Utköpsavtal

Att bli utköpt sker vanligen när arbetsrätten inte tillåter en uppsägning men där arbetsgivaren önskar avsluta din anställning. Se över dina rättigheter - innan du skriver på.

Att köpa ut personal är ett sätt för arbetsgivare att bli av med anställda som man inte har rätt att säga upp. Arbetsgivaren betalar dig för att kunna avsluta ert anställningsförhållande.

Det är alltid en frivillig överenskommelse och om du får ett erbjudande om utköp finns det mycket att vinna på att ta reda på  dina rättigheter och värdera hur utköpsavtalet påverkar både nuläge och framtid - innan du accepterar ett erbjudande om att bli utköpt.

Info icon Shape info icon

Unionen förhandlar normalt inte utköp. Utköp är en frivillig överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

Överväg noga vad du avtalar om

Du bör noga överväga vad du egentligen avtalar om. Hur skulle arbetsgivaren ha behövt agera om utköpsavtalet inte hade träffats? Vilka konsekvenser kan utköpsavtalet få för övriga möjligheter till ersättning? 

Lojalitetsplikten gäller även under din uppsägningstid

När du överväger ett utköpsavtal är det viktigt att du tar med i beräkningen att lojalitetsplikten gäller även under din uppsägningstid . Det innebär att du ska sätta  din arbetsgivarens intresse framför ditt eget och undvika situationer där du riskerar att vara illojal med, eller skada, din arbetsgivare. 

Hur påverkas din a-kassa?

Innan du tecknar ett utköpsavtal ska du alltid kontakta din a-kassa för att ta reda hur överenskommelsen kommer att påverka just din rätt till ersättning.

Värdera ditt utköpsavtal

En god riktlinje för att värdera ett utköpsavtal är att se på både nuläge och framtid.

 • Hur mycket kan du få i själva uppgörelsen, hur mycket är den värd?
 • Hur mycket kommer uppgörelsen att påverka din framtida ersättning från a-kassa eller från en annan arbetsgivare?

Anställningen består med arbetsbefriad uppsägningstid

De flesta utköp sker genom att den anställde får en förlängd och arbetsbefriad uppsägningstid med full betalning, även om man skulle hitta ett nytt jobb under uppsägningstiden.

 • Fördelar
  Fördelen med att anställningen består är till exempel intjänandefrågan, du fortsätter att tjäna in  semesterersättning under uppsägningstiden och lönen är pensionsgrundande. 

 • Nackdelar
  Nackdelen med att anställningen består är att din lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren och eventuell konkurrensklausul i ditt anställningsavtal normalt sett kvarstår under uppsägningstiden, även om du är arbetsbefriad. Om du har för avsikt att jobba hos en konkurrent eller driva egen konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden är det därför viktigt att det i överenskommelsen framgår att du är fri att ta valfri ny anställning utan begränsning och starta egen verksamhet utan begränsning.

Ett slutdatum sätts och avgångsvederlag betalas ut

En annan typ av utköp som inte är lika vanligt är att ett avgångsvederlag betalas ut i samband med att din anställningen avslutas.

 • Fördelar
  Ett avgångsvederlag kan vara fördelaktigt om du i närtid vill ta anställning för en annan arbetsgivare utan att få godkännande från den nuvarande. Din frihet att ta nytt jobb förutsätter att du inte har en konkurrensklausul i anställningsavtalet som begränsar dig även efter din sista anställningsdag.

  Ett avgångsvederlag är pensionsgrundande för den statliga inkomstpensionen precis som ”vanlig lön”. 

 • Nackdelar
  Har du haft tjänstepension som anställd upphör inbetalningen till din pension när du avslutar din anställning och avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande för din tjänstepensionen. 

  Du tjänar inte in semesterlön på den summan som avgångsvederlaget avser.

  Det händer att företag vill betala ut avgångsvederlag som en klumpsumma för att kunna bokföra summan på ”rätt sida” av årsskiftet. Ett avgångsvederlag i samband med att din anställning upphör betraktas som lön är skattepliktigt. Kontakta Skatteverket gällande frågor om skatt och brytpunkter.

  Avgångsvederlag är inte inkomst av eget arbete inom socialförsäkringen och är därför inte sjukpenninggrundande. Du som får avgångsvederlag utan att börja ett nytt arbete måste registrera dig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att inte förlora din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Om du inte anmäler dig som arbetssökande förlorar du rätten till sjukpenning och riskerar också att få lägre föräldrapenning. Dina rättigheter förnyas först när du får ett nytt arbete.

  A-kassan betraktar avgångsvederlag som lön vilket innebär att a-kassan utgår från din månadslön och räknar ut hur många månader som avgångsvederlaget ersätter den tid du går utan lön. Först därefter betalar A-kassan ut arbetslöshetsersättning.

Checklista vid utköpsavtal:

 • Utköp är alltid en frivillig överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.
 • Om orsaken till avslutandet av anställning beror på arbetsbrist är det bra om det framgår av utköpsavtalet. 
 • Det bör framgå att lön och förmåner tjänas in och ska utbetalas för hela uppsägningstiden.
 • Specificera förmåner och förtydliga att hela uppsägningstiden är semesterlönegrundande. 
 • Anställningen består under uppsägningstiden och lojalitetsplikten mot arbetsgivaren gäller.
 • Om du har för avsikt att jobba hos en konkurrent eller driva egen konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden är det viktigt att det i överenskommelsen framgår att du är fri att ta valfri ny anställning utan begränsning och starta egen verksamhet utan begränsning.
 • Vilken pensionslösning gäller? Särskilt viktigt om det saknas kollektivavtal . Bör framgå att din lön samt vilka andra ersättningar som är pensionsgrundande under uppsägningstiden. 
 • Ange när semesterersättning /slutlön ska utbetalas. Enligt 30§ SemL ska semesterersättning betalas ut senast en månad efter avslutad anställning.
 • Om du har mer än 6 månaders uppsägningstid , bör det regleras att semester inte ska läggas ut under uppsägningstiden.
 • Villkor för uppsägningstiden ska framgå, det vill säga om du är arbetsbefriad och från och med vilket datum.
 • Om lönen är avräkningsfri - dvs. om du ska få lön under uppsägningstiden oavsett om du fått ny anställning eller inte - ska detta framgå. 
 • Ange om arbetsgivaren ska utfärda arbetsbetyg och när du ska erhålla det.
 • A-kassan besvarar frågor om eventuella konsekvenser som överenskommelsen kan få för rätten att uppbära ersättning och Försäkringskassan angående frågor om sjukpenninggrundande inkomst.
 • Omfattas du av kollektivavtal på arbetsplatsen kan du vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller sjukdom ha rätt till olika former av såväl ekonomiskt stöd som annat stöd för att hitta en ny anställning, starta eget eller få vägledning till studier. Aktuell omställningsorganisation kan närmare redogöra för vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att stöd ska kunna lämnas. Se vilken omställningsorganisation du kan vända dig till här

Den som vill ha stöd och råd kring utköpsavtal rekommenderas att ta kontakt med Unionens fackliga rådgivning. 

Mer att tänka på för dig som är chef

Om du som är chefsmedlem får en fråga om att bli utköpt kan du kontakta Chefslinjen, Unionens rådgivning för chefer, för att få svar på dina frågor. En vanlig fråga är om ett erbjudande om utköp ska anses som bra eller inte. Chefslinjen kan hjälpa till att jämföra det som erbjudits genom utköpsavtalet med vad en uppsägning  enligt lagen om anställningsskydd (LAS) hade inneburit och kan hjälpa dig att ta fram plus och minus med ett utköp. Därefter är det upp till dig att fatta beslut om det du har erbjudits är tillräckligt bra.

I samband med en omorganisation kan situationen uppstå att din befattning som chef är berörd av omorganisationen, samtidigt som medarbetare i den egna arbetsgruppen också riskerar att sägas upp. I en sådan situation behöver du hantera dina medarbetares oro samtidigt som du behöver hantera din egen situation. Om det finns möjlighet för dig att hitta sätt att hantera ditt eget mående i denna situation har du också bättre förutsättningar att kunna vara ett bra stöd till dina medarbetare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg