Almega Tjänsteförbunden - Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Service & Tjänster

Shape Created with Sketch.

Tips och stöd om lön

Nu finns nytt partsgemensamt material kring lön inom Almegas avtalsområden. Se under rubriken "Övrigt".

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2019
PDF 294kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det sista året (2019-04-01 - 2020-03-31) i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2018
PDF 253kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017
PDF 226kb
De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Enkelt Excel-verktyg för att ta fram underlag inför löneförhandlingarna. Vänder sig i första hand till mindre klubbar.
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Övrigt

Denna partsgemensamma guide är framtagen för att underlätta dialogen i lönesamtalet men den kan behöva anpassas till företagens löneprocess. Tanken är att både medarbetare och chef ska kunna använda guiden för att förbereda sig inför samtalet och använda den som stöd under lönesamtalet.
En partsgemensam vägledning för lokala parter. Materialet riktar sig till er som är ansvariga för företagets löneprocess och lokala fackliga företrädare.
En partsgemensam vägledning för lönesättande chefer och medarbetare.
Partsgemensam vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan samverka om aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Avtalsnytt 2018

Nu finns Avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtalsperioden 2017-2020

Ditt avtal gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Nytt alternativt löneavtal
Från och med 2017 finns både det gamla välkända löneavtalet (löneavtal B) med individgaranti definierad i kronor, dels har vi också ett nytt alternativt löneavtal (löneavtal C*) som innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen (mer information om detta kommer). På arbetsplatser utan förtroendevalda från Unionen ska löneavtal B tillämpas alla tre åren. Bägge löneavtalen har samma löneökningsutrymme, 2,0 procent 2017, 1,8 procent 2018 och 2,3 procent 2019.

  • 2017 tillämpas det tidigare pottavtalet (löneavtal B) med lönehöjningar på 2,0 procent och individgaranti på minst 200 kronor.

  • 2018 ska det nya löneavtalet (löneavtal C*) med pott på 1,8 procent och med reglerad individgaranti men med en utvecklad löneprocess tillämpas för medlemmar som har förtroendevalda från Unionen. Men om arbetsgivaren vill tillämpa löneavtal B så går det bra.

  • 2019 är som 2018 om inte lokal Unionenpart (klubb/ region ) anser att processen misskötts. Om så är fallet kan Unionen centralt ålägga företagen på avtalsområdet att istället tillämpa löneavtal B med siffersatt individgaranti.

*Löneavtal C innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen där individgarantin är reglerad så att om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg löneökning ska det bero på att denna inte gjort en fullgod arbetsinsats.
Det kan ske i undantagsfall och en åtgärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med tjänstemannen. Den ska dokumenteras och följas upp så att situationen inte återupprepas.

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och avsättningen till flexpension blir 0,2 procent för 2017 och kommer utökas framöver. Den som vill får en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen. 

Överenskommelse om flexpension i mål
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega träffade den 22 februari 2017  överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och kom samtidigt  överens om en rad andra avtalsändringar.

​​​De flesta ändringar trädde i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna ägde rum i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar  startade, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlade med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension  löst. Överenskommelsen och information om den kan du läsa eller ladda ner, se ovan.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". Nu finns även Unionens tolkningar i ny utgåva. Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2019-03-04)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?