När du förhandlar

Hur du förbereder dig för och genomför en förhandling. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Ha medlemsdialog

Som förtroendevald handlar du på uppdrag av övriga medlemmar på din arbetsplats. Kom ihåg att ha en löpande dialog med medlemmarna om vad som händer under förhandlingens gång, och vad förhandlingens resultat kan få för inverkan på medlemmarnas arbete.

Mer tips om medlemsdialog

Tystnadsplikt kan gälla i förhandling

Förhandlingar som gäller enskilda individer bör generellt alltid omfattas av tystnadsplikt gentemot övriga medlemmar och anställda på arbetsplatsen. Däremot måste en part som vill att förhandling eller information ska omfattas av tystnadsplikt begära det. Det sker inte per automatik.

Det händer också att arbetsgivaren, även i undantagsfall den fackliga parten, vill ha en viss information belagd med tystnadsplikt. För detta måste man begära förhandling om tystnadsplikt med motparten. Det kan vara så att den information man önskar få belagd med tystnadsplikt lämnas i samband med en förhandling , och då behandlas frågan om tystnadsplikt i samma förhandling .

Mer om tystnadsplikt

Preskription av rätten till förhandling

Det viktigt att du vet vilka preskriptionsfrister som gäller för olika typer av förhandlingar, så att inte rätten till förhandling eller rätten till talan i domstol går förlorad.

Preskriptionsfristerna i arbetsrätten regleras i antingen lag eller i kollektivavtal . Var noga med att läsa förhandlingsordningen i det kollektivavtal som gäller, och kontakta Unionens regionkontor för rådgivning om du känner dig osäker.

Mer om preskription av rätten till förhandling

Förberedelser

  • Förbered dig noggrant innan förhandlingen.
  • Ta reda på så mycket fakta och annat som kan ha betydelse för förhandlingen innan ni inleder.
  • Gå igenom alla tillgängliga handlingar ordentligt före förhandlingen och red ut de oklarheter som går att reda ut innan. Noggranna förberedelser ger de bästa förhandlingsresultaten.

Finns det skriftliga handlingar som styrker Unionens eller medlemmens yrkanden eller krav eller som i övrigt har betydelse för förhandlingen, be om kopior på dessa. Acceptera inte andrahandsuppgifter om innehåll i avtal, överenskommelser eller annan dokumentation utan granska dem själv.

Mer om olika typer av förhandlingar och hur du själv kallar till förhandling

Tänk på detta när du blir kallad till en förhandling

  • Be arbetsgivaren tala om vad förhandlingen avser om det inte framgår av framställan.
  • Om det gäller en enskild anställd; kontrollera medlemskapet, att den anställde faktiskt är medlem i Unionen.
  • Ta reda på om medlemmen är informerad om ärendet. Om inte, be arbetsgivaren redogöra för hur medlemmen kommer att bli informerad, och när.
  • Kontakta medlemmen när detta är lämpligt om inte medlemmen redan kontaktat er.
  • Om ärendet gäller en fråga som är reglerad i avtal, kontrollera om det finns något lokalt kollektivavtal , enskilt anställningsavtal eller annat reglemente som styr frågan.
  • Skaffa fram avtal, eller annan relevant dokumentation. Be att få kopior av medlem eller arbetsgivare om det är möjligt innan förhandlingen påbörjas.
  • Förbered dig ordentligt innan förhandlingen.

Vid förhandlingen

Framför alla yrkanden

Samtliga yrkanden måste framföras i förhandlingen, och ska formuleras som krav även om alla krav kanske inte går att driva rent juridiskt.  Tänk på att redogöra tydligt för sakfrågan och skadeståndsfrågan. Till exempel så kan vi yrka att bolaget ska ändra sitt beslut i en viss fråga och yrkar att bolaget ska utge skadestånd för själva regelbrottet.

Editionsplikt

Om motparten hänvisar till någon skriftlig handling eller dokumentation i förhandlingen så har du rätt att få ta del av den. Detta är den så kallade editionsplikten och följer av 18 § medbestämmandelagen (MBL).

Får du nytt material eller information under förhandlingen, eller det uppkommer frågor som du behöver stämma av med medlem eller medlemmar är det rimligt att kräva ajournering .

Förlita dig dock inte på rätt till ajournering . En motpart som har uppfyllt förhandlingsskyldigheten kan vägra att ajournera och istället välja att avsluta förhandlingen.

Gå igenom faktiska omständigheter

Om det är en tvisteförhandling så gå igenom de faktiska omständigheterna och händelseförloppet. Försök fastställa vad som är tvistigt och vad som inte är det. Avsluta inte en förhandling utan att ha gått igenom samtliga omständigheter och annat som ligger till grund när förhandlingen inleds och det som kommer upp under förhandlingens gång.

Efter förhandlingen

Vad som händer efter en förhandling beror på typ av förhandling . Mer om olika typer av förhandlingar

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg