Unionens policyer och riktlinjer

För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.

Unionens policyer

Värdegrundspolicy
PDF 257kb
Beskriver Unionens förhållningssätt i frågor som rör våra värderingar, öppenhet och tolerans samt ansvarsfullhet och transparens.
Hållbarhetspolicy
PDF 274kb
Beskriver Unionens förhållningssätt i frågor som rör vår påverkan på vårt samhälle. Utgår ifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Beskriver Unionens förhållningssätt i vår kommunikation både externt och internt inom organisationen.
Medarbetarpolicy
PDF 267kb
Beskriver Unionens förhållningssätt i frågor som rör vårt arbetsgivaransvar (omfattar bara anställda i Unionen).
Styrningspolicy
PDF 268kb
Beskriver Unionens förhållningssätt kring hur vi ska styra vårt förbund.
Säkerhetspolicy
PDF 285kb
Beskriver Unionens förhållningssätt i frågor som rör fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet samt vårt arbete med krishantering.

Ägar- och etikpolicy för Unionens placeringsverksamhet

Ägar- och etikpolicy för Unionens kapitalförvaltning som syftar till att förvalta förbundets tillgångar optimalt och uppfylla kongressens beslut om att medel ska avsättas till en konfliktfond.

Riktlinjer

Hållbara event

Underlätta för eventansvariga att säkerställa att Unionens event blir så hållbara som möjligt för att Unionen ska flytta fram positionerna som ett hållbart förbund.

Representation

Vi ska alltid agerar aktsamt och ansvarsfullt utifrån de medel förbundet har att hantera samt att vi alla är bärare och företrädare för Unionens goda namn och anseende.

Resor och konferenser

Unionen ska vid resor ta hänsyn till klimatpåverkan och kostnaden för Unionen samt tidseffektiviteten, arbetsmiljön och säkerheten för resenären.

För att se instruktionerna behöver du logga in och vara förtroendevald

Åtgärder vid trakasserier

Unionen har nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Unionens övriga styrdokument

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg