Sjukförsäkringen

Sverige behöver en modern och flexibel sjukförsäkring. Unionen vill se en modern sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet under sjukdom och i rehabiliteringsprocessen tillbaka till arbete.

Sjukförsäkringen är en av det svenska trygghetssystemets grundbultar. Den ska ge trygghet när man på grund av sjukdom inte kan arbeta och under rehabilitering på väg tillbaka till arbete.

Nyckeln till en fungerande sjukförsäkring är enligt Unionen att ta ett helhetsgrepp kring frågorna om arbetsanpassning, rehabilitering och sjukförsäkring. För en låg och stabil sjukfrånvaro och en sjukförsäkring som alla kan ha förtroende för krävs det att alla delar fungerar.  

 

Unionen vill att sjukförsäkringen ska vara utformad på ett sådant sätt att rehabilitering främjas och den sjuke ges goda förutsättningar att återgå i sitt vanliga arbete, oavsett diagnos.

Sjukförsäkringen är uppbyggd som en rehabiliteringskedja som innebär att den sjukes arbetsförmåga successivt utvidgas till att prövas mot fler sorters arbeten. Unionen är positiv till rehabiliteringskedjan och tidsgränser i sjukförsäkringen eftersom det kan bidra till mer aktivitet i rehabiliteringsarbetet. Tidsgränserna ska dock vara verklighetsanpassade och hjälpa, snarare än stjälpa den sjuke i tillfrisknande samt återgång till arbete. 

Vad vill Unionen?

  • Att rehabiliteringskedjan möjliggör rehabilitering och främjar återgång i arbete oavsett typ av diagnos är centralt. Många former av psykisk ohälsa har en mer svårbedömd prognos och kan kräva längre rehabilitering. Sjukförsäkringen måste för att möta detta vara flexibel.  

  • Tidsgränserna i rehabiliteringskedjan har på senare år blivit mer flexibla och medfört ökade möjligheterna för arbetstagaren att kunna fullfölja sin rehabilitering och komma tillbaka i arbete hos den egna arbetsgivaren. Denna ökade flexibilitet är positiv för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren och samhället i stort och bör värnas.   

  • Den enskilde måste får det stöd i rehabiliteringen som han eller hon har rätt till - och att så sker måste gå att följa upp. Såväl vårdens som arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser måste inledas i tid. Försäkringskassan måste också på ett mer aktivt sätt ta sitt ansvar för att samordna övriga aktörer i rehabiliteringsprocessen. 

  • Alla arbetsgivare tar inte sitt rehabiliteringsansvar, och det försämrar den sjukes möjlighet att återgå i arbete. Företagshälsovården nyttjas i för låg utsträckning och planer för återgång i arbete tas ofta fram för sent eller inte alls. Dessa frågor, samt drivkrafterna för arbetsgivare att ta sitt ansvar för att förebygga ohälsa och för en fungerande rehabilitering, behöver ses över. 

Info icon Shape info icon

Vad händer just nu?

En utredning har lämnat förslag som innebär att flexibiliteten i sjukförsäkringen försämras. Regelverket skulle i och med förslagen bli detsamma som gällde fram till 2021 och som var mycket kritiserat, då vi såg rekordmånga avslag vid dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Unionen är negativ till denna utveckling och avstyrker förslagen. Medlemmar som blir sjuka skulle i och med förslagen mycket snabbare än i dag ställas inför kravet att ställa om till annat yrke, och det anser Unionen är slöseri med medlemmarnas kompetens, men även negativt för arbetsgivaren och samhället i stort.