Löneprocessen

Kärnan i löneprocessen är dialogen mellan dig och dina medarbetare om mål, utveckling, resultat och lön.

Hur fungerar löneprocessen?

Hur fungerar löneprocessen?

En bra löneprocess ger ett långsiktigt perspektiv på vad som är rätt lön och löneökningar för dina medarbetare. Den premierar det som är viktigt för företaget såsom goda insatser, kompetensutveckling , bra prestationer och resultat, och bidrar på så sätt till att verksamhetens mål nås och att verksamheten och medarbetarna utvecklas. Mycket av arbetet i löneprocessen går ut på att planera i förväg och bestämma vad som är önskvärt, hur uppföljning ska ske och vad som är rimliga lönekarriärer. 

Det är din uppgift, tillsammans med andra chefer eller er HR-avdelning, att planera, utveckla och följa upp löneprocessen. Arbetet syftar till att du och dina medarbetare ska hålla en så bra dialog om lön som möjligt och att du, utifrån de förutsättningar som bestämts, sätter en så ”rätt” lön som möjligt.

Fack och arbetsgivare i samarbete

Det finns ingen given mall för hur löneprocessen ska gå till, utan den måste anpassas till de lokala förutsättningarna. Det bästa är oftast om det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om tidplan, tidpunkt för lönerevision , hur utvärderingen och förbättringsarbete ska ske med mera.

För att få en bra löneprocess bör arbetsgivaren och facket tillsammans tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att utveckla löneprocessen. Inledningsvis behöver arbetsgruppen reda ut ambitionsgrad och andra utgångspunkter. Därefter bestäms förutsättningarna för den önskade lönestrukturen och hur olika delar, som arbetsinnehåll, kompetens/prestationer och arbetsresultat, ska bedömas. Gruppen behöver också avgöra om det behövs något stödmaterial till måldialogen. Det kan till exempel behövas utbildning för chefer och information till medarbetarna. För att underlätta senare utvärdering behöver arbetsgruppen slutligen formulera när löneprocessen har lyckats.

Löneprocessen kan delas upp i följande steg

De centrala parternas stöd

Det ligger i avtalets anda att lokala parter strävar efter att komma överens. Om det uppstår oenighet mellan företaget och det lokala facket under processen, är det bra att kontakta de centrala parterna för råd och stöd. De centrala parterna kan också genom en central konsultation komma till företaget och gemensamt träffa lokala parter för att förklara avtalets intentioner, dela med sig av goda exempel och utifrån de förutsättningar som gäller ge tips och råd om hur man kan komma vidare. En konstruktiv diskussion om löneprocessen i syfte att lösa eventuella problem är ofta mer givande för det fortsatta samarbetet än en central förhandling .

Guide - skapa en lönepolicy

Lönepolicyn är företagets strategidokument, men hur den ska tillämpas bör diskuteras i samförstånd mellan lokala parter. Lönepolicyn ska vara förankrad så den blir accepterad och efterlevs.

Guide - sätt rätt lön

När du sätter löner, behöver du göra en helhetsbedömning som utgår från medarbetarens arbetsinsats under året.
men den ska också ta hänsyn till eventuell lönekartläggning, lönestrukturen, kollektivavtal och marknadsläget.

Inför lönesamtalet

För att det ska bli ett riktigt bra lönesamtal är det viktigt att både du och dina medarbetare har klart för sig vad som påverkar lönen.

Guide - hålla lönesamtal

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.

Allt om lön - i din roll som chef

Här hittar du råd och stöd kring hur du genomför ett bra lönesamtal, principer för lönesättning , hur du skapar en lönepolicy och annat som gäller löneprocessen för dig som chef

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg