Öka jämställdheten

Jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en fråga om rättvisa och demokrati. Alla oavsett kön ska ha lika rättigheter och möjligheter både i samhällslivet och i arbetslivet. För att skapa en jämställd arbetsplats krävs ett systematiskt arbete.

Jämställdhet innebär dels en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika yrken och utbildningar och dels att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tas tillvara i arbetslivet.

Planera för ökad jämställdhet

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsplatsen och motverka diskriminering och trakasserier. 

Utgångspunkten för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete är en kartläggning av arbetsplatsen. För att veta vilka insatser som behövs måste man veta hur det ser ut idag. 

 • Vi rekommenderar att ni sätter ihop en könsblandad grupp bestående av både arbetsgivarrepresentanter och fackklubbrepresentanter. Att arbeta med jämställdhet på en arbetsplats kan upplevas som självklart och enkelt, men för att få till ett framgångsrikt arbete krävs det också kunskaper i jämställdhet och vad det handlar om. Om möjligt, se till att ha med någon som kan genusfrågor med i gruppen.

Information och underlag som kan det systematiska jämställdhetsarbetet kan utgå ifrån:

 • En redovisning av antalet kvinnor och män inom olika typer av arbeten och på olika nivåer i organisationen.
 • En kartläggning av den fysiska arbetsmiljön för att se om arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män.
 • Könsuppdelad statistik över arbetsskador, sjukfrånvaro och förtidspensioneringar.
 • En beskrivning av den psykosociala arbetsmiljön i syfte att fånga upp arbetsrutiner, attityder, språkbruk, bilder etcetera som är eller kan uppfattas som könsdiskriminerande, eller som försämrar trivseln på arbetsplatsen.
 • En könsuppdelad redovisning av arbetstidens förläggning, uppdelat på olika kategorier av arbetstagare (heltid, deltid, övertid, flex, OB, skift, fast eller individuell arbetstid).
 • En könsuppdelad redovisning av antalet uttagna dagar för föräldraledighet och vård av sjukt barn.
 • En könsuppdelad redovisning av antalet dagar för utbildning, kompetensutveckling och liknande inklusive uppgifter om utbildningens art, om den är extern eller intern och om dess kostnader.
 • En bedömning av uppskattat arbetskraftsbehov under året (eventuella pensioneringar, nyanställningsbehov, arbetstoppar, vikariat och dylikt).
 • En kartläggning och analys av förekommande skillnader i löner och andra anställningsvillkor kvinnor mellan män.

Är din arbetsplats jämställd?

Ställ dig följande frågor för att börja reflektera över jämställdheten på arbetsplatsen:

 • Bedrivs ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete?
 • Vilka jämställdhetsfrågor tycker du som chef är viktiga på din arbetsplats (till exempel jämställda löner, fler kvinnliga chefer)?
 • Hur kan du som chef göra för att vardagen ska bli mer jämställd?
 • Hur ser samverkan ut mellan dig och medarbetarna i jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen?

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?