Vilken typ av förhandling frågan gäller

När du ska utforma en förhandlingsframställan eller blir kallad till förhandling, är det viktigt att du har klart för dig vilken typ av förhandling som frågan gäller. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Förhandlingar på arbetsmarknaden brukar delas in i tre typer:

  • Medbestämmandeförhandlingar
  • Tvisteförhandlingar
  • Intresseförhandlingar

Medbestämmandeförhandling om arbetsgivaren planerar en förändring av arbets- eller anställningsförhållandena

Då är din arbetsgivare skyldig att kalla till medbestämmandeförhandling om du har kollektivavtal på din arbetsplats. 

I en medbestämmandeförhandling har arbetsgivaren ensidig beslutsrätt i frågan. Syftet med en medbestämmandeförhandling kan, till exempel vara att förhandla om vilket beslut som arbetsgivaren ska fatta i en fråga som rör verksamheten. Om man inte kommer överens i en medbestämmandeförhandling står det i princip arbetsgivaren fritt att fatta sitt beslut enligt det denne redovisat i förhandlingen. Man kan inte gå till domstol eller annan instans för att få själva sakfrågan prövad utan när förhandlingen är genomförd så har arbetsgivaren uppfyllt sin förhandlingsskyldighet, och om parterna inte är överens i förhandlingen så bestämmer arbetsgivaren.

En förhandling  som gäller omorganisation och chefstillsättningar är typiska medbestämmandeförhandlingar. Samma gäller till exempel införande av ett nytt lönesystem . Lagens regler om medbestämmandeförhandlingar finns i 11-14 §§ i Medbestämmandelagen (MBL) och gäller i första hand för parter som är bundna av samma kollektivavtal .

MBL-förhandling, så här gör du

Tvisteförhandling om arbetsgivaren har brutit mot en lag eller ett avtal

Då ska du som är förtroendevald skriva en förhandlingsframställan och begära tvisteförhandling.

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste den fackliga organisationen förhandla för att överhuvudtaget ha rätt att gå vidare i tvisten med en stämningsansökan till domstol.

I tvisteförhandlingar hanterar man frågor om hur avtal som redan träffats eller lagregler ska tolkas eller tillämpas, eller om vidtagna åtgärder som uppsägning eller avsked . Exempel på tvisteförhandlingar är brott mot kollektivavtal , otillåten uppsägning eller avsked , lönefordran med mera. Det är alltså en tvist om något som har inträffat. Förhandlingens syfte är att nå en uppgörelse eller en samsyn på hur till exempel ett avtal ska tolkas.

Tvisteförhandling – så här gör du

Intresseförhandling för att skapa förändring

Intresseförhandlingar behandlar frågor som inte är rättsligt reglerade. Det finns inget rätt eller fel i något avtal eller lag. Förhandlingar som förs i syfte att träffa kollektivavtal , och på så sätt lösa en intressefråga, kallas avtalsförhandling eller intresseförhandling. Förhandlingen kan påkallas av antingen arbetstagarparten eller arbetsgivarparten. Om parterna inte enas kan konflikten inte föras till domstol för prövning.

Intresseförhandling – så här gör du

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg