Få en bättre arbetsmiljö med hjälp av tydliga regler

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gör att du kan ställa krav på en god arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön tydliga.

Regler om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) stödjer en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har en föreskrift som heter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). (Namnet förkortas ibland OSA.) Den pekar ut tre viktiga huvudområden som arbetsgivare behöver hantera och förebygga:

 • Hög arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling
 • Krav på att chefer utbildas inom dessa områden
 • Sätta organisatoriska och sociala mål tillsammans med arbetstagarna

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller regler som samverkar med föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det betyder att även de psykosociala frågorna ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vänd dig till din chef eller kontakta arbetsmiljöombudet på din arbetsplats om du upplever arbetsmiljöproblem

Vad organisatorisk och social arbetsmiljö innebär

Organisatorisk arbetsmiljö betyder villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar

 • ledning och styrning,
 • kommunikation,
 • delaktighet,
 • handlingsutrymme,
 • fördelning av arbetsuppgifter och krav,
 • resurser och ansvar

Med social arbetsmiljö menas villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Andra viktiga begrepp är ohälsosam arbetsbelastning, krav i arbetet, resurser för arbetet och kränkande särbehandling.

I den psykosociala arbetsmiljön ingår till exempel

 • arbetsförhållanden som arbetsbelastning,
 • stress och krav i arbetet,
 • upplevelse av rättvisa i ledarskapet,
 • gruppdynamik,
 • möjlighet till variation av arbetsuppgifterna,
 • befogenheter och ansvar eller hur arbetet är organiserat och liknande  

Arbetsgivarens ansvar

Enligt föreskrifterna ska det finnas en balans mellan krav i arbetet och de resurser som finns. Reglerna innebär att din arbetsgivare har ett ansvar för att organisera arbetet så att de anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Här hittar du mer information om arbetsanpassning och rehabilitering.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö bygger vidare på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. För din arbetsgivare betyder det att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön tydligare måste ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren ansvarar för att alla som får uppgifter fördelade till sig i arbetsmiljöarbetet har tillräckliga resurser, befogenheter och kompetens för uppdraget. Din arbetsgivare ska också sätta mål för den organisatoriska och sociala miljön tillsammans med de anställda.

Checklista - tips på punkter att gå igenom

 • Diskutera arbetsmiljön - chef, arbetsmiljöombud och medarbetare tillsammans.
 • Kartlägg vad ni gör redan idag inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Kompetens - har chef och arbetsmiljöombud fått tillräcklig utbildning?
 • Resurser och befogenheter - har chefen tillräckliga sådana för att kunna leva upp till kraven?
 • Mål - hjälp till att sätta upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Balans - ohälsosam belastning ska undvikas. Var med och bevaka att krav och resurser i arbetet är i balans.
 • Tydlighet - jobba med tydlighet. Som medarbetare behöver du veta vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka prioriteringar som gäller. Avsätt tid för medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare.
 • Återhämtning - dra gränser så att det finns möjlighet till återhämtning. Formulera gemensamma regler för när man förväntas vara tillgänglig och när man kan koppla av.
 • Nolltolerans gäller för kränkande särbehandling. Se över regler och tänk på att arbeta förebyggande.

Arbetsmiljöombud kan ställa krav

Ditt arbetsmiljöombud har rollen att se till att din arbetsgivare följer föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöombudet kan ställa krav på undersökning och åtgärder av arbetsmiljöproblem

Utbildning om vad föreskrifterna innehåller

Föreskrifterna ställer krav på vilka kunskaper chefer ska ha. Både chefer och arbetsmiljöombud kan behöva utbildning. Unionen erbjuder flera kurser och aktiviteter om arbetsmiljö.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg