Almega Tjänsteföretagen Revision & Konsult

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal i bransch:
Konsult & Finans

Info icon Shape info icon

Så hittar du rätt bland avtalen

För att göra det enklare för dig att hitta svar på din fråga förklarar vi här innehållet i några av filerna i listan nedan. Tänk på att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som gäller.

  • Avtalsnytt. Kort sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i avtalet med fokus på lön och lönehöjning under avtalsperioden.
  • Tjänstemannaavtalen. Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, ledighet, permission, uppsägning med mera. Finns också i en version med Unionens tolkningar för att lättare kunna tillämpas.
  • Löneavtal . Lönenivåer och mer utförlig information om hur löneprocessen ska gå till (ingår även som bilaga i tjänstemannaavtalen).
  • Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet och i branschen.

Lön

Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats inom Almega. Unionen och Almegas syn på lönebildning från partsgemensamma lönekonferenser.
Partsgemensamt material inför lönerevisionen.

Övriga gällande avtal

Övrigt

Nyhet

Ett förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd har tecknats.
Protokoll tilläggsavtal om korttidsarbete.

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet är gällande från 1 januari 2017 till 31 december 2020.

Lönerevisionsdatum den 1 januari respektive år. Löneökningar på 2,0 %, 1,8 % och 2,3 % av summan av fasta kontanta löner för tjänstemän den 31 december 2016, 2017 och 2018.

Utrymmet för löneökningar den 1 januari 2020 beräknas som ett genomsnitt av det kostnadsutrymme som de konkurrenssatta avtalsområdena sätter för den period som följer efter 31 mars 2020.

Avtalsinformation
Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

 

Bakgrund till avtalsperioden på fyra år
Parterna är överens om att lösa frågan med att avtalets lönerevision ligger före de förbund som sätter det så kallade märket, nivåerna på löneökningarna.

2017, 2018 och 2019 följs märket. 2020 utgör ett snitt av märket i kommande avtalsrörelse. Vid ett 1-årigt avtal blir uppgörelsen i enlighet med denna, vid ett längre avtal snittet av hela avtalsperioden.

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och avsättningen till flexpension blir 0,2 procent för 2017, 0,2 procent för 2018 och kommer utökas framöver.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Överenskommelse om flexpension i mål
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega träffade den 22 februari 2017 överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och kom samtidigt överens om en rad andra avtalsändringar.

​​​De flesta ändringar trädde i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna ägde rum i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar startade, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlade med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension löst. Överenskommelsen och information om den kan du läsa eller ladda ner, se ovan.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020 ". Det finns även tolkningar till Unionens Tjänstemannaavtalen.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2020-03-26)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg