Systematiskt arbetsmiljöarbete gynnar alla

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Här kan du läsa om vad det innebär och hur man gör.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, även kallat SAM, syftar till att alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa. Det ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation.  

Det mesta som sker eller planeras i en verksamhet har eller kan få påverkan på arbetsmiljön. Eftersom verksamheter skiljer sig åt mellan branscher och företag, så måste det praktiska arbetsmiljöarbetet anpassas efter de förhållanden som råder på varje specifik arbetsplats.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 är ett lagkrav som alla måste följa. 

Faktorer som kan påverka arbetsmiljön:

 • Arbetsledning och arbetsorganisation 

 • Arbetsmängd 

 • Arbetsställningar och arbetsrörelser 

 • Arbetstempo och arbetstid 

 • Arbetsuppgifternas innehåll

 • Handlingsutrymme 

 • Möjlighet till inflytande, samarbete 

 • Lika eller olika möjligheter och villkor för kvinnor och män 

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete ger möjlighet att:

 • Upptäcka och åtgärda risker i tid 

 • Främja goda arbetsförhållanden, motverka stress och förebygga onödiga sjukskrivningar 

 • Bidra till bättre ekonomi i organisationen  

 • Skapa ordning och reda i organisationen 

 • Främja trivsel, engagemang och goda prestationer 

För att lyckas med det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att arbeta förebyggande och regelbundet. Vänta inte tills någon blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Reagera genast på diskriminerande och kränkande handlingar. De är ofta ett tecken på att något inte är bra i arbetsmiljön. 

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. 

De fyra stegen i SAM är: undersök, riskbedöm, åtgärda och uppföljning. 

 1. Undersök arbetsmiljön 
  Börja med att undersöka arbetsmiljön för att upptäcka risker för att någon skulle kunna bli sjuk eller skadas på jobbet. Det gäller både fysiska, sociala och organisatoriska risker. 
 2. Riskbedöm 
  Alla risker ska bedömas och riskbedömningen ska alltid dokumenteras skriftligt. Samma sak gäller inför ändringar av verksamheten. Riskbedömning är nödvändigt för att kunna sätta in rätt åtgärder. 

  Bedömningen ska avgöra om någon i personalen, både anställda och inhyrda, riskerar att drabbas av ohälsa eller olycksfall på jobbet. 
 3. Åtgärda 
  Risker som inte kan åtgärdas på en gång ska skrivas in i en handlingsplan där det står vad som ska göras, vem som är ansvarig och när det ska kontrolleras. 
 4. Uppföljning 
  Följ kontinuerligt upp vilka åtgärder som genomförts och vilka effekter de har haft. Om åtgärderna inte varit tillräckliga, behöver de kompletteras. 

För att systematisera och integrera arbetsmiljöarbetet behöver det finnas rutiner för det. Arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska skriftligen dokumenteras på alla företag som har tio anställda eller fler. 

Arbetsgivarens ansvar men alla ska delta

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöansvaret och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Medarbetarna ska också medverka i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska också samverka med arbetsmiljöombudet.  

Arbetsmiljöombud kan ställa krav

Om du som arbetsmiljöombud inte är nöjd med arbetsgivarens arbete med arbetsmiljöfrågorna eller om du har identifierat en risk eller brist, kan du i första hand kontakta arbetsplatsens  skyddskommitté  om det finns en sådan. Annars kan du göra en begäran om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a (även kallat ”lägga en 6:6a” eller ”göra en 6:6a-anmälan”). Den rätten bör dock användas med försiktighet - och alltid efter att förbättringskrav framförts upprepade gånger till arbetsgivaren - så stäm av detta med Unionens regionkontor innan. 

Utbildning är viktigt 

Chefer, arbetsmiljöombud och anställda ska utbildas för att bättre klara av arbetsmiljöarbetet. Unionen erbjuder flera kurser och aktiviteter om arbetsmiljö. Under kurser och aktiviteter kan du till exempel söka fram Unionens utbud kring arbetsmiljö. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg