Mertidsersättning

När du som är deltidsanställd och omfattas av kollektivavtal arbetar extra timmar utöver ditt ordinarie arbetstidsmått får du normalt mertidsersättning eller övertidsersättning.

Särskilda skäl för övertid gäller även vid deltid

Övertidsarbete ska vara i förväg beordrat eller i efterhand godkänt. Det krävs särskilda skäl för övertidsarbete. Det ska ha inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser. Detta gäller även för deltidsanställda.

När det finns kollektivavtal på din arbetsplats

Mertidsersättning eller övertidsersättning?

Om du omfattas av kollektivavtal och har en deltidsanställning (jobbar deltid) och arbetar extra timmar en dag, utöver det ordinarie arbetstidsmåttet som gäller för din deltidsanställning men inom den ordinarie arbetstiden som gäller för en heltidsanställd i motsvarande befattning, så kallas det ibland för mertid . Timmarna ersätts med mertidsersättning , men hanteras normalt enligt reglerna för allmän övertid. Om du arbetar extra utöver den ordinarie arbetstiden för heltidsanställda på din arbetsplats räknas det också som allmän övertid men den tiden ersätts då med övertidsersättning istället för mertidsersättning .

Exempel när mertidsersättning och övertidsersättning gäller
Anta att du har en deltidstjänst med en daglig arbetstid på sex timmar. Normalarbetstiden för en heltidsanställd på din arbetsplats är åtta timmar per dag. På grund av en oförutsedd händelse blir du beordrad att arbeta fyra timmar extra en dag, varav två av timmarna ligger utanför den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i motsvarande befattning. Två timmar ersätts då med mertidsersättning medan resterade två timmar ersätts med övertidsersättning .

Beräkning av mertidsersättning och övertidsersättning

Mertidsersättning och övertidsersättning regleras normalt i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Den vanligaste mertidsersättningen
Enligt kollektivavtal är mertidsersättningen per timme:
Månadslönen / (3,5 x veckoarbetstiden)

Ofta står mertidsersättningen under rubriken ”Ersättning för överskjutande timmar vid deltid” i kollektivavtalet. Om du arbetar utöver den ordinarie arbetstiden för heltidsanställda på din arbetsplats ersätts den tiden med övertidsersättning istället för mertidsersättning . Mertidsersättningen är lägre än den vanliga övertidsersättningen. I de flesta kollektivavtal är övertidsersättningen månadslönen delat med 94 för varje timme fram till klockan 20.00 på vardagskvällar.

Exempel på beräkning av mertidsersättning och övertidsersättning
Anta att din ordinarie arbetstid en dag är sex timmar (din veckoarbetstid är 30 timmar, 75 procent av en heltid) och den ordinarie dagliga arbetstiden för en heltidsanställd i motsvarande tjänst är åtta timmar och din arbetsgivare beordrar dig att arbeta fyra timmar extra den dagen. Då är du berättigad till två timmars mertidsersättning och två timmars övertidsersättning .

Om du har en månadslön på 28 000 kronor så ersätts då två timmar med mertidsersättning :
2 timmar x (28 000 kronor/månad / (3,5 x 30 timmar/vecka)) = 533 kronor

De två timmarna med övertidsersättning ersätts med:
2 timmar x (37 333 kronor/94) = 794 kronor

Totalt blir din extra ersättning för de fyra timmarnas övertidsarbete:
533 + 794 = 1 327 kronor. 

Anledningen till att en annan månadslön används vid beräkningen av övertidsersättning är att din månadslön då ska räknas upp till vad den skulle motsvara vid heltidsarbete.

Regler om övertidsarbete när du jobbar deltid

I kollektivavtal är det vanligast att antalet tillgängliga timmar för så kallat mertidsarbete står i reglerna för allmän övertid och att det är antalet tillgängliga timmar för allmän övertid som sätter den övre gränsen för hur många timmar du kan arbeta både så kallad mertid och övertid. I några få kollektivavtal finns dock ett särskilt saldo med tillgänglig tid för mertidsarbete.

Det finns även andra avvikande regler i vissa kollektivavtal . I vissa kollektivavtal finns det reglerat att arbetsgivaren inte kan beordra deltidsanställda att jobba övertid, utan det kräver då arbetstagarens medgivande. Det gäller till exempel på Handelns tjänstemannaavtal . Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

Övertid för småbarnsföräldrar

När det saknas kollektivavtal på din arbetsplats

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats gäller arbetstidslagens regler om mertid och övertid. I arbetstidslagen finns ett särskilt saldo med tillgänglig tid för mertidsarbete.

När du inte omfattas av kollektivavtal bör du själv se till att komma överens med din arbetsgivare om vilken ersättning du ska få om du behöver arbeta mertid eller övertid. Överenskommelsen bör då vara inskriven i ditt anställningsavtal .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg