Så här använder vi dina personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din medlemsansökan är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). Läs mer här om vad vi kan komma att använda uppgifterna till.

Vad vi använder vi uppgifterna till

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss.

Vi behöver också kunna använda uppgifterna för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, om vår fackliga verksamhet eller liknande, för att bedriva lönearbete för dig och de övriga medlemmarna, eller för annat arbete som vi gör för att tillvarata dina och de övriga medlemmarnas enskilda eller gemensamma intressen.

Vi behöver dessutom kunna utlämna uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet.

Så hanteras uppgifterna

Personuppgifterna behandlas av utsedd personal hos oss. Personalens behandling av uppgifterna loggas och loggningen följs upp regelbundet för att tillse att ingen obehörig behandling sker. Personuppgifterna behandlas även i säkra krypterade system för att undvika obehörig åtkomst.

Om du avbryter din medlemsansökan

Om du börjar lämna dina personuppgifter men väljer att avbryta innan ansökan slutförts finns de lämnade uppgifterna ändå kvar i vårt system under en kortare tid. Dessa uppgifter hanteras inte för de ändamål som beskrivs ovan men kan komma att användas för att vid behov kontakta dig för att klargöra huruvida du hade för avsikt att bli medlem eller inte.

Behandling av personuppgifter för medlemsförmåner

Vi lämnar ut personuppgifter om ditt medlemskap hos oss i de fall det behövs för att säkerställa din identitet, till de som vi samarbetar med för att erbjuda dig olika förmåner som ingår i ditt medlemskap. Som exempel på sådana förmåner och samarbetspartners kan nämnas försäkringar och försäkringsbolag. Uppgifterna vi lämnar ut är ditt namn och personnummer, din adress och dina kontaktuppgifter.

Därför kommer vi att lämna ut dina medlemsuppgifter till IF Skadeförsäkring AB och Förenade Liv Gruppförsäkring AB samt till medlemmar efter 1 oktober 2017 till Bliwa Livförsäkring för att de ska kunna administrera dina medlemsförsäkringar. Har du frågor om dina personuppgifter, så använder du kontaktuppgifterna nedan:

Bliwa Livförsäkring

  • www.bliwa.se    
  • 08-696 22 60
  • Personuppgifter, Bliwa, Box 5125, 102 43 Stockholm

Förenade Liv Gruppförsäkring AB

IF Skadeförsäkring AB 

  • www.if.se
  • 0771-44 00 48 
  • If Skadeförsäkring, 106 80 Stockholm

Efter avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla dina personuppgifter upp till ett år eller i vissa fall längre tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, t.ex. fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört eller för att vi ska kunna hantera betalning eller återbetalning av medlemsavgifter. Vi vill också kunna underrätta dig om förändringar i ditt före detta medlemskap som fortfarande kan ligga i ditt intresse att känna till.

Vi kan även behöva fortsätta behandla dina personuppgifter för det fall du väljer att kvarstå i vår arbetslöshetskassa.

Vid avslutat medlemskap kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom Bokföringslagen, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du oss på pul@​unionen.se eller via postadressen Unionen, 105 32 Stockholm.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej