Ansvar vid trakasserier och diskriminering på jobbet

Om det uppstår problem med trakasserier eller diskriminering på en arbetsplats är det viktigt att veta vem som ansvarar för vad.

Arbetsgivarens ansvar

En arbetsgivare är skyldig att se till att trakasserier eller diskriminering inte förekommer på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte gör det kan denna bli diskrimineringsersättningsskyldig gentemot den som blivit trakasserad eller diskriminerad.

Om diskriminering inträffar kan det bero på att det förebyggande arbetet inte har fungerat fullt ut. Förebyggande arbete kan exempelvis omfatta nedanstående åtgärder:

  • Ta fram en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter som bygger på en kartläggning och analys av var på arbetsplatsen det finns risker för trakasserier eller diskriminering.
  • Anta en policy mot trakasserier och diskriminering och skapa rutiner för att hantera incidenter. Gör policyn och beredskapsplanen kända i organisationen.
  • Informera nyanställda om arbetet mot diskriminering
  • Inkludera utbildning om diskriminering i ledarskapskurser och annan kompetensutveckling

 

I diskrimineringslagens tredje kapitel finns regler om att arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet.

Arbetstagares ansvar

Även om det är arbetsgivaren som har det juridiska ansvaret för att säkerställa att ingen blir diskriminerad eller trakasserad kan du som arbetstagare bidra till en inkluderande arbetsmiljö.

Du kan bland annat tänka på att:

  • Tydligt visa att du tar avstånd från skämt, föreställningar och negativa påståenden om personer som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.
  • Aldrig avfärda någon som anser sig kränkt genom att säga ”asch, det var nog inte så illa menat”. Det är alltid individen som avgör när denne känner sig kränkt. Erbjud istället ditt stöd och uppmana personen att vända sig till sin fackliga företrädare på arbetsplatsen och en arbetsgivarrepresentant.

Om du arbetar som förtroendevald på din arbetsplats har du ett ansvar att aktivt arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering i samverkan med arbetsgivaren.
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg