Lönekartläggning och analys för jämställda löner

Din arbetsgivare ska i samverkan med Unionen gå igenom bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

Arbetsgivaren ska i samverkan med representanter för arbetstagarna genomföra arbetet med lönekartläggning  och analys varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner eller andra anställningsvillkor som har direkt eller indirekt samband med kön.

Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdiga arbeten ska dessa förklaras med sakliga och av kön oberoende skäl. Saknas sådana skäl helt eller delvis ska den del av löneskillnaden som inte kan motiveras justeras.

Har arbetsgivaren tio eller fler anställda ska arbetet med lönekartläggning och analys dokumenteras. 

Dokumentationen ska innehålla

  • en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen
  • en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
  • en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år
  • en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts
  • en redogörelse för hur samverkansskyldigheten med representanter för arbetstagarna fullgörs

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg