Fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft

Lågkonjunkturen har inte kommit. Den stora försämringen har uteblivit. Tvärtom visar ekonomin en stor motståndskraft. Både tillväxtmässigt och på arbetsmarknaden. Här är Unionen om konjunkturen maj 2023.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
konjunktur

Publicerad 10 maj 2023

Unionen om konjunkturen maj 2023

Sammanfattning

Den djupa lågkonjunktur som många ropat efter i snart ett års tid har inte kommit ännu. Den höga inflationen och de snabbt höjda räntorna har lett till att tillväxten i svensk ekonomi har mattats av men den stora försämring av ekonomin som väntats har hittills uteblivit. Tvärtom visar ekonomin en stor motståndskraft. Både tillväxtmässigt och framför allt på arbetsmarknaden, som inte sett någon större försvagning alls än. Arbetsmarknaden präglas fortfarande mer av en hög efterfrågan på arbetskraft än av uppsägningar.

Botten passerad enligt Unionens klubbar

I Unionens Branschbarometer har fackklubbarna i vårens undersökning totalt sett skruvat upp sina förväntningar något jämfört med den undersökning som genomfördes i höstas. Optimismen härrör från ljusnande marknadsutsikter, medan förväntningarna gällande investeringar och sysselsättningen båda har dämpats under hösten och vintern – dock utan att de därmed signalerar någon större dramatik. De positiva utsikterna för näringslivet som helhet har främst sin grund i en stärkt efterfrågan från utlandet. Exporten väntas växa, och när de exporttunga verksamheterna jämförs med de som enbart säljer på den svenska marknaden är omdömena överlag mer negativa för de senare.

Bakom totalsiffrorna döljer sig stora skillnader mellan olika branscher. Olika delar av näringslivet befinner sig i skilda världar där framför allt bygg och handeln utmärker sig med negativa utsikter. Även andra delar som kan anses kopplade till dem som småhustillverkare, skog- och pappersindustrin samt livsmedelsindustrin har det också tufft.

Andra delar av näringslivet går klart bättre. Det gäller stora delar av tjänstesektorn, inte minst it-branschen och teknisk konsultverksamhet. Det gäller också stora delar av den exporttunga verkstadsindustrin. Fordonsindustrin, läkemedel och försvarsindustrin utmärker dig med särskilt ljusa framtidsutsikter.

Arbetslösheten inte högre i år än förra året

Antalet varsel och konkurser ökade tydligt i höstas från tidigare väldigt låga nivåer. Men sedan har ingen ytterligare ökning skett, de har snarare fallit tillbaka under våren. Varsel leder till arbetslöshet först med viss förskjutning och vår bedömning är att motståndskraften på arbetsmarknaden kommer bestå en tid framöver. Till slut bör den höga inflationen och höjda räntorna få genomslag även på arbetsmarknaden, men Unionen spår att arbetslösheten inte blir högre i år än förra året. Och den ökning som sedan sker blir flack snarare än brant.

Antalet lediga jobb är kvar på historiskt höga nivåer. I Branschbarometern anger också nästan hälften av klubbarna att företagen har vakanser, ytterligare en fjärdedel uppger att det tar längre tid än normalt att tillsätta tjänster. Det råder stor brist på arbetskraft inom industrin, men allra störst inom teknik- och it-konsulter. De funktioner som flest vakanser finns inom är IT-utveckling följt av projektledning, produktutveckling och forskning och utveckling.   

Inflationen kommer att falla snabbt 

Det allra mesta av den stora inflationsuppgången ligger nu bakom oss. Framöver avtar prisökningstakten markant. Det har redan skett gällande el- och drivmedelspriserna, vilka nu är lägre än när de var som högst för ett antal månader sedan, och det börjar nu även märkas i matbutiken. Det medför att den nu höga inflationen under 2023 kommer falla tillbaka snabbt. Detta samtidigt som löneökningstakten, i och med det lönemärke som parterna inom industrin enats om under våren, tydligt växlas upp. Tillsammans innebär det att vi snart är tillbaka i en situation där reallönerna åter ökar. Enligt vår bedömning kommer det ske någon gång runt årsskiftet. Inflationen fortsätter sedan att sjunka och kommer enligt vår prognos under stora delar av avtalsperioden – som sträcker sig till och med mars 2025 – att vara under 2 procent.

Info icon Shape info icon

Inflation

Förenklat kan man säga att inflation innebär att priserna ökar vilket leder till att pengarna tappar i värde.

Deflation

Motsatsen till inflation kallas deflation, vilket då innebär att priserna sjunker och det leder till att pengarna ökar i värde.

 

Läs mer om inflation Riksbankens webbplats. Riksbankens inflationsmål är att hålla inflationen kring 2 procent per år.