Ledamot i branschdelegation

Som ledamot i en branschdelegation har du en av de viktigaste funktionerna i Unionens avtalsrörelse.

Branschdelegationernas viktigaste uppgift är att säkra att Unionen är en medlemsstyrd och väl förankrad organisation under avtalsrörelsen. Som ledamot representerar och driver du din branschs frågor i arbetet – inför, under och efter avtalsrörelsen. Det är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag som ger dig chansen att vara med och utveckla Unionens kollektivavtal .

Du driver din branschs frågor i arbetet inför, under och efter avtalsrörelsen."

Branschdelegationerna är förhandlingsdelegationer för Unionens förhandlingar med de arbetsgivarförbund som finns inom respektive delegations ansvarsområde. Det konkreta förhandlingsarbetet med motparten sköts av en förhandlingsledare och/eller avtalsansvarig ombudsman . När delegationen sammanträder leds arbetet av en delegationsordförande som utses inom delegationen.

Branschdelegatens två viktigaste uppgifter

  • Föreslå krav för de olika avtalen inom branschdelegationen.
  • Ta ställning till det nya framförhandlade centrala avtalet, och sedan rekommendera förbundsstyrelsen att anta eller förkasta det

Påverka avtalsrörelsen - bli ledamot

Som delegationsledamot representerar du medlemmarna och garanterar att deras frågor drivs i avtalsförhandlingarna. Samtidigt tillför du delegationen värdefulla erfarenheter. Du ansvarar för alla avtalsområden inom delegationen. Du representerar alltså inte enbart ditt eget avtalsområde och medlemmarna på din arbetsplats. De flesta ledamöterna är aktiva i sina klubbar och vet hur avtalen tillämpas i praktiken.

Branschdelegationerna garanterar att medlemmarnas frågor drivs i avtalsförhandlingarna

Som ledamot arbetar du aktivt med delegationens förankringsarbete när avtalsspecifika krav tas fram. Det innebär att avtalskraven ska vara förankrade hos medlemmarna på avtalsområdet. Delegationens förhandlingsresultat påverkar även kommande förhandlingsresultat i andra delegationer. Därför behöver du och övriga ledamöter i branschdelegationen ta hänsyn till både de enskilda avtalsområdena och helheten i arbetet.

Viktiga frågor som måste få ta tid

Det tar tid att ta fram bra avtalskrav. Argument som vid första anblicken verkar hålla kanske inte gör det efter en stunds diskussion. De beslut som fattas i delegationen behöver vara väl avvägda eftersom de påverkar vardagen för tusentals medlemmar. Just därför måste också arbetet med avtalsrörelsen få ta tid för att resultatet ska bli det bästa möjliga för medlemmarna.

Det är svårt att säga i förväg hur lång tid delegationernas arbete under avtalsperioden kommer att ta. Tidsåtgången kan variera mellan delegationerna. De nyvalda delegationerna ansvarar för sina avtalsområdens eventuella övriga förhandlingar med arbetsgivarförbunden om nya centrala avtal. Som en del av förberedelserna tillkommer en del arbete med att läsa in material. Under själva förhandlingsarbetet är det vanligt att datumen för möten bestäms med kort varsel utifrån aktuella förutsättningar. Målet är att alltid ha så god framförhållning som möjligt.

Utbildning

Som nyvald ledamot får du förutsättningar och utbildning för att utföra ditt uppdrag. Utbildningen omfattar dels de avtalsområden som ingår i branschdelegationen och dels omvärldsfaktorer som påverkar avtalsförhandlingarna, till exempel den ekonomiska utvecklingen.

Ersättning

Förtroendemannalagen ger dig rätt till ledighet med löneavdrag. Unionen ersätter alla löneavdrag som uppstår till följd av uppdraget, även kostnader för resor och uppehälle. Du får också ett arvode per möte samt traktamente .

Mandatperiod

Mandattiden för en ledamot i en branschdelegation börjar vid det förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor. Mandattiden varar ända fram till nästa förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor. Om en ledamot vill avsluta sitt uppdrag kan förbundsstyrelsen välja en annan ledamot för att fylla platsen i en branschdelegation.

Nominering

Alla medlemmar, förtroendevalda och regionstyrelser i Unionen kan nominera ledamöter till branschdelegationerna. Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Unionens 13 branschdelegationer

Branschdelegationerna är förhandlingsdelegationer för Unionens förhandlingar med de arbetsgivarförbund som finns inom respektive delegations ansvarsområde. Läs mer om Unionens 13 branschdelegationer

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg