Regler om organisatorisk och social arbetsmiljö stödjer en god arbetsmiljö

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) innehåller regler som samverkar med föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här hittar du som arbetsmiljöombud svar på vad OSA innebär.

Det finns en föreskrift hos Arbetsmiljöverket som heter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), även kallad OSA. I den pekas det ut vilka huvudområden som arbetsgivare behöver förebygga och hantera genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gör att du som arbetsmiljöombud kan ställa krav på en god arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön tydliga. 

Föreskrifterna pekar ut tre viktiga huvudområden:

 • Hög arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling 

 • Krav på att chefer utbildas inom dessa områden 

 • Sätta organisatoriska och sociala mål tillsammans med arbetstagarna 

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller regler som samverkar med föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det betyder att de sociala och organisatoriska frågorna ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad menas med organisatorisk och social arbetsmiljö? 

Den organisatoriska arbetsmiljön innefattar hur arbetet ordnas och styrs på arbetsplatsen. Det handlar till exempel om villkor och förutsättningar att kunna utföra sitt arbete utifrån hur organisationen är uppbyggd och hur ledarskapet ser ut.

Exempel:

 • Ledning och styrning 

 • Kommunikation 

 • Delaktighet

 • Handlingsutrymme

 • Fördelning av arbetsuppgifter och krav

 • Resurser och ansvar 

Den sociala arbetsmiljö handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. 

Exempel: 

 • Arbetsförhållanden som arbetsbelastning 

 • Stress och krav i arbetet 

 • Upplevelse av rättvisa i ledarskapet 

 • Gruppdynamik 

 • Möjlighet till variation av arbetsuppgifterna 

 • Befogenheter och ansvar eller hur arbetet är organiserat och liknande   

Andra viktiga begrepp är ohälsosam arbetsbelastning, krav i arbetet, resurser för arbetet och kränkande särbehandling. 

Arbetsgivarens ansvar 

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt har arbetsgivaren. Medarbetarna ska också medverka i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska också samverka med arbetsmiljöombudet. Mer om ansvaret för att skapa en bra arbetsmiljö

Arbetsgivare har ett ansvar för att organisera arbetet 

Enligt föreskrifterna ska det finnas en balans mellan krav i arbetet och de resurser som finns. Reglerna innebär att din arbetsgivare har ett ansvar för att organisera arbetet så att de anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Här hittar du mer information om arbetsanpassning och rehabilitering

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller regler som samverkar med föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För arbetsgivaren betyder det att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön tydligare måste ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Info icon Shape info icon

Vad kan jag som arbetsmiljöombud göra om jag ser en risk i arbetsmiljön?

 1. Om du som arbetsmiljöombud vill påtala en brist eller risk i arbetsmiljön ska du kontakta arbetsgivaren. 

 2. Vidtar denne ingen åtgärd kan du kontakta arbetsplatsens  skyddskommitté  om det finns en sådan.

 3. Finns inte en skyddskommitté och arbetsgivaren inte gör något åt bristen eller risken kan du som arbetsmiljöombud göra en begäran om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a (även kallat ”lägga en 6:6a” eller ”göra en 6:6a-anmälan”).

Checklista

Tps på punkter att gå igenom: 

 • Diskutera arbetsmiljön - chef, arbetsmiljöombud och medarbetare tillsammans. 

 • Kartlägg vad ni gör redan idag inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 • Kompetens - har chef och arbetsmiljöombud fått tillräcklig utbildning? 

 • Resurser och befogenheter - har chefen tillräckliga sådana för att kunna leva upp till kraven? 

 • Mål - hjälp till att sätta upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

 • Balans - ohälsosam belastning ska undvikas. Var med och bevaka att krav och resurser i arbetet är i balans. 

 • Tydlighet - jobba med tydlighet. Som medarbetare behöver du veta vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka prioriteringar som gäller. Avsätt tid för medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare.  

 • Återhämtning - dra gränser så att det finns möjlighet till återhämtning. Formulera gemensamma regler för när man förväntas vara tillgänglig och när man kan koppla av. 

 • Nolltolerans gäller för kränkande särbehandling. Det ska finnas väl kända rutiner för hur det ska hanteras.   

Vad har medarbetaren för ansvar? 

Medarbetaren är skyldig att kommunicera risker, problem och möjliga förbättringar. Det gäller alla delar kopplat till arbetsmiljön, även när det kommer till exempelvis stress och arbetsbelastning. Frågor och svar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Utbildning om vad föreskrifterna innehåller 

Föreskrifterna ställer krav på vilka kunskaper chefer ska ha. Både chefer och arbetsmiljöombud kan behöva utbildning. Unionen erbjuder flera kurser och aktiviteter om arbetsmiljö. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg