Skapa en bra arbetsmiljö

Här får du råd om hur du systematiskt arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö på din arbetsplats. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att bedriva ett sådant arbete men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar.

Det finns lagar och regler om hur vi ska ha det på våra arbetsplatser och om vad vi kan göra för att förebygga ohälsa. 

Medarbetarens ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö

Medarbetaren ansvarar för att kommunicera, inte kompensera, brister i arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen (kapitel 3, § 4) ska arbetstagaren medverka och följa de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen. Arbetstagaren har även skyldighet att meddela om det finns akuta risker på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla är involverade i arbetsmiljöarbetet. Delaktighet är en mycket viktig aspekt av den sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

En bra arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att bedriva ett sådant arbete men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. En väl fungerande arbetsmiljö ger många ekonomiska vinster för dig, dina medarbetare, företaget och samhället.

Vinster med ett bra arbetsmiljöarbete

 • Risker upptäcks tidigt
 • Skapar goda arbetsförhållanden
 • Ökar trivsel och engagemang på arbetsplatsen
 • Förbättrar hälsan på arbetsplatsen
 • Skapar en attraktiv arbetsplats

Förebyggande aktiviteter

 • Ha daglig kontakt med medarbetarna för att fånga upp signaler om arbetsmiljön
 • Skapa systematik och samverkan i arbetsmiljöarbetet så att du får till ett kontinuerligt förbättringsarbete av arbetsmiljön
 • ”Tänk efter före” så att du står rustad när någonting händer i arbetsmiljön
 • Lyssna på dina medarbetare. Ibland kan det vara de mest subtila signalerna som är av stor betydelse

En handlingsplan för arbetsmiljö bör innehålla följande punkter:

 • En kartläggning av nuläget
 • Mål
 • Åtgärder
 • Utförare
 • Uppföljning
 • Ansvarig

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg