Demokratihandboken – eller regionstyrelsens roll som demokratisk länk

Regionstyrelsen har ett viktigt uppdrag för att i dialog med medlemmar och förtroendevalda fånga upp deras intressen.

Från deltagande och engagemang till påverkan och inflytande

Ett av de viktigaste uppdragen som regionstyrelsen har är att fungera som demokratisk länk. När du genom din roll i regionstyrelsen möter blivande medlemmar, befintliga medlemmar och förtroendevalda har du möjlighet att fånga upp hur de  upplever sin arbetssituation och vad de tycker är viktiga frågor för Unionen att driva. Samtidigt finns en möjlighet att ha en fördjupande diskussion kring de vägval Unionen har gjort i förhandlingsfrågor eller politiska utmaningar. På så sätt skapas ett förtroende för idéer och förslag för det framtida arbetslivet. 

Regionstyrelsens uppdrag utgår från Unionens stadgar. Rollen innehåller flera delar som till viss del går in i varandra.

Fördjupad information om regionstyrelsens uppdrag

Vilken är din roll i regionstyrelsen? Hitta din nisch!

För att framgångsrikt påverka och bidra i en region är det viktigt att ha en mångfald av kompetenser och intressen i regionstyrelsen. Har du en särskild passion? Ta del av vårt quiz nedan för att hitta det område där du känner dig mest engagerad och redo att göra skillnad.

Vilken är DIN roll i regionstyrelsen?

Vilken är DIN roll i regionstyrelsen?

Brinner du för intern demokrati eller har du kanske potential att bli regionens starka röst? Fundera på var du trivs bäst och hur du vill bidra till regionstyrelsearbetet genom att svara på några snabba frågor. Och få råd och tips utifrån resultatet!

Regionstyrelsens uppdrag: hålla medlemsdialog och skapar nätverk

Regionstyrelserna knyter ihop Unionens demokratiska organisation genom att skapa och upprätthålla relationer med alla regionens klubbar, lokala förtroendevalda och medlemmar, samt med regionstyrelser i resten av landet och förbundsstyrelsen.

I sin roll som demokratisk länk och regional ledare samordnar styrelsen regionala delegationer inför förbundsråd , kongress och andra demokratiska forum. Det är också regionstyrelsen som anordnar det årliga regionrådet (regionens årsmöte ), regionala avtalskonferenser och andra arenor för att utbyta tankar och fatta beslut utifrån det regionala arbetslivet och förbundets behov av utveckling.

Det är det demokratisk länk innebär, att de förtroendevalda som företräder den lokala, den regionala och den nationella nivån tar ansvar för att föra fram medlemmarnas intressen för arbetsplatsen, för regionen och för förbundet. 

Så kan regionstyrelsen utvecklas som demokratisk länk genom metoder

Nedan finns en rad olika metoder för att hålla en levande dialog mellan regionstyrelsen och regionens förtroendevalda och medlemmar. De bygger på lärdomar och insikter från Unionens demokratiutvecklingsprojekt.

Metod: Häng på en dialog

Regionråden är ett bra tillfälle att testa olika sätt att skapa delaktighet och få inspel från medlemmar på mötet. Med aktiviteten ”Häng på en dialog!” får regionstyrelsen möjlighet att lyssna in deltagarnas tankar, erfarenheter och idéer om hur Unionen bör tänka och agera i en given fråga.

Metod: Diskutera Unionens politik

Unionens politik kring arbetslivet regleras ytterst av de beslut som fattas om Unionens politiska plattformar och andra styrdokument på kongressen. Därför är det viktigt att kontinuerligt diskutera och genom de insikter som dras i dialogen med regionens medlemmar utveckla Unionens politik.

Metod: Digital medlemsdialog

För att få fler medlemmar att engagera sig i olika sakfrågor är det en fördel om diskussionen kan göras digitalt, personligt och av företrädare som finns geografiskt nära. Ett sätt att föra dialog om arbetslivet digitalt, utan att vara låst av att det måste ske en viss tid, har testats i demokratiutvecklingsprojektet. Här är din guide till det arbetssättet.

Metod: Ställ de 5 viktigaste frågorna för framgång

I en värld i ständig förändring är det viktigt att regionstyrelserna återkommande spanar ut över arbetslivet och sin roll för att skapa trygghet, glädje och utveckling för medlemmarna. Nedan finns grunden för en sådan diskussion, som antingen kan hållas inom regionstyrelsen eller i ett större sammanhang.

Levande diskussioner om den arbetsplatsnära demokratins utmaningar

Unionens organisationsidé utgår från uppgift att det finns en intressegemenskap mellan alla som jobbar på samma arbetsplats, alla som jobbar i samma bransch och alla som jobbar i det privata näringslivet. Vi har gemensamma intressen och gemensamma frågor som vi löser bäst tillsammans.

Det innebär att vår förmåga att utföra vår uppgift förbättras ju fler tjänstemän på samma arbetsplats, inom samma företag eller organisation, i samma bransch eller sektor som har kollektivavtal , som är med i Unionen och som organiserat sig i lokala fackliga organisationer.  

Megatrender som globalisering, internationalisering och teknisk utveckling innebär dock nya utmaningar för den fackliga organiseringen av arbetsplatserna.

Intressegemenskapen på arbetsplatsen utmanas genom:

 • Ökad andel sysselsatta som inte är tillsvidareanställda ​
 • Minskad förmåga att organisera tidsbegränsat anställda​
 • Olika relationer till arbetsgivaren på samma arbetsplats 
 • Utbildningsnivå och fler specialister skapar flera som upplever att de inte behöver facket​
 • Ofrivillig strukturell individualism – ung sammanfaller med oorganiserade branscher och tidsbegränsade anställningar ​

Parallellt med detta utmanas förutsättningar för fackligt arbete: 

 • ​Arbetsorganisering som luckrar upp arbetsplatsgemenskapen
 • Ökad rörlighet som höjer trösklarna för lokalt fackligt arbete ​
 • Nya anlitandeformer som är svårare att få in i partsmodellen​
 • Jobbtillväxt i branscher och företag med skepsis mot partsmodellen
 • Minskad tid för fackligt arbete och generellt hårdnat klimat på arbetsplatserna​
 • Allt fler internationaliserade företag med låg kunskap om den svenska partsmodellen​
 • Managementkultur och en ”amerikanisering” av företagskulturen

Inom ramen för det demokratiutvecklingsprojekt som drivits inom Unionen har det identifierats gap som behöver överbryggas för att framtidssäkra Unionens demokrati.

Demokratiska utmaningar i Unionen – hur kan vi överbrygga glappet mellan idealbild och verklighet?

Åtgärderna som pekats ut är att engagemang och delaktighet samt bredd och mångfald i förtroendemannaledet behöver öka. Även sammanhållning och identiteten med Unionen ska stärkas samt viktigast av allt de lokala fackliga och demokratiska strukturerna utökas. Läs om dessa gap och välj en eller flera för en fördjupad diskussion internt eller tillsammans med medlemmar.

Metod: Förena och företräda

Förmågan att förena medlemmarna för att formulera politiska och organisatoriska mål är grundläggande för förbundets förmåga att kunna företräda medlemmarna. Vad finns det idag för glapp mellan idealbilden och verkligheten, och vilka lösningar går att hitta?

Metod: Arbetsplatsgemenskap

Unionen är ett vertikalt förbund där alla tjänstemän oavsett befattning, yrke eller utbildning kan bli medlemmar. Vad finns det idag för glapp mellan idealbilden och verkligheten, och vilka lösningar går att hitta?

Metod: Medlemsstyrning

Vad Unionen tycker, tänker och åstadkommer ska ligga i linje med medlemmarnas beslut. Varje medlem ska ha möjlighet att påverka förbundets nutid och framtid. Vad finns det idag för glapp mellan idealbilden och verkligheten, och vilka lösningar går att hitta?

Metod: Representativitet

Unionens förtroendevalda ska avspegla den stora variation av medlemsgrupper de representerar i så stor utsträckning som möjligt. Vad finns det idag för glapp mellan idealbilden och verkligheten, och vilka lösningar går att hitta?

Uppdragsbeskrivningar till förtroendeuppdrag

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg