Ditt utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan dig och din chef där ni diskuterar igenom din och företagets situation. Förbered ditt utvecklingssamtal väl - det tjänar du på.

Minst en gång per år bör du ha  utvecklingssamtal  med din chef. Om din arbetsplats har kollektivavtal ingår det ofta som en rättighet. Annars kan du be din chef om det.

Förbered dig inför ett av årets viktigaste samtal

Webbinariet ger dig tips på hur du kan förbereda dig och vad som är bra att tänka på inför utvecklingssamtalet. Anna Hagman arbetar som facklig rådgivare på Unionen och har stor erfarenhet av att svara på frågor inför utvecklingssamtalet.

Media URL

Utvecklingssamtalet – en möjlighet

Se utvecklingssamtalet som ett sätt att berätta för din chef om dina intressen och möjligheter. Våga ta upp det som är viktigt för dig. Ni bör tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och  kompetensutveckling . Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha.

Det är bra att skilja  på utvecklingssamtalet och lönesamtalet och hålla dessa vid separata tillfällen.

Checklista för ett lyckat utvecklingssamtal

Du har mycket att vinna på att komma förberedd till utvecklingssamtalet. Fundera gärna igenom punkterna i checklistan. Lägg till och dra ifrån utifrån hur det passar dig.

Dina prestationer - tillbakablick

Titta tillbaka på perioden som gått sedan ditt senaste utvecklingssamtal . Läs anteckningarna om det finns sådana. Reflektera över vad som har hänt eller inte hänt sen sist?

 • Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra?
 • Vad har varit utvecklande och roligt?
 • Vilka svårigheter har du mött och hur har du tacklat dem?
 • Vad har du lärt dig?
 • Har det som beslutades vid förra utvecklingssamtalet infriats?

Din arbetssituation

Fundera och berätta hur din arbetssituation ser ut. Försöka att föra fram dina åsikter på ett så konkret och klart sätt som möjligt. När du för fram ett problem bör du även ge förslag på förbättringar eller åtgärder för att lösa problemet.

 • Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?
 • Har du en rimlig arbetsbelastning?
 • Kan arbetsorganisationen eller rutinerna förbättras?
 • Fungerar informationen om verksamheten i företaget?
 • Är möjligheterna till delaktighet tillräckliga?
 • Hur är samarbetet med arbetskamraterna och stämningen i gruppen?
 • Hur är arbetsmiljön? Vad kan förbättras?

Du, chefen och företaget

Tänk igenom hur samarbetet med din chef fungerar. Finns det något du skulle vilja fungerade annorlunda? Kom ihåg att din chef har en viktig uppgift i att se vad som är bäst för verksamheten. Lyssna på chefens synpunkter och försök att sätta dig in i dennes perspektiv.

 • Vad fungerar bra eller mindre bra i samarbetet?
 • Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?
 • Hur ser företagets utveckling och behov ut på lång och kort sikt?
 • Vad krävs för att företaget ska nå målet?
 • Eventuella hinder som kan uppstå?
 • Vilka eventuella organisationsförändringar planeras och hur de kan komma att påverka dig och avdelningen?

Din kompetens och dina arbetsuppgifter

Nya arbetsuppgifter kräver också ofta ny kompetens. Och även om du fortsätter med samma arbetsuppgifter som tidigare kan du behöva utveckla din kompetens för att hänga med i utvecklingen. Fundera över vad du behöver och vill utveckla på kort och längre sikt.

 • Motsvarar din kompetens dina arbetsuppgifter? Om inte, vad behöver du utveckla? Är du överkvalificerad?
 • Hur kan du då få uppgifter och utmaningar som motsvarar din kompetens?
 • Har du kunskaper och förståelse för företagets eller avdelningens verksamhet och dess kunder?
 • Vilka svårigheter och utmaningar har du i jobbet?
 • Vilket behov av  kompetensutveckling  har du på kort och på lång sikt? Behöver du en mentor, praktik, trainee, utbildning? Ta reda på vilka alternativ som finns och skissa på tidsåtgång och kostnad.

Framtiden och dina mål

Utvecklingssamtalet sätter riktmärket för din framtida karriär . Reflektera över dina ambitioner och mål. Var inte blygsam. Om du vill vara med att utveckla arbetsplatsen på längre sikt, säg det.

 • Vad vill du med din yrkeskarriär på längre sikt? Har du mål och egna planer?
 • Formulera dina ambitioner och mål, gärna skriftligt.
 • Stämmer dina ambitioner och mål och avdelningens mål överens? Hur stämmer dina önskemål med ditt företags verksamhet och förväntade utveckling de närmaste åren?
 • Om dina ambitioner och mål inte kan uppfyllas inom avdelningen eller på företaget, vilka andra möjligheter finns?
 • Vad kan du göra för att komma igång med arbetet att nå dina ambitioner och mål?

Individuell utvecklingsplan och mål

I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan. Det är denna överenskommelse som ligger till grund för det kommande lönesamtalet. Det blir även det underlag du tittar tillbaka på inför nästa utvecklingssamtal .

Utvecklingsplanen bör innehålla:

 • dina kommande arbetsuppgifter
 • dina utvecklingsområden och den kompetensutveckling ni är överens om
 • när de olika delarna i utvecklingsplanen ska vara genomförda och vem som tar ansvar för att det blir av
 • budget och tid

E-kurs – Förbered dig inför utvecklingssamtalet

Som medlem får du tillgång till e-kursen Utvecklingssamtalet som ger dig smarta tips och råd om hur du kan utföra ett bra utvecklings-och medarbetarsamtal, både i rollen som chef och som medarbetare.

E-kursen består av faktafilmer, samtalsexempel och checklistor. När du är klar med alla delar kan du göra ett avslutande kunskapstest.

Starta e-kursen här - Förbered dig inför utvecklingssamtalet

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg