Unionens policyer och riktlinjer

För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.

Unionens policyer

Värdegrundspolicy
PDF 85.12 KB
Beskriver Unionens förhållningssätt i frågor som rör våra värderingar, öppenhet och tolerans samt ansvarsfullhet och transparens.
Hållbarhetspolicy
PDF 86.06 KB
Beskriver Unionens förhållningssätt i frågor som rör vår påverkan på vårt samhälle. Utgår ifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Kommunikationspolicy
PDF 83.77 KB
Beskriver Unionens förhållningssätt i vår kommunikation både externt och internt inom organisationen.
Medarbetarpolicy
PDF 84.22 KB
Beskriver Unionens förhållningssätt i frågor som rör vårt arbetsgivaransvar (omfattar bara anställda i Unionen).
Styrningspolicy
PDF 85.92 KB
Beskriver Unionens förhållningssätt kring hur vi ska styra vårt förbund.
Säkerhetspolicy
PDF 86.99 KB
Beskriver Unionens förhållningssätt i frågor som rör fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet samt vårt arbete med krishantering.

Ägar- och etikpolicy för Unionens placeringsverksamhet

Ägar- och etikpolicy för Unionens kapitalförvaltning som syftar till att förvalta förbundets tillgångar optimalt och uppfylla kongressens beslut om att medel ska avsättas till en konfliktfond.

Riktlinjer

Representation

Vi ska alltid agera aktsamt och ansvarsfullt utifrån de medel förbundet har att hantera samt att vi alla är bärare och företrädare för Unionens goda namn och anseende.
Riktlinje vid representation och interna sammankomster för förtroendevalda.

Resor och konferenser

Unionen ska vid resor ta hänsyn till klimatpåverkan och kostnaden för Unionen samt tidseffektiviteten, arbetsmiljön och säkerheten för resenären.

Åtgärder vid trakasserier

Unionen har nolltolerans mot alla former av trakasserier.
Personaliserat innehåll

Du behöver logga in

För att se instruktionerna behöver du logga in och vara förtroendevald

Unionens övriga styrdokument

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg