Öka jämställdheten

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati. Alla oavsett kön ska ha lika rättigheter och möjligheter både i samhällslivet och i arbetslivet. För att skapa en jämställd arbetsplats krävs ett systematiskt arbete.

Jämställdhet innebär en jämn könsfördelning inom olika yrken och utbildningar och att alla människors kunskaper och erfarenheter tas tillvara i arbetslivet oavsett kön eller könsidentitet.

Planera för ökad jämställdhet

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsplatsen och motverka diskriminering och trakasserier. 

Förutsättningen för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete är att göra en granskning av arbetsplatsen. För att veta vilka insatser som behövs måste man veta hur det ser ut idag. 

 • Unionen rekommenderar att en könsblandad grupp bestående av både arbetsgivarrepresentanter och fackklubbrepresentanter sätts ihop. Att arbeta med jämställdhet på en arbetsplats kan upplevas som självklart och enkelt, men för att få till ett framgångsrikt arbete krävs det också kunskaper i jämställdhet och vad det handlar om. Om möjligt, se till att ha med någon som har den kunskapen med i gruppen.

Information och underlag som det systematiska jämställdhetsarbetet kan utgå ifrån:

 • En redovisning av antalet kvinnor och män inom olika typer av arbeten och på olika nivåer i organisationen.
 • En kartläggning av den fysiska arbetsmiljön för att se om arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män.
 • Könsuppdelad statistik över arbetsskador, sjukfrånvaro och förtidspensioneringar.
 • En beskrivning av den psykosociala arbetsmiljön för att fånga upp arbetsrutiner, attityder, språkbruk, bilder etcetera som är eller kan uppfattas som könsdiskriminerande, eller som försämrar trivseln på arbetsplatsen.
 • En könsuppdelad redovisning av arbetstidens förläggning, uppdelat på olika kategorier av arbetstagare (heltid, deltid, övertid, flex, OB, skift, fast eller individuell arbetstid).
 • En könsuppdelad redovisning av antalet uttagna dagar för föräldraledighet och vård av sjukt barn.
 • En könsuppdelad redovisning av antalet dagar för utbildning, kompetensutveckling och liknande inklusive uppgifter om utbildningens art, om den är extern eller intern och om dess kostnader.
 • En bedömning av uppskattat arbetskraftsbehov under året (eventuella pensioneringar, nyanställningsbehov, arbetstoppar, vikariat och dylikt).
 • En kartläggning och analys av förekommande skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.
 • En kartläggning av könsfördelningen på olika typer av avdelningar inom företaget.
 • En kartläggning av hur mansdominerade respektive kvinnodominerade avdelningar är organiserade (exempelvis antal anställda per chef, teknisk utrustning och så vidare).

Är din arbetsplats jämställd?

Ställ dig följande frågor för att börja reflektera över jämställdheten på arbetsplatsen:

 • Bedrivs ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete?
 • Vilka jämställdhetsfrågor tycker du som chef är viktiga på din arbetsplats (till exempel jämställda löner, fler kvinnliga chefer)?
 • Hur kan du som chef göra vardagen mer jämställd?
 • Hur ser samarbetet ut mellan dig och medarbetarna i jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen?
 • Har ni rutiner och riktlinjer mot sexuella trakasserier? Känner alla medarbetare till dessa?
 • Har ni en handlingsplan för lika möjligheter och rättigheter?
 • Hur ser er rekryteringsprocess ut? Har ni standardiserade processer för rekrytering? Hur ser era annonser ut?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg