Så här hanteras ett förhandlingsärende

Om du anser att din arbetsgivare brutit mot lag eller avtal – kontakta Unionen för att få hjälp.

Genom att förhandla kan Unionen hjälpa dig att lösa konflikter mellan dig och din arbetsgivare. Läs mer om vad som händer före, under och efter en förhandling .

Vem som hanterar ditt ärende kan variera

Vem som hanterar ditt ärende beror på om det finns lokala förtroendevalda eller inte på din arbetsplats. Om det finns en fackklubb eller ett arbetsplatsombud med förhandlingsmandat, är det någon av dem som företräder dig i första hand.

Om det inte finns förtroendevalda där du arbetar, så hanteras ditt ärende av en regional ombudsman på ett av Unionens regionkontor .

När ditt förhandlingsärende hanteras av en regional ombudsman

Här utgår vi ifrån att du har vänt dig till Unionen för att få hjälp när du menar att arbetsgivaren har brutit mot lag eller avtal. Din första kontakt är vanligen Unionens rådgivning, där du får prata med en facklig rådgivare om ditt ärende. Om bedömningen blir att ett fel eventuellt har begåtts och det inte finns några förtroendevalda på din arbetsplats, så skickas ditt ärende vidare till ett av Unionens regionkontor . Där handläggs det av en regional ombudsman .

Förhandlingsprocessen i korthet

Om ditt ärende leder till att det blir en förhandling , genomförs den enligt en viss process. Det är processen när du företräds av en ombudsman som vi beskriver närmare här. I korthet innebär den att

  • du och ombudsmannen förbereder förhandlingen tillsammans
  • ombudsmannen och arbetsgivaren genomför själva förhandlingen
  • ombudsmannen håller kontakt med dig och går igenom resultat och möjligheter

Ombudsmannen är ditt professionella ombud

Genom att kunna arbetsrätt, kan en ombudsman från Unionen på ett professionellt sätt vara ditt ombud . Det är ombudsmannens uppgift att företräda dig som medlem i förhållande till din arbetsgivare och säkerställa att du får dina rättigheter tillgodosedda enligt lag och avtal.

Det är fackförbundet som har rätten att förhandla och förhandlingen sker mellan arbetsgivaren och Unionen som parter.

Något har redan hänt och det blir ett tvisteärende

Arbetsgivaren har redan vidtagit åtgärder, men du anser att arbetsgivaren därmed bryter mot lag eller avtal. Det innebär en situation där ni är oeniga och tvistar om något, vilket kan leda till en så kallad tvisteförhandling. Genom sådana förhandlingar hanteras frågor om hur lagar och avtal ska tolkas eller tillämpas när något redan hänt. Målet är att bli överens och komma fram till en lösning genom att förhandla.

Du och ombudsmannen förbereder förhandlingen

Ombudsmannen tar normalt kontakt med dig inom två dagar.

Under tiden som du väntar på att ombudsmannen ska höra av sig är det bra om du samlar ihop all dokumentation i ditt ärende. Det kan vara ditt anställningsavtal , lönespecifikationer, e-post som skickats eller annan information som är relevant för ditt ärende.

Du och ombudsmannen går tillsammans igenom ditt ärende och diskuterar vilken dokumentation som kan behövas, för att Unionen ska kunna driva din fråga. För att kunna driva ditt ärende, krävs det att Unionen kan styrka att arbetsgivaren har överträtt någon arbetsrättslig lag eller avtal.

Ombudsmannen kallar arbetsgivaren till förhandling

Om det finns underlag för att gå vidare med ditt ärende, så är nästa steg att ombudsmannen tar kontakt med din arbetsgivare och begär en förhandling genom att skicka en så kallad förhandlingsframställan . I den står en kort beskrivning av den fråga som Unionen vill förhandla om. I varje steg för ombudsmannen en dialog med dig om hur ärendet hanteras.

Hur förhandlingen går till

Här beskriver vi hur förhandlingen går till praktiskt.

Tid och plats för förhandlingen

Förhandlingen genomförs vanligen genom ett fysiskt möte där ombudsmannen träffar din arbetsgivare, men den kan också genomföras via digitalt möte eller telefon. Vid förhandlingen ska du finnas tillgänglig, men du behöver inte vara med fysiskt vid själva förhandlingen.

Ombudsmannen håller kontakt med dig under förhandlingen och återkopplar när den har avslutats. Ditt ombud kan även begära att förhandlingen ajourneras, det vill säga att man gör en paus, för att kunna diskutera igenom fakta och förslag med dig. Var beredd på att förhandlingsprocessen kan ta en del tid.

Hur förhandlingen genomförs

Målet med förhandlingen är att lösa den oenighet som finns mellan dig och arbetsgivaren. Ombudsmannen företräder dig i förhandlingen och är professionell i relation till motparten - din arbetsgivare - så att du ska få bästa resultat.

Under förhandlingen lägger arbetsgivaren och ombudsmannen fram sina argument. En förhandling innebär ofta ett givande och tagande. För att nå framgång i en tvisteförhandling, måste Unionens ombudsman kunna visa på och styrka att det som denne påstår stämmer.

I samband med förhandlingen är det viktigt att du och ombudsmannen går igenom vilka alternativ du har att välja mellan och vilka konsekvenser de kan medföra. Det är du som enskild medlem, som får ta ställning till och godkänna ett eventuellt förslag till överenskommelse med din arbetsgivare.

Förhandlingen avslutas

När alla möjligheter tömts ut – eller ni har kommit överens om en lösning – avslutar den regionala ombudsmannen förhandlingen.

När förhandlingen är avslutad går ombudsmannen igenom resultatet av förhandlingen med dig och även dina eventuella valmöjligheter i ett nästa steg.

Om förhandlingen avslutas i oenighet

Ibland kan parterna – Unionen och din arbetsgivare - avsluta förhandlingen i oenighet, det vill säga utan att ha kommit överens. Då blir det fråga om vad som är nästa eventuella steg i processen. Förhandlingen kan i vissa fall gå vidare i flera steg.

Om din arbetsgivare har tecknat ett så kallat hängavtal med Unionen bör du kontakta Unionen för att få veta mer om nästa steg. Processen för hur förhandlingar genomförs ser olika ut beroende på vilket hängavtal din arbetsgivare omfattas av.

Nästa steg om din arbetsgivare har kollektivavtal

Om tvisteförhandlingen avslutas utan att oenigheten blir löst, men arbetsgivaren har kollektivavtal , så är nästa steg att den regionala ombudsmannen lämnar över förhandlingen till en ombudsman som finns centralt på Unionen. Då blir det den centrala ombudsmannen som hanterar ditt ärende i fortsättningen och som tar kontakt med dig.

Om ditt ärende skickas vidare blir du kontaktad och du behöver inte göra något innan dess.

Unionens centrala ombudsman kan i nästa steg begära central förhandling med din arbetsgivares arbetsgivarorganisation .

Även en central förhandling kan leda till att ditt ärende avslutas eller att ditt ärende skickas vidare i ett sista steg. I så fall blir det till en slutlig juridisk prövning, men det förutsätter att Unionen bedömer att ditt ärende har chans att nå framgång.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal , är nästa och vanligen sista steget att eventuellt stämma arbetsgivaren i tingsrätten. I dessa fall lämnar den regionala ombudsmannen direkt över ärendet till Unionens förbundsjurister för en slutlig juridisk prövning. En eventuell domstolsprocess förutsätter att Unionen bedömer att ditt ärende har chans att nå framgång.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg