Informationsskyldighet vid anställning

Det finns ett antal uppgifter som arbetsgivare är skyldig att ge till en nyanställd medarbetare enligt lagen. Det gäller om du som chef anställer medarbetare, men även när du själv som chef blir anställd och om du omfattas av LAS.

En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats.
 2. Kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel
 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och om anställningen avser särskild visstidsanställning , vikariat eller säsongsarbete (ska oavsett anställningstidens längd lämnas i samband med att anställningen ingås när anställningen avser särskild visstidsanställning ) c) vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen
 4. Begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut
 5. Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt,
 6. Vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall,
 7. Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall a) att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar, b) regler för skiftbyte
 8. Om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress (ska lämnas så snart informationen är känd)
 9. Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall
 10. Längden på arbetstagarens betalda semester
 11. Bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet
 12. Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren
 13. Tillämpligt kollektivavtal , i förekommande fall.

Information enligt punkterna 1–7 ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta.

Information enligt punkterna 9–13 ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta.

Vissa uppgifter får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg