Unionens konjunkturprognos maj 2022

Unionen spår en något nedväxlad men ändå relativt god tillväxttakt för svensk ekonomi framåt. Svensk BNP väntas öka med drygt tre procent i år och tillväxttakten växla ned något under nästa år till runt två procent. Här är Unionens konjunkturprognos maj 2022.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Bild på konjunkturprognosen

Publicerad 16 maj 2022

Unionen om konjunkturen maj 2022

Leverantörsproblem håller tillbaka produktionen särskilt inom fordonsindustrin ytterligare en tid, men den underliggande efterfrågan är stark och övriga industribranscher tror på bra försäljningstillväxt. Det gör att vi bedömer att exporttillväxten kommer kunna öka i relativt god takt framåt. Stora investeringsbehov inom näringslivet och fortsatta bostadsinvesteringar driver investeringstillväxt i år och i viss mån även nästa år.

En annan viktig pusselbit för BNP-prognosen är att Unionen tror att hushållskonsumtionen kommer öka, trots stigande inflation och högre räntor, särskilt i år men i viss utsträckning även 2023. Hushållen har ett starkt utgångsläge med stora buffertar. Konsumtionen gynnas också av släppta pandemirestriktioner och en fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden. Det sker en dämpning i konsumtionsviljan i höst och under nästa vår, i spåren av högre räntekostnader och prisökningar, men vartefter inflationen faller tillbaka lättar trycket på hushållen igen.

Inflationen ligger på en hög nivå och Unionen bedömer att inflationen kommer fortsätta att öka ytterligare en tid, till drygt sju procent, för att någon gång kring årsskiftet falla tillbaka och nedgången ske i relativt snabb takt. Lägre energipriser, stabilisering av konflikten i Ukraina och högre prisnivåer i utgångsläget driver på nedgången. Unionen spår att Riksbankens styrränta ligger på en procent både i slutet på 2022 och vid utgången av 2023.

Arbetsmarknaden har fortsatt utvecklas starkt under våren och Unionen tror att den utvecklingen kommer fortsätta. Företagens anställningsplaner är starka och inom tjänstesektorn, som är sysselsättningstung, finns fortsatt uppdämda rekryteringsbehov efter släppta restriktioner. Långtidsarbetslösheten har redan fallit tillbaka och minskat med mer än hälften av den uppgång som skett under pandemin. Fortsatt god jobbtillväxt inte minst i storstadslän som Stockholm kommer driva på en fortsatt nedgång i långtidsarbetslösheten. Däremot har arbetslösheten ännu inte minskat för dem utan jobb i mer än två år och här är det mer osäkert om och när en nedgång kommer ske.

Sammantaget bedömer Unionen att arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingens mått sjunker ner mot 6,5 procent 2022 och därmed blir den lägsta på nästan 15 år. Sysselsättningstillväxten förblir god under stora delar av 2022 men mattas av under 2023.

Info icon Shape info icon

Unionen gjorde mest träffsäkra prognoser över BNP-utvecklingen för 2021.

Varje år utvärderar Konjunkturinstitutet olika aktörers konjunkturprognoser. Förutom Unionen och Konjunkturinstitutet utvärderades sjutton olika prognosinstitut, bland annat Riksbanken, regeringen, alla storbankerna, Svenskt Näringsliv och LO. Hela utvärderingen hittar du här.

Info icon Shape info icon

Inflation

Förenklat kan man säga att inflation innebär att priserna ökar vilket leder till att pengarna tappar i värde.

Deflation

Motsatsen till inflation kallas deflation, vilket då innebär att priserna sjunker och det leder till att pengarna ökar i värde.

 

Läs mer om inflation Riksbankens webbplats. Riksbankens inflationsmål är att hålla inflationen kring 2 procent per år.