Familjepension ITP2

Familjepension är en särskild försäkring till dina efterlevande genom tjänstepensionsavtalet ITP2. Läs mer om vem som omfattas av den och vad den innebär.

Shape Created with Sketch.

Inkomstbasbelopp (ibb) 2020:

1 inkomstbasbelopp = 66 800 kronor

7,5 ibb = 501 000 kronor

(41 066 kronor per månad)

Semestertillägg ska räknas in och årsbeloppet delas därför med 12,2.

På motsvarande sätt beräknas: 

20 ibb = 109 508 kronor per månad

30 ibb = 164 262 kronor per månad

Välkommen på föreläsning om försäkring och pension

Du får veta mer om försäkringar och pension på Unionens kostnadsfria föreläsningar. Du kan också boka Unionens försäkringsföreläsare så kommer vi till din arbetsplats.

Familjepension gäller enbart dig som har eller har haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp, är född 1978 eller tidigare och har eller har haft en arbetsgivare med kollektivavtal och ITP2. Du kan välja att avstå från familjepension.

Familjepension är en bra försäkring till din familj om du avlider, eftersom den betalas av arbetsgivaren och inte påverkar din egen tjänstepension negativt. Däremot kan du i vissa situationer ändå välja att avstå familjepensionen i ITP2.

Vad familjepension innebär

Försäkringen innebär att din efterlevande make, maka eller registrerade partner får pension hela livet ut om ni har
• gift er eller registrerat partnerskap före du fyllde 60 år
• gift er eller registrerat partnerskap efter det att du fyllde 60 år och hunnit vara gifta i minst fem år eller haft minst ett gemensamt barn.

Dina barn får också del av den här pensionen fram till och med den månad de fyller 20 år.

Om du var långvarigt arbetsoförmögen till minst 50 procent när du gifte dig, kan din make, maka eller registrerade partner få familjepension efter dig om ni hann vara gifta i minst fem år före dödsfallet eller hade minst ett gemensamt barn.

Observera att din sambo inte har rätt till ITPs familjepension.

Hur familjepension räknas ut och betalas

Beräkning av familjepension

Familjepensionen beräknas först som ett grundbelopp, där förmånen är 32,5 procent på lönedelar mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp samt 16,25 procent på lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

Exempel: anta att lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp är 10 000 kronor per månad. Grundbeloppet blir då 32,5 procent av 10 000 kronor, det vill säga 3 250 kronor. Om lönen överstiger 20 inkomstbasbelopp med 10 000 blir grundbeloppet för den delen 1 625 kronor.

Om den avlidne vid dödsfallet hade kortare beräknad tjänstetid än 360 månader minskas ITPs familjepension i motsvarande grad.

Exempel: Om den avlidne hade en beräknad tjänstetid på 270 månader inom ITP, så multipliceras grundbeloppet med 0,75 (270 månader delat med 360 månader).

Beräknad respektive intjänad tjänstetid kan du hitta under Mina sidor på Alecta.

Fördelning av familjepension

Grundbeloppet fördelas på och betalas till de förmånstagare som för varje månad har rätt till beloppet.

Om det inte finns barn som har rätt till ITPs familjepension får änka, änkling eller registrerad partner hela grundbeloppet. När det finns barn som ska ha del av familjepensionen får änka, änkling eller registrerad partner 75 procent av grundbeloppet. Utöver det betalas till ett barn 55 procent av grundbeloppet. Till två barn betalas 75 procent av grundbeloppet och till tre barn betalas 85 procent.

Exempel: anta att det finns en änka och ett barn samt att den avlidnes lön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp med 10 000 kronor per månad. Grundbeloppet 3 250 kronor fördelas så att änkan får 75 procent, vilket innebär 2 348 kronor och barnet får 55 procent, det vill säga 1 788 kronor per månad.  

Om det inte finns änka, änkling eller registrerad partner får barn större belopp än annars.

Utbetalning av familjepension

Familjepensionen börjar betalas ut månaden efter dödsfallet och betalas varje månad livet ut. Om din make, maka eller registrerade partner gifter om sig eller registrerar nytt partnerskap före 60 års ålder, upphör pensionsutbetalningarna.

Att avstå från familjepension

Du kan välja att avstå familjepensionen och ändra så att dina framtida inbetalningar från familjepension går till din egen tjänstepension istället. Detta val gör du hos Collectum.

Vilka skäl det finns till att avstå familjepension

Skälet att avstå framtida inbetalningar till din familjepension är oftast att du inte är gift och inte har barn under 20 år. Då kan ingen få familjepension efter dig. Istället kan du för framtiden låta bli att betala in till familjepensionen och på så sätt förstärka inbetalningarna till din egen tjänstepension (ITPK).

En sambo kan inte få familjepension efter dig. Om du avstår familjepensionen och förstärker din egen tjänstepension (ITPK), kan du istället välja efterlevandeskydd som inkluderar sambo i din tjänstepension ITPK.

Viktigt att veta

Storleken på den framtida inbetalningen kan variera över tid beroende på kommande års inkomstbasbelopp och din egen löneutveckling . Har du en gång valt bort familjepensionen kan du inte välja tillbaka den. Om du avstår gäller det alltså till dess att du går i pension och för samtliga anställningar med ITP2, som du kan ha fram till dess. Detta gäller även om din familjesituation ändras framöver.

Inbetalningar, som gjorts tidigare till familjepensionen, kan du inte föra över till ITPK. Denna pension finns hos Alecta. Skulle du ha en make, maka, registrerad partner eller barn under 20 år när du avlider, får de denna pension efter dig.

Behöver du få mer information för att fatta ditt beslut, kom till en av Unionens informationsträffar om försäkring och pension och läs mer på Collectums webbplats.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?