Juridiskt stöd eller rättshjälp

Som medlem i Unionen kan du i vissa situationer efter prövning få juridiskt stöd eller rättshjälp i relation till ditt arbete.

Det kan vara om du och din arbetsgivare till exempel inte blir överens i en fråga. Om du är ny medlem i Unionen behöver du normalt vänta tills du varit medlem i tre månader innan du har rätt till det.

Förhandlingshjälp – juridiskt stöd genom förhandling med arbetsgivaren

Förhandlingshjälpen innebär att du får stöd av en klubbföreträdare eller en ombudsman . Våra företrädare förhandlar och har kunskaper i arbetsrätt. Hjälpen betyder att Unionen företräder dig och pratar och förhandlar med din arbetsgivare för din räkning. Unionen ger dig som medlem stöd i att lösa konflikter och reda ut olika åsikter mellan dig och din arbetsgivare.

Kontakta din fackklubb eller Unionen om du behöver råd eller om du tror något ska förhandlas. Rådgivning har du rätt till från första dagen som medlem efter att din medlemsansökan har beviljats.

Exempel på situationer med förhandlingshjälp

Om du och din arbetsgivare inte blir överens i en fråga (till exempel om lön eller anställningsvillkor) uppstår en tvist, som du kan få hjälp av Unionen att försöka lösa. Unionen begär då förhandling och arbetsgivaren är skyldig att infinna sig till denna.

Om du till exempel blir uppsagd på felaktigt sätt och du och din arbetsgivare inte kommer överens, kan Unionen kräva en förhandling med din arbetsgivare.

Har du en tvist som uppstått då du varit yrkesverksam  medlem kan du få förhandlingshjälp även om ditt medlemskap upphört - om medlemskapet upphörde av tvingande skäl, till exempel pensionering.

I vissa fall har din arbetsgivare skyldighet att förhandla med Unionen innan det fattas beslut. Det kan gälla även om det inte finns kollektivavtal eller en klubb.

Behöver du hjälp att anmäla en arbetsskada eller om du inte får skadan godkänd av myndigheter eller försäkringsbolag – kontakta Unionen.

Rättshjälp – kostnadsfritt juridiskt stöd i domstol

I vissa fall finns det möjlighet för dig som är medlem att få ditt ärende prövat i domstol. Det förutsätter att Unionen först haft möjlighet att försöka lösa din tvist genom en förhandling. Förhandlingarna sköts av ombudsmän. De kan få hjälp av förbundets jurister med en juridisk analys av tvisten och förutsättningarna för att gå till domstolsprocess.

Varje enskilt ärende prövas av Unionen för att avgöra rätten till rättshjälp

Unionen har en generös rättshjälp, men det finns ingen ovillkorlig rätt att få Unionens stöd i en domstolsprocess. Förutsättningarna att nå framgång i en domstolsprocess påverkar din möjlighet att få rättshjälp. En prövning sker i varje enskilt ärende utifrån de riktlinjer för rättshjälp som fastställts av Unionens förbundsstyrelse .

Har du en tvist som uppstått då du varit yrkesverksam medlem kan du få rättshjälp även om ditt medlemskap upphört - om medlemskapet upphörde av tvingande skäl, till exempel pensionering.

Eventuell rättshjälp kostar inget för dig

Om Unionen prövat ditt ärende och kommit fram till att förutsättningar finns för att driva det i en domstolsprocess, innebär det samtidigt att du får rättshjälp. Det betyder att Unionen betalar kostnaderna för en rättegång i målet. Det gäller både de egna ombudskostnaderna och motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet. Du som medlem tar i normalfallet ingen ekonomisk risk för att få din sak prövad i domstol. Normalt drivs processerna i domstol av en av Unionens förbundsjurister som ombud i målet.

Exempel på situationer på rättshjälp

Rättshjälpen kan omfatta situationer när:

  • Unionen inte lyckats lösa en konflikt mellan dig som medlem och din arbetsgivare genom förhandling. Detta gäller olika typer av tvister. Det kan också gälla om du blir stämd av din arbetsgivare och till exempel krävs på skadestånd. I de situationerna åtar sig Unionen inte att stå för faktisk ekonomisk skada som en domstol dömer ut. Unionen betalar endast rättegångskostnaderna.
  • det har uppstått tvist om arbetsskadeersättning. Det innebär att du som medlem kostnadsfritt kan företrädas av ett ombud i processer mot Försäkringskassan och AFA Försäkring.
  • det uppstår tvist om arbetslöshetsersättning från din a-kassa. Det innebär att du som medlem kostnadsfritt kan företrädas av ett ombud i processer mot din a-kassa.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg