Verksamhetsövergång - vad som gäller vid övergång av verksamhet

Vid övergång av en verksamhet till en annan juridisk eller fysisk person kan anställningar och anställningsvillkor följa med.

Info icon Shape info icon
  • Verksamhetsövergång innebär att en ny arbetsgivare tar över ansvaret för verksamheten, till exempel vid uppköp.
  • Du har alltid rätt att följa med när en verksamhet byter arbetsgivare i enlighet med lagreglerna.
  • Du kan tacka nej, men riskerar att bli uppsagd på grund av  arbetsbrist . Det kan också påverka din rätt till ersättning från  a-kassan .
  • Grundregeln är att du behåller lönen och dina tidigare anställningsvillkor hos din nya arbetsgivare.
  • Din anställningstid från förra arbetsgivaren räknas ihop med tiden hos den nya. Det är viktigt bland annat när man räknar uppsägningstid .
  • Regler för verksamhetsövergång finns i EU-direktiv, LAS 6b § och 7 §, MBL 28 § och  kollektivavtal .

Vad som menas med verksamhetsövergång

Med verksamhetsövergång menas att en verksamhet eller en del av verksamhet behåller sin identitet, men övergår till och utförs av en annan juridisk eller fysisk person än tidigare. Verksamheten övergår från en överlåtare till en förvärvare.

Vilka regler som finns kring verksamhetsövergång

Regler kring verksamhetsövergång finns i EU-rådets direktiv, lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL). Vilka regler som tillämpas påverkas också av om det finns kollektivavtal . Reglerna innehåller sammanfattningsvis

  • skydd för anställningen
  • skydd för anställningsvillkoren

Anställningsvillkoren kan i sin tur delas upp i villkor enligt anställningsavtalet och villkor enligt kollektivavtal .

Regler i LAS skyddar din rätt att behålla anställningen vid verksamhetsövergång

Enligt reglerna i 6b § LAS följer anställningsavtalet från den tidigare arbetsgivaren (överlåtaren) med automatiskt över till den nya arbetsgivaren (förvärvaren). (Detta gäller dock inte om en verksamhetsövergång sker vid konkurs.) Både rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har på grund av anställningsavtalet övergår till förvärvaren. Arbetstagaren har rätt att tacka ja eller nej att följa med, vilket får olika konsekvenser. Läs gärna mer information om vad som gäller under respektive rubrik.

LAS innehåller ett förbud mot uppsägning till följd av verksamhetsövergång

Arbetsgivaren måste ge alla arbetstagare möjlighet att tacka nej innan de följer med automatiskt till den nya arbetsgivaren. 7 § 3 st. LAS innehåller ett förbud mot att uppsägningar sker som en direkt följd av att en verksamhet övergår till en ny arbetsgivare. De arbetstagare som inte aktivt har tackat nej till övergång ska följa med automatiskt.

En övergång av verksamhet innebär inte att det finns sakliga skäl för uppsägning , men det hindrar inte att uppsägningar ändå sker i samband med en verksamhetsövergång.

Anställningsvillkoren följer med oförändrade vid övergång av verksamhet

Själva anställningen övergår automatiskt vid en verksamhetsövergång och samma sak gäller anställningsvillkoren. Enligt reglerna i 6 b § LAS övergår anställningsvillkoren oförändrade till den som övertar verksamheten.

Den tidigare arbetsgivaren ansvarar för intjänad lön och andra ekonomiska åtaganden gentemot de anställda, som till exempel semesterlön och semesterersättning , när de hänför sig till tiden före övergången.

Om det inte finns något kollektivavtal inblandat ska enligt grundregeln exakt samma villkor som gällt hos överlåtaren gälla även hos förvärvaren.

Förvärvaren har samma rätt till att förändra anställningsvillkoren som överlåtaren hade. Det innebär att arbetstagaren kan få acceptera mindre förändringar i anställningsavtalet. Det kan till exempel gälla förmåner som friskvårdsersättning och lunchkuponger om de reglerats ensidigt från den förra arbetsgivaren.

Om det finns kollektivavtal gäller särskilda regler vid verksamhetsövergång

Om någon av överlåtaren eller förvärvaren (eller båda) har kollektivavtal så tillämpas reglerna i 28 § MBL. Det betyder att, förutom reglerna i 6 b § LAS, tillämpas även villkoren i kollektivavtal . Anställningsvillkor i kollektivavtal som tecknats av överlåtaren gäller i princip under ett år hos förvärvaren om det inte löpt ut innan dess, alternativt till dess att ett nytt kollektivavtal börjat gälla.

Med villkor menas de faktiska anställningsvillkoren i kollektivavtalet som berör arbetstagarna, till exempel regler för övertidskompensation, bestämmelser om semester och annan ledighet.

Förhandling om villkor i samband med verksamhetsövergång

Det kan bli aktuellt för Unionen att förhandla om vilka villkor som ska gälla för de anställda som ska övergå till förvärvaren (så kallad inrangeringsförhandling). Det är viktigt att anställda som gått över får tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren, när regler som baseras på anställningstid ska tillämpas hos det nya företaget. Exempel är regler om uppsägningstid , turordning och företrädesrätt till återanställning.

Det nya kollektivavtalet får inte innebära en påtaglig lönesänkning för de anställda som följt med vid övergången.

Det är viktigt att hålla isär vilka villkor som kommer från anställningsavtalet och vilka som finns i kollektivavtalet. Om en anställd har förmånligare villkor i sitt anställningsavtal , får den som övertar verksamheten inte försämra dem med hänvisning till ett kollektivavtal .

Det finns olika situationer när det gäller kollektivavtal vid verksamhetsövergång. Antingen kan enbart överlåtaren eller förvärvaren ha kollektivavtal eller så har båda det. Om båda har kollektivavtal , kan de ha samma eller olika. Läs gärna mer information under relevant rubrik.

Regler i LAS om anställningstid och återanställning efter verksamhetsövergång

En arbetstagare som byter anställning i samband med en verksamhetsövergång får enligt reglerna i 3 § LAS tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den nya arbetsgivaren. Det är den sammanlagda anställningstiden som ska räknas om det blir tal om uppsägningar efter övergången.

I de allra flesta av Unionens kollektivavtal finns ett villkor som innebär att den som fyllt 55 år och haft en sammanhängande anställningstid om minst 10 år får en förlängd uppsägningstid med sex månader vid uppsägning på grund av arbetsbrist .

Övriga regler som är tillämpliga vid övergång av verksamhet

Det finns fler regler som kan tillämpas i samband med verksamhetsövergång. De berör till exempel skyldigheten att förhandla och informera samt överlåtelse av företag över nationsgränser.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg