FAQ för dig som chef om arbetstid och semester

Det finns regler för hur mycket man får jobba. Som chef är du ansvarig för att se till så dina medarbetare inte jobbar för mycket. Behovet av återhämtning och vila liksom möjligheten att själv kunna påverka sin arbetsdag utifrån sin livssituation är en viktig arbetsmiljöfråga.

Hur mycket får man jobba?

Arbetstiden regleras i arbetstidslagen och i våra kollektivavtal . Lagen reglerar framför allt arbetstidens längd och hur arbetet är fördelat över dygnet. I kollektivavtal regleras vad som är ordinarie arbetstid och vad som är övertid i branschen, samt vilken ersättning som gäller för övertidsarbete, jour och beredskap samt arbete på obekväm arbetstid.

Ordinarie arbetstid för tjänstemän är högst 40 timmar per helgfri vecka enligt de flesta kollektivavtal, men det är vanligt med företagsavtal med kortare arbetstid. Övertidsarbete kompenseras med antingen pengar ( övertidsersättning ) eller ledig tid (kompensationsledighet). Chefer och andra som har frihet att själva förlägga sin arbetstid kan komma överens med arbetsgivaren att kompensation för övertidsarbete ska ges i form av högre lön och/eller fem eller tre extra semesterdagar. Det innebär inte att arbetsgivaren har rätt att kräva obetalt övertidsarbete utan det är en kompensation för att man avstår från den kollektivavtalade övertidsersättningen.

När det gäller flexibel arbetstid har arbetsmarknadens parter utarbetat vissa riktlinjer. Kontakta Unionen om du vill veta mer. I många kollektivavtal ingår också möjligheten att välja arbetstidsförkortning.

Finns det inte kollektivavtal på ditt företag så ska det i anställningsavtalet framgå hur arbetstiden är förlagd. Ordinarie arbetstid enligt arbetstidslagen är högst 40 timmar per vecka, men lagen säger ingenting om ersättning för övertidsarbete, arbete på kvällar och helger eller beredskapsersättning . Därför är det viktigt att det finns ett skriftligt avtal på vilken övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid som gäller. Enligt arbetstidslagen har man som anställd rätt till ett schema minst två veckor i förväg och du som arbetsgivare måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid .

Övertid

Allt arbete som en tjänsteman utför på tid utöver den ordinarie arbetstiden, räknas som övertidsarbete. Sådant arbete ska vara beordrat i förväg eller godkännas som övertidsarbete i efterhand av dig som arbetsgivare. Det krävs särskilda skäl för övertidsarbete, något oförutsett ska ha inträffat som gör att det krävs extra insatser.

Du som arbetsgivare får enligt kollektivavtal, med ett par undantag, ta ut högst 150 timmar övertid per kalenderår och tjänsteman. Om det finns särskilda skäl kan en tjänsteman arbeta ytterligare 150 timmar övertid under ett år. Men då måste facket godkänna det. Av den totala övertiden får arbetsgivaren normalt inte ta ut mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.

Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller arbetstidslagens regler: 200 timmar allmän övertid under ett år och högst 50 timmar övertid under en månad. Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader. Alla anställda ska ha minst elva timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka. Arbetstidslagen ger också rätt till raster och pauser. Man får arbeta högst fem timmar i följd utan rast.

Alla anställda har rätt att vara helt lediga på semestern

Enligt semesterlagen har alla arbetstagare rätt till semester antingen man är timanställd eller VD på företaget. Ingen är oumbärlig. Semester innebär att den anställde är helt ledig och inte har något arbetsrelaterat ansvar. Under semestern behöver man inte vara anträffbar eller tillgänglig på något sätt. Se gärna över er tillgänglighetspolicy, så att det är tydligt och allmänt känt vad som gäller.

Hur lång semestern är och när den får tas ut

Intjänad semester ger betald ledighet

Alla anställda tjänar in semester om man arbetar mer än 60 timmar. Semestern ska tas ut som ledighet året efter att den intjänats eftersom det är en skyddslag för att ge anställda semesterledighet. Men om den inte kan tas ut i ledighet för att man slutat anställningen eller för att man blivit långtidssjuk så ska den betalas ut som semesterersättning . Nyanställda som inte har hunnit tjäna in betald semester har rätt till semester utan lön första året, men måste inte ta ut den, utan kan välja att arbeta när de andra går på semester.

Semester år och intjänandeår

Lagen ger rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet

Senast två månader före semestern ska den anställde ha ett definitivt besked om vilka veckor man har semester. När semestern är utlagd kan arbetsgivaren inte dra in eller ändra den. Alla har rätt till fem veckors semester. Fyra av dessa veckor har man rätt att få sammanhängande under perioden juni-augusti. En vecka har man rätt att spara i högst fem år. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att företaget inte bryter mot semesterlagen.

Njut med gott samvete

Det ställs allt större krav på anställda att ta ansvar för att planera sitt arbete och se till att allt fungerar även när man är på semester. Samtidigt anställs det färre semestervikarier. Tänk på att det är arbetsgivarens ansvar att verksamheten fungerar och att lagar och avtal följs. Du och dina anställda ska med gott samvete kunna njuta av er intjänade semester.

Här hittar du mer information om semester

Du i chefsrollen

Att vara chef innebär ansvar, befogenheter och utmaningar. Här får du användbara råd och stöd i din roll som ledare.

Vill du bli chefsmedlem?

Om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du bli medlem i Unionen Chef - Sveriges största fackförbund för chefer. Är du redan yrkesverksam medlem i Unionen kan du uppgradera ditt medlemskap utan att det kostar något extra.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg