Ledamot i branschdelegation

Ett uppdrag för dig som vill spela en stor och viktig roll vid Unionens centrala avtalsförhandlingar.

Som ledamot i en av Unionens 14 branschdelegationer är du med och påverkar riktigt nära förhandlingsbordet när Unionen träffar stora avtalsuppgörelser om kollektivavtal med våra centrala motparter på arbetsgivarsidan. Du är medlemmarnas förlängda arm i förhållande till de avtalsområden som din delegation behandlar och bidrar samtidigt med värdefulla erfarenheter från din egen bransch. För dig som blir utvald är det ett ansvarsfullt och ibland intensivt, men samtidigt oerhört spännande och givande uppdrag. De prioriteringar och beslut ni ledamöter tar under resans gång, kommer påverka tusentals medlemmars vardag.

Mer om vad uppdraget innebär

Branschdelegationerna är förhandlingsdelegationer vid Unionens förhandlingar med de arbetsgivarförbund som finns inom respektive delegations ansvarsområde. Som ledamot representerar du inte enbart medlemmarna på ditt eget avtalsområde och din egen arbetsplats, utan samtliga medlemmar på de olika avtalsområden som delegationen ansvarar för. Läs mer om vilka delegationer som ansvarar för vilka avtal.

Framförallt är du som ledamot i branschdelegation aktiv inför- och under den breda avtalsrörelsen, det vill säga i samband med förhandlingarna om nya centrala avtal avseende löner, arbetstid och allmänna villkor mm. Delegationerna ansvarar dock även för sina avtalsområdens eventuella övriga förhandlingar med arbetsgivarförbunden om andra nya centrala avtal. Ett exempel i närtid har varit centrala avtal om korttidsarbete.

Det konkreta förhandlingsarbetet med motparten på respektive avtalsområde sköts av en förhandlingsledare och/eller avtalsansvarig  ombudsman , men det är delegationen som inför förhandlingarna föreslår vilka avtalskrav som ska ställas på de respektive avtalsområden man ansvarar för, samt är med och tar beslut under det löpande förhandlingsarbetet vilka avvägningar och prioriteringar som ska göras för respektive avtalsområde . När ett avtalsförslag till slut ligger på bordet, blir det även delegationens uppgift att ta ställning till om man vill att Unionens förbundsstyrelse ska godkänna eller förkasta förslaget om nytt centralt kollektivavtal .

Branschdelegationernas viktigaste uppgift är alltså att säkra att Unionen är en medlemsstyrd och väl förankrad organisation, främst under en avtalsrörelses olika faser. En branschdelegation kan även bli inkallad kring andra frågor där en uppgörelse krävs på central nivå på delegationens ansvarsområden, t ex i samband med tecknande av centrala avtal om korttidsarbete. När delegationen sammanträder leds arbetet av en delegationsordförande som utses inom delegationen.

Vad gör en branschdelegation?

Maria Hansson är förtroendevald i en av Unionens 13 branschdelegationer. Men vad gör de egentligen? Här berättar Maria om uppdraget, varför det känns så meningsfullt och varför alla som är intresserade av svensk arbetsmarknad bör testa på det.

Tidsåtgång för uppdraget

Tidsåtgången kan variera mellan delegationerna, men samtliga ledamöter kan räkna med att man framförallt inför- och under den avtalsrörelse inför vilken delegationen har valts, kommer ha en hel del möten. Att ta fram egna bra avtalskrav tar nämligen tid, vilket det även gör att analysera arbetsgivarmotpartens avtalskrav och göra prioriteringar under förhandlingarnas gång för att hitta möjliga vägar framåt. Eftersom resultatet kommer påverka vardagen för tusentals medlemmar, behöver besluten som fattas i delegationen vara väl avvägda och argument som vid första anblicken verkar hålla kanske inte gör det efter en stunds diskussion.

Vissa möten kommer vara fysiska, andra digitala, ibland behöver man som ledamot avsätta tid i ett par dagar i sträck per möte. Som en del av förberedelserna tillkommer även en del arbete med att läsa in material. Vilken framförhållning som är möjlig varierar. Inför den inledande så kallade formuleringsfasen när avtalskraven på respektive avtalsområde ska formuleras, brukar delegationen tidigt kunna enas om vilka datum man behöver ha sina möten. Under själva förhandlingsarbetet är det däremot vanligare att datumen för möten ibland bestäms med kort varsel utifrån aktuella förutsättningar. Målet är dock självklart alltid att ha så god framförhållning som möjligt.

Viktiga tidpunkter för delegationerna inför Avtal 2025

För de ledamöter som väljs till Unionens branschdelegationer vid förbundsrådet 20 maj 2024, väntar introduktion och delegationsuppstart 3-5 september, samt deltagande vid ett extra förbundsråd 14-15 oktober 2024 där avtalsinriktning och motioner inför Avtal 2025 ska behandlas. Därefter och några månader framåt, träffas därefter delegationerna vid ett antal tillfällen för att diskutera sig fram vilka avtalskrav som bör ställas gentemot arbetsgivarmotparterna på de avtalsområden som respektive delegation behandlar. Vilka vinter- och vårmånader under 2025 som därefter blir mest intensiva för respektive delegations arbete, beror främst på de tidpunkter när delegationens olika avtal löper ut ut (de första avtalen löper ut 31 mars 2025, men vissa delegationer behandlar även ett fåtal avtal som löper ut senare under våren och hösten 2025).

Utbildning

Som nyvald ledamot får du förutsättningar och utbildning för att utföra ditt uppdrag. Utbildningen omfattar dels de avtalsområden som ingår i branschdelegationen och dels omvärldsfaktorer som påverkar avtalsförhandlingarna, till exempel den ekonomiska utvecklingen.

Ersättning

Förtroendemannalagen  ger dig rätt till ledighet med löneavdrag. Unionen ersätter alla löneavdrag som uppstår till följd av uppdraget, även kostnader för resor och uppehälle. Du får också ett arvode per möte samt  traktamente .

Mandatperiod

Mandattiden för en ledamot i en branschdelegation börjar vid det förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor. Mandattiden varar ända fram till nästa förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor. Om en ledamot vill avsluta sitt uppdrag kan förbundsstyrelsen välja en annan ledamot för att fylla platsen i en branschdelegation.

Nominering

Alla medlemmar, förtroendevalda, klubbar och regionstyrelser i Unionen kan  nominera  ledamöter till branschdelegationerna. Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg