Informationsskyldighet och Medbestämmandelagen

Här kan du som förtroendevald läsa mer om hur informationsskyldigheten regleras i Medbestämmandelagen 19 §

Informationsskyldighet

Arbetsgivare som har kollektivavtal är skyldig att löpande och på eget initiativ hålla de lokala fackliga organisationerna informerad om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt. Arbetsgivaren ska även informera om riktlinjerna för personalpolitiken.

Utöver den löpande informationen ska arbetsgivaren innan beslut fattas om viktiga förändringar i verksamheten eller för enskilda arbetstagare på eget initiativ kalla de lokala fackliga organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med till förhandling .

Vad ska informationen innehålla?

Informationen ska innehålla uppgifter och dokument som behövs för att bedöma nuläget och utsikterna för framtiden. Det kan till exempel vara personalsituationen, nya krav hos kunder, teknik, affärssystem, marknadsutvecklingen, räkenskaper, rapporter, analyser och avtal. 

Informationsskyldigheten regleras i Medbestämmandelagens 19 §. Grunden finns i Medbestämmandelagen , men på många av Unionens avtalsområden är det tecknat centrala medbestämmandeavtal för att reglera dessa frågor också. Om det finns ett centralt medbestämmandeavtal så kan det vara till hjälp i arbetet med hur insyn, samverkan och förhandling på arbetsplatsen ska gå till.  På arbetsplatser där det finns en fackklubb kan rätten till information också vara reglerad i ett lokalt medbestämmandeavtal.

Ett exempel på centrals medbestämmandeavtal är utvecklingsavtalet som de centrala parterna Svensk Näringsliv, PTK och LO har tecknat. Lokala medbestämmandeavtal kan också ha andra namn som exempelvis samverkansavtal och lokalt utvecklingsavtal.

Det är de fackliga parterna som arbetsgivaren är skyldig att informera på det här viset, det finns alltså ingen skyldighet att informera anställda på samma vis.

Innan arbetsgivaren fattar beslut om en viktigare förändring ska de också förhandla med den lokala arbetstagarorganisationen. Denna förhandlingsskyldighet kallas primär förhandlingsskyldighet och regleras i Medbestämmandelagens 11 §. Medbestämmandeförhandling – så här gör du

Guide: Förhandla omorganisation och arbetsbrist

Vid en omorganisation är det viktigt att alla parter vet vad som gäller. I den här guiden får du som förtroendevald veta hur processen går till och tips och råd i hur du förhandlar vid omorganisation och arbetsbrist.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg