Tvisteförhandling - så här gör du

Om arbetsgivaren bryter mot lagar och regler kan du kalla till tvisteförhandling. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

I tvisteförhandlingar hanterar man frågor om hur redan träffade avtal eller lagregler ska tolkas eller tillämpas, eller om vidtagna åtgärder som uppsägning eller avsked . Exempel på tvisteförhandlingar är brott mot kollektivavtal , otillåten uppsägning eller avsked , lönefordran med mera. Det är alltså en tvist om något som har inträffat. Förhandlingens syfte är att nå en uppgörelse eller en samsyn på hur till exempel ett avtal ska tolkas.

Ett exempel på kollektivavtalsbrott är att arbetsgivaren anställt någon på visstidsanställning utan att det är tillåtet enligt kollektivavtalet. En uppsägning som saknar saklig grund kan vara ett brott mot LAS, och om en tjänsteman inte fått semester enligt semesterlagens regler så kan det vara brott mot semesterlagen . Detta är några exempel på tvisteförhandling.

När arbetsgivaren kallar dig

Arbetsgivaren kan kalla till tvisteförhandling för till exempel brott mot kollektivavtalet om en medlem bedriver konkurrerande verksamhet.

Om vad du ska tänka på när arbetsgivaren kallar till förhandling

När du kallar till tvisteförhandling

Skriv förhandlingsframställan

För tydlighetens skull och för att inte riskera att missa någon tidsfrist rekommenderar vi att du gör framställan skriftligen. Motparten kan också begära att framställan ska vara skriftlig och ange den fråga man vill förhandla om.

Framställan ska innehålla minst tre saker:

  • den fråga man vill förhandla
  • att man begär förhandling
  • yrkanden

Framställan kan innehålla förslag på tid för förhandlingen men det kan lika gärna vara så att du lämnar det till motparten att föreslå.

Om att kalla till förhandling

Mall och exempel för att skriva förhandlingsframställan.

Medlemsdialog inför förhandlingen

Det är mycket viktigt att tvistefrågan förankrats hos den medlem eller de medlemmar som berörs. Om tvisten gäller en eller flera enskilda individer ta reda på om de berörda är informerade och hur. Vid tvist som gäller till exempel  uppsägning , så är det avgörande om en medlem faktiskt vill driva frågan.

Mer om medlemsdialog

Skriv förhandlingsprotokoll

När förhandlingen är genomförd rekommenderar vi att den protokollförs. Protokollet blir en minnesanteckning över vad som avhandlats vid förhandlingen. Mer om vad du ska tänka på när du skriver protokoll

Om parterna inte kommer överens

De bästa lösningarna på en tvist kommer ofta i de lokala förhandlingarna, men om det under förhandlingens gång verkar som att du inte kommer att komma överens med arbetsgivaren är det bra om du håller kontakt med Unionens regionkontor . Försök också att reda ut med arbetsgivaren vad det är som ni inte är överens om, för det kan ju finnas vissa delar av förhandlingsfrågan som ni faktiskt är överens om.

Om möjligt så kontakta regionkontoret innan förhandlingen avslutas. Om det inte är möjligt kontakta regionkontoret snarast efter avslutad förhandling för att inte några preskriptionstider ska löpa ut. När det gäller tvisteförhandlingar generellt, så är det korta tidsfrister som gäller. Vi rekommenderar att förhandlingen formellt avslutas när protokollet är undertecknat av samtliga parter.

Efter genomförd förhandling

Efter genomförd lokal tvisteförhandling ska ärendet skickas till Unionens regionkontor snarast. Det spelar ingen roll om protokollet är klart, eller justerat av båda parter. Ta kontakt med regionkontoret för att få veta hur de vill att ärendet lämnas över.

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med Unionen kan förbundet begära central tvisteförhandling. Central tvisteförhandling måste normalt påkallas inom två månader från dagen då den lokala förhandlingen avslutats, enligt såväl MBL som enligt huvudavtalet mellan LO/ PTK och SAF , men var noga med att läsa förhandlingsordningen i det kollektivavtal som gäller. Efter att en central förhandling avslutats kan förbundet gå vidare med en stämningsansökan till domstol, men det avgörs från fall till fall efter en bedömning av Unionens förbundsjurister.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg