Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Läs vad ett sådant innebär och hur man gör.

Efter undersökning och riskbedömning är det dags att åtgärda de identifierade bristerna. Akuta åtgärder behöver ordnas direkt.

Vilka faktorer kan påverka arbetsmiljön?

 • Arbetsledning och arbetsorganisation
 • Arbetsmängd
 • Arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Arbetstempo och arbetstid
 • Arbetsuppgifternas innehåll
 • Handlingsutrymme
 • Möjlighet till inflytande, samarbete
 • Lika eller olika möjligheter och villkor för kvinnor och män

När ska arbetsmiljön undersökas?

 • Regelbundet, minst en gång per år
 • Vid ohälsa, olycksfall och tillbud
 • Vid förändringar i verksamheten

Hur ska det göras?

 • Enkäter och intervjuer
 • Skyddsronder
 • Arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal
 • Ohälsostatistik
 • Granskning av de enskilda arbetsplatserna
 • Medicinska kontroller
 • Riskbedömning

Vem undersöker arbetsmiljön?

 • Arbetsgivaren har huvudansvaret
 • Arbetstagare och arbetsmiljöombud är självklara samarbetspartners
 • Arbetsgivare och arbetstagare bör bestämma tillsammans vem som ska göra undersökningen
 • Företagshälsovården är en naturlig resurs att anlita – även i genomförandet av planerade åtgärder

Åtgärda!

Efter undersökning och riskbedömning är det dags att åtgärda de identifierade bristerna. Akuta åtgärder behöver ordnas direkt. Förbättringar som är lätta att fixa bör också prioriteras. Åtgärder som tar längre tid eller kräver budgetering ska föras in i en handlingsplan, som besvarar Vad som ska göras, Vem som ansvarar och När det ska vara klart. Arbetsgivaren samarbetar med arbetsmiljöombudet för att ta fram handlingsplanen. Här finns mer information om arbetsanpassning och rehabilitering.

Uppföljning

För att arbetsmiljöarbetet ska bli systematiskt, ska det följas upp. Genomförda åtgärder utvärderas, vilket kan leda till nya riskbedömningar. Det är också dags att planera in nästa undersökning och riskbedömning.  

Viktigt att tänka på!

 • Arbeta förebyggande och med regelbundenhet.
 • Vänta inte tills någon blir sjuk.
 • Reagera genast på diskriminerande och kränkande handlingar.
 • Lär om kroppens olika reaktioner på stress.
 • Var uppmärksam på dig själv och dina arbetskamrater.
 • Dokumentera och sammanställ tidiga signaler på stress och ohälsa, men gör det så att enskildas integritet inte hotas.
 • Utbildning är viktigt. Chefer, arbetsmiljöombud och anställda ska utbildas för att bättre klara av arbetsmiljöarbetet. Under kurser och aktiviteter kan du till exempel söka fram Unionens utbud kring arbetsmiljö.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete är både en arbetsmodell för ständiga förbättringar, och ett lagkrav från Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1) 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg