Lokalt fackligt samarbete: PTK-L

Genom att bilda ett PTK-L förenas krafter vilket innebär att tjänstemän på en arbetsplats kan uppträda som en part i förhållande till arbetsgivaren.

Att samverka i gemensamma frågor mellan tjänstemannaförbund på arbetsplatsen kan ha många fördelar. Genom att bilda ett PTK -L formaliseras samverkan och tjänstemännen kan uppträda som en part i förhållande till arbetsgivaren.  

Samverkan i viktiga frågor som rör arbetsplatsen 

Om det förutom Unionen finns andra lokala fackorganisationer för tjänstemän , inom PTK , på en arbetsplats så bör det bildas ett PTK -L.  

PTK -L innebär att de förtroendevalda som finns på en arbetsplats kan gå samman och skapa en gemensam part för de PTK -förbund som finns representerade på arbetsplatsen. L:et i PTK -L står för just lokalt.   

En gemensam part för alla PTK-förbund 

När det rör sig som en större förändring av verksamheten ska en arbetsgivare förhandla med samtliga kollektivavtalsbärande fackförbund, det vill säga alla förbund som står bakom ett kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. 

Att tjänstemannaförbunden på en arbetsplats samarbetar genom PTK -L innebär att förbunden uppträder som en part i förhållande till arbetsgivaren. Det ger bättre förutsättningar för båda parter att arbeta tillsammans om frågor som rör alla tjänstemän på arbetsplatsen.

Fördelar med PTK-L 

 • En och samma part i förhållande till arbetsgivaren.
 • Alla får samma information i samma förhandling .
 • En och samma turordningskrets för tjänstemän vid arbetsbrist
 • Gemensam förhandlingsstyrka, vilket ger större möjlighet till inflytande och lättare att ställa gemensamma krav på exempelvis underlag och information
 • Möjlighet att gemensamt skapa förutsättningar för att sätta tydliga rutiner och arbetsmetoder
 • Goda förutsättningar att gemensamt bevaka en arbetsgivares agerande i exempelvis tillämpning av undantagsreglerna och begränsningsregeln i huvudavtalet
 • Lättare att fördela uppgifter, underlag och information för att gemensamt kunna bedöma lämpliga tillvägagångssätt

När PTK -L bildas bestäms vilka frågor som ska hanteras i den samverkansformen. Inom ramen för PTK -L kan förbunden och arbetsgivaren samverka om exempelvis kompetensutvecklingsbehov utifrån vilken utveckling av företaget arbetsgivaren ser framåt.  

Oftast är det frågor av övergripande karaktär och där tjänstemännen har ett intresse av att uppträda gemensamt. 

Exempel på frågor som kan drivas inom PTK-L: 

 • Omorganisationsförhandlingar 
 • Turordningsförhandlingar 
 • Att utse arbetstagarrepresentanter till styrelserepresentation 
 • Att utse ledamöter till Europeiskt företagsråd (EWC) 
 • Att utse skyddsombud / arbetsmiljöombud

PTK-L vid förhandling om omorganisation och arbetsbrist 

Om en förändring kan leda till arbetsbrist på arbetsplatsen så kan flera fackliga organisationers medlemmar vara berörda, vilket innebär att primär förhandlingsskyldighet gäller och arbetsgivaren är skyldig att kalla till förhandling , gällande såväl turordning som omorganisationen i sig.

Om det finns fler än ett kollektivavtalsbärande förbund inom PTK på din arbetsplats, kan samverkan om förändringen istället ske genom PTK -L.

Genom PTK -L kan förhandling gentemot arbetsgivaren ske gemensamt vilket leder till en bättre förhandlingsposition för facken. Ju fler lokala klubbar och föreningar som står bakom en förhandlande part, desto starkare blir den.  

Info icon Shape info icon

Nya huvudavtal och lagstiftning från och med 1 oktober 2022

I juni 2022 beslutade riksdagen om ny lagstiftning som bygger på Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK , LO och Svenskt Näringsliv. Inom ramen för denna överenskommelse har parterna ingått ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Genom detta har betydelsen av att tjänstemännen företräds gemensamt gentemot arbetsgivaren särskilt uppmärksammats.

 

PTK :s stadgar anger att när det följer av lag eller avtal att tjänstemannaintressena samordnas företagsvis eller förbundens representanter är överens om detta, kan samordningen ske genom den lokala tjänstemannaparten ( PTK -L).

 

På de flesta av Unionens kollektivavtalsområden, är utgångspunkten att förhandlingar om arbetsbrist samordnas genom ett PTK -L. 

 

Det innebär att PTK i större utsträckning än tidigare behöver uppträda gemensamt i förhandlingar om arbetsbrist och därmed även när det blir fråga om att träffa avtalsturlista

 

Vilka frågor kan PTK-L inte hantera? 

Gemensam förhandling genom PTK -L kan bara göras i frågor som rör hela tjänstemannakollektivet. När frågor rör ett specifikt kollektivavtal eller enskilda medlemmar så förhandlar varje klubb eller förening enskilt. 

För dig som är förtroendevald

Att bilda PTK-L

Genom PTK-L kan förhandling gentemot arbetsgivaren ske gemensamt vilket leder till en bättre förhandlingsposition för facken. Det här innebär det att bilda PTK-L.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg