Föreskrifter stödjer arbetsmiljöombud och skyddsombud

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö hjälper dig att ställa krav på arbetsmiljön. Läs mer och se till att få den utbildning som behövs.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som heter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är ett bra stöd för dig som arbetsmiljöombud . (Namnet på föreskrifterna förkortas ibland OSA.) De gäller som en lag. Föreskriften pekar ut tre viktiga huvudområden som arbetsgivare behöver hantera och förebygga:

  • Hög arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

Det finns krav på att chefer utbildas inom dessa områden. Dessutom ska arbetsgivaren sätta organisatoriska och sociala mål tillsammans med arbetstagarna.

Se till att få utbildning i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Arbetsmiljöombuden och skyddsombuden ska bevaka att de som är chefer eller har uppgifter i skyddsorganisationen får den utbildning och har den kompetens som krävs av arbetsgivaren. Unionens rekommendation är att arbetsmiljöombuden och cheferna ska genomföra utbildningarna gemensamt.

Du som är arbetsmiljöombud eller skyddsombud ska också själv få den utbildning som ditt uppdrag kräver. Unionen ordnar löpande olika utbildningar om arbetsmiljöarbete och om föreskrifterna. Information om aktuella kurser hittar du under kurser och aktiviteter.

Gå igenom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med stöd av föreskrifterna

Med hjälp av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kan du ställa krav på att skyddsorganisationen ska undersöka och åtgärda risker i arbetsmiljön som är särskilt viktiga. Det gäller både anställda med mer gränslöst arbete och för dem som har en tydligare arbetsledning eller schemaläggning.

Några punkter om arbetsmiljö som du kan föreslå att gå igenom

Om arbetsgivaren inte har tagit initiativ till det, bör du som är arbetsmiljöombud tillsammans med din arbetsgivare gå igenom de här punkterna:

  • Inventera vad som görs idag samt vilken kompetens, befogenheter och resurser som chefer och arbetsledare har. Se över vilken utbildning som behövs för chefer och arbetsmiljöombud.
  • Diskutera hur föreskrifternas krav på mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska inkluderas i arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy.
  • Inventera om arbetsplatsens arbete med att undersöka arbetsmiljön, genomföra riskbedömningar och skyddsronder även hanterar de risker som föreskrifterna behandlar. Bra metoder för att undersöka den organisatoriska och sociala miljön är genom att systematiskt arbeta med löpande enkäter, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.
  • Undersök om det finns ohälsosam belastning eller risker förenade med arbetstidens förläggning bland arbetstagare eller grupper av arbetstagare. Det är viktigt att arbetstagarna har möjlighet till återhämtning.
  • Se över arbetsplatsens rutiner för kränkande särbehandling. Det är viktigt att följa upp att de arbetsmiljöproblem som lett till eventuell kränkande särbehandling försvinner genom de åtgärder som vidtas.

Om du inte är nöjd med arbetsgivarens arbetsmiljöarbete

Om du som arbetsmiljöombud inte är nöjd med arbetsgivarens arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö eller med det systematiska arbetsmiljöarbetet, kan du i första hand kontakta arbetsplatsens skyddskommitté om det finns en sådan. Annars kan du göra en begäran om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagen, kapitel 6, § 6 (så kallad 6:6a). Den rätten bör dock användas med försiktighet - och alltid efter att förbättringskrav framförts upprepade gånger till arbetsgivaren - så stäm av detta med Unionens regionkontor innan.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg