Preskription av rätten till förhandling

I en förhandlingssituation måste du agera inom en viss tid för att inte förlora förhandlingsrätten. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Mer exakt är innebörden av preskription att om förhandling eller yrkanden inte påkallas, eller stämningsansökan inte ges in till domstol inom preskriptionsfristerna, så förlorar man rätten till förhandling och talan i domstol.

Kontrollera preskriptionsfristerna

Preskriptionsfristerna i arbetsrätten regleras i antingen lag eller i kollektivavtal . Så fort du vet vad ett ärende gäller och vad som kan yrkas så var noga med att läsa förhandlingsordningen i det kollektivavtal som gäller och vad som gäller enligt lag. Kontakta Unionens regionkontor för rådgivning om du känner dig osäker.

Om kravet är preskriberat

Om ett krav är för gammalt, så preskriberas det inte automatiskt. Preskription inträder bara om motparten gör en preskriptionsinvändning. Ge därför inte upp i förväg utan begär förhandling för att se om arbetsgivaren gör någon invändning. Detsamma gäller om arbetsgivaren kallar till förhandling  om en fråga som du anser är preskriberad. Var tydlig med att göra en invändning om preskription redan då förhandlingen inleds.

Preskriptionsinvändning

En preskriptionsinvändning måste göras innan förhandlingen avslutas. Du bör göra den vid det första förhandlingstillfället om förhandlingen pågår under flera tillfällen.

En preskriberad fordran kan fortfarande ha ett värde i de fall arbetsgivaren har ett krav på en medlem. Fordran kan då kvittas mot ett eventuellt krav som en arbetsgivare har, trots att den är preskriberad. Om arbetsgivaren gör en invändning om preskription, så godta den inte utan att först konsultera Unionens regionkontor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg