Inför lönesamtalet

För att det ska bli ett riktigt bra lönesamtal är det viktigt att både du som chef och dina medarbetare har klart för sig vad som påverkar lönen.

Att hålla lönesamtal

Som lönesättande chef handlar lönesamtalen om att ge feedback på dina medarbetarens prestationer och koppla ihop helhetsbedömningen med medarbetarens lön. Lönen blir en del i ditt ledarskap som bidrar till att målen nås och verksamheten utvecklas.

För medarbetare handlar lönesamtalen om att få feedback på det som gjorts och få reda på vad som ligger till grund för den nya lönen och diskutera vad som kan vara en rimlig framtida löneutveckling .

Enligt löneavtalen sker lönerevision normalt en gång per år. Lönerevision är tillfället då lönerna ses över och justeras i enlighet med det som påverkar lön

För att kunna bedöma prestation och resultat i lönesamtalet behöver du tidigare ha pratat med medarbetaren om vilka prestationer och resultat som ska uppnås. Detta görs normalt i ett framåtsyftande mål-, medarbetar- eller utvecklingssamtal . De framåtsyftande och tillbakablickande samtalen är årligen återkommande och bildar en kedja av samtal som återkommer år efter år.

Hur det hänger ihop

6 faktorer som styr dina medarbetares löner

För att det ska bli ett riktigt bra lönesamtal är det viktigt att både du och dina medarbetare har klart för sig vad som påverkar lönen. Lönesamtalet går ut på att medarbetaren ska få en förståelse för hur löneökningen hänger ihop med prestationen över året. Individens förhandlingsförmåga ska t.ex. inte påverka.

4 tips för en bra dialog

Detta avsnitt, innehåller konkreta tips vad chef och medarbetare kan tänka på för att skapa en bra dialog.

 1. Sätt ramen för mötet

  Inled lönesamtalet med att lönesättande chef formulerar målet med lönesamtalet. Har chef och medarbetare olika mål kan det vara svårt att få till en bra dialog eftersom mål och förväntningar styr beteende och ordval.
 2. Lyssna och sammanfatta

  En bra dialog handlar lika mycket om vad som sägs som hur det sägs. Båda parter behöver komma till tals, lyssna på varandra, vara närvarande, låta den andre tala till punkt och visa att det finns en vilja att förstå vad den andre säger. Att förstå behöver inte innebära att tycka likadant, men det är lättare att respektera varandras ståndpunkter om båda parter fått tala och även blivit lyssnade på. För att visa att man lyssnat och förstått kan det vara effektivt att i korta ordalag återge det som sagts för att säkerställa att den andre känner igen sig.
 3. Tydlig feedback på ett öppet och lugnt sätt


  En viktig del av lönesamtalet är att chefen ska ge medarbetaren tydlig feedback om faktisk och förväntad prestation. Negativ feedback kan dock vara känsligt att både ge och få. Framförs det invändningar från medarbetaren är det viktigt att chefen inte avfärdar eller korrigerar dessa, utan lyssnar på argument och ställer klargörande frågor.

  Chefen bör ge medarbetaren utrymme att ställa frågor och komma med synpunkter utan att gå i försvar. Ett sätt kan vara att sammanfatta era olika uppfattningar och ha respekt för att åsikterna är olika. Tänk på att den andre kan behöva smälta det som sagts och att tid till eftertanke kan behövas. Medarbetaren bör också lyssna aktivt, sammanfatta och ställa öppna frågor om det som sägs.

  För att få fram budskapet är det bättre att fokusera på några få argument. Tänk på att inte framföra för många argument och invändningar på en gång.

 4. Avslut och summering

  Att ömsesidigt kvittera vad man tagit med sig och kommit fram till är ett bra sätt att avsluta. Vid skilda uppfattningar kan en kvittering om vad man inte är överens om ändå ge en bra avslutning.

Att tänka på

 • En bra dialog kännetecknas av genuint intresse för varandras perspektiv och en vilja att förstå
 • Sammanfatta vad som sagts under samtalet och stäm av att det är rätt uppfattat
 • Feedback ska vara konkret och fokusera på prestation och beteende
 • Se till att ni båda får tid att förbereda er för lönesamtalet.

Guide - hålla lönesamtal

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.

Guide - sätt rätt lön

När du sätter löner, behöver du göra en helhetsbedömning som utgår från medarbetarens arbetsinsats under året.
men den ska också ta hänsyn till eventuell lönekartläggning, lönestrukturen, kollektivavtal och marknadsläget.

Guide - skapa en lönepolicy

Lönepolicyn är företagets strategidokument, men hur den ska tillämpas bör diskuteras i samförstånd mellan lokala parter. Lönepolicyn ska vara förankrad så den blir accepterad och efterlevs.

Löneprocessen

Löneprocessen omfattar alla delar i arbetet med att sätta löner. Från det grundläggande principerna som sätts i lönepolicyn till lönesamtalet med dina medarbetare.

Allt om lön - i din roll som chef

Här hittar du råd och stöd kring hur du genomför ett bra lönesamtal, principer för lönesättning , hur du skapar en lönepolicy och annat som gäller löneprocessen för dig som chef

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg