går förhandlingarna till

Oftast börjar de lokala förhandlingarna några månader innan datumet då lönerna ska revideras enligt det centrala löneavtalet. Klubben går tillsammans med arbetsgivaren igenom hur den ekonomiska situationen ser ut för företaget och vad det finns för utrymme för löneökningar. De förhandlar om hur strukturen för lönerna ska se ut och vilka justeringar som behöver göras. Arbetsgivare och klubb analyserar om det finns osakliga eller diskriminerande löneskillnader. De lägger upp en tidplan för arbetet med att sätta löner och ser till att lönesamtal genomförs med kvalitet.

Det är olika från klubb till klubb , samt vad kollektivavtalet föreskriver, om man förhandlar de enskilda lönerna eller om man enbart kontrollerar att lönerna har satts på rätt sätt, det vill säga att de är satta i enlighet med det centrala löneavtalet.

Allt om lön

Få koll på våra bästa lönetips, råd inför lönesamtal och löneförhandling, information om löneavtal, marknadslöner och mycket annat som gäller din lön och andra ersättningar i jobbet.

Om klubb och arbetsgivare inte kommer överens

Om Unionens klubb och din arbetsgivare inte kan komma överens om årets löner, kan de lämna över frågan till de centrala parterna för rådgivning eller förhandling . Det innebär att de tar hjälp av Unionen centralt och det arbetsgivarförbund, som skrivit under det centrala löneavtalet.

Flera av Unionens centrala löneavtal innehåller en möjlighet att påkalla en central lönekonsultation där klubben och arbetsgivaren får hjälp av de centrala parterna, det vill säga Unionen centralt och arbetsgivarförbundet, att nysta i de problem som uppstått i den lokala löneprocessen. Detta i syfte för att komma vidare i det lokala lönearbetet.

Se till att själv påverka

Det är viktigt att du som medlem ser till att informera Unionens klubb om vilka frågor du tycker att de ska driva i löneförhandlingarna. Ofta skickar klubben ut en enkät eller kallar till medlemsmöte, innan klubben går in i löneförhandlingarna. Se till att utnyttja din möjlighet att påverka.

Om din klubb förhandlar de individuella lönerna, så är det viktigt att du ger dina fackliga företrädare argument som de kan använda när de diskuterar din löneutveckling med din arbetsgivare. Det kan vara information om hur väl du uppfyllt dina mål, förändringar i din befattning eller dina arbetsuppgifter, utbildning eller annan kompetenshöjning.

Om det inte finns klubb

Om Unionen inte har någon klubb på ditt företag, behöver du själv bevaka att ditt centrala löneavtal följs. Skulle det uppstå problem, ska du ta kontakt med Unionen.

Din arbetsgivare är skyldig att betala ut lönehöjningen enligt det centrala löneavtalet. Innehåller löneavtalet en fastställd summa pengar som ska fördelas mellan Unionens medlemmar på arbetsplatsen samt en lägsta lönehöjning som alla medlemmar har rätt till måste arbetsgivaren betala den summan. Många löneavtal ger dig rätt till ett årligt lönesamtal där du har möjlighet att diskutera din löneutveckling med din lönesättande chef .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera