Nyttan med kollektivavtal - för dig som är chef

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna samarbetar och kommer överens. Det man kommer överens om bekräftas i kollektivavtal mellan de anställdas och arbetsgivarens organisationer – utan någon politisk inblandning. Det är grunden för det man brukar kalla den svenska modellen. Ett kollektivavtal gäller alla anställda på företaget, oavsett om de är fackligt anslutna eller inte.

En stor fördel med att reglera anställningsvillkoren i avtal och inte i lag är att innehållet kan anpassas till olika branscher. Parterna förfogar själva över villkor och regler och är inte tvungna att övertyga politiker varje gång det finns behov av förändringar.

Värt att notera är att kollektivavtalets regler bara är minimiregler. Det är inget som hindrar dig som arbetsgivare från att komma överens om bättre anställningsvillkor med de anställda på ditt företag.

Vilka är fördelarna med att teckna kollektivavtal?

Kollektivavtalet innebär ett komplett regelverk som ger både dig och dina anställda en grundtrygghet. Det handlar om allt från att dina anställda omfattas av ett stabilt försäkringsskydd till att du som arbetsgivare garanteras fredsplikt under avtalsperioden. Med fredsplikt menas att företaget är undantaget från strejker, blockader och liknande. Genom kollektivavtalet vet alla på arbetsplatsen vad som gäller och det blir mer tid för både dig och din personal att fokusera på den huvudsakliga verksamheten.

Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och någon av dina anställda så hanteras detta mellan arbetsgivarorganisationen och den fackliga organisationen. Det är betydligt enklare och mindre kostsamt än att anlita advokat. En tvist blir dessutom inte offentlig förrän den eventuellt hamnar i Arbetsdomstolen .

Erfarenheter visar att ett företag som har kollektivavtal i vissa situationer bedöms som mer seriöst än företag utan kollektivavtal. Det gäller såväl i affärsförbindelser som när du ska rekrytera ny personal. Vid upphandling är kollektivavtal ibland ett krav från vissa företag och organisationer.

Vad innehåller ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal reglerar olika områden beroende på vilken bransch ett företag tillhör. Gemensamt för de flesta branscher är dock att kollektivavtalet består av följande regleringar och försäkringar:

  • Avtalet om allmänna anställningsvillkor.
    Här regleras bland annat anställningsformer, semester, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, tjänstledighet, övertidsersättning , restidsersättning vid tjänsteresor samt uppsägning .
  • Omställningsavtal.
    Genom detta avtal kan företaget och de anställda få hjälp från trygghetsråden vid till exempel driftsinskränkningar. Den unika försäkringen som är kopplad till omställningsavtalet finns inte tillgänglig annat än som kollektivavtalad försäkring. Vilket trygghetsråd som blir aktuellt för ditt företag beror på vilken bransch företaget tillhör.
  • Avtal om ITP och TGL.
    Genom detta avtal ges tjänstemännen på ditt företag en kompletterande tjänstepension utöver den allmänna (statliga) pensionen. ITP :n är en av marknadens bästa och mest prisvärda tjänstepensionslösningar där man förhandlat fram mycket bra villkor till låga avgifter. Utöver ITP:n omfattas de anställda av en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som lämnar ersättning vid dödsfall.

Utöver dessa regleringar finns det en rad olika avtal som behandlar områden som till exempel lön, arbetstid, arbetsmiljö och kompetensutveckling .

Huvudavtal

Det finns även ett huvudavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv som till exempel reglerar avvikande regler om turordning. För närmare information om huvudavtalet hänvisas till PTK.

Vad är ett hängavtal?

Om du som arbetsgivare inte är medlem i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation. Hängavtalet innebär att du och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen.
Ett hängavtal med Unionen omfattar samtliga tjänstemän på arbetsplatsen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kollektivavtalet, vad det kostar och hur du som arbetsgivare ska gå tillväga kan du kontakta ditt närmaste Unionenkontor.

Mer information hittar du om du söker på "Kollektivavtal".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg