Ledarskap i det ”nya normala” – att leda efter coronakrisen

Eftersom en kris innebär en ”avgörande vändpunkt” är det inte sannolikt att tillvaron kommer att gå tillbaka till det normalläge som rådde inför krisen. Det mesta talar för att marknader, kunder och leverantörer kommer att vara förändrade.

Att leda efter Coronakrisen

De som snabbast förstår hur det nya normala ser ut och vilka nya behov som finns, kommer att stärka sin position. Då måste du, samtidigt som du arbetar med den akuta krishanteringen, sätta igång det viktiga arbetet med att tänka, planera och agera för den framtida verksamheten. Nyorienteringen måste ske parallellt med krishanteringen.

Nyorientering innebär att vara lyhörd på de signaler som framför allt kunderna skickar till dig, att aktivt förstärka innovationskraften hos dina medarbetare, och att snabbt ställa om valda delar av verksamheten. En lyhörd och innovativ kultur kommer att överbrygga krisen och ge dig och dina medarbetare försteg i det nya normala.

Tänk nytt

När coronaviruset förändrade villkoren för lunchrestauranger ställde en del restaurangägare ut en grillkock på trottoaren, erbjöd specialmenyer för take-away, organiserade hemkörning, och sålde lunch-vouchers till gymnasieskolan i på orten. Textilföretaget ställde om på nolltid och började tillverka munskydd. Skolor och utbildningsföretag ställde om till distansutbildning.

För att vara framgångsrik behöver du ta inspiration av dessa nytänkare. Vad behöver dina kunder? Vad kan göras för att möta dessa nya behov?

Hur du behöver tänka och agera

Det kommer en tid efter krisen. Du måste påminna dig själv och dina medarbetare om detta. Hur allvarligt nuläget än är måste du ingjuta hopp om framtiden. Även om ingen i dagsläget vet något om efterdyningarna av coronakrisen så är det ändå viktigt att börja prata om tiden efter krisen. Så småningom kommer den akuta fasen att klinga av, och då måste vi vara beredda att förändra vårt sätt att arbeta. Att anpassa oss till det nya normala som då kommer att råda.

Vissa behov förblir oförändrade…

Det kommer att vara saker som förblir oförändrade efter en kris. Människor kommer även fortsättningsvis att vilja bygga bo, skapa familj, utbilda sig, resa, roa sig, tävla, … Viktigt blir att förstå vilka de oförändrade behoven är så att ni även i fortsättningen kan leverera det som kunderna har behov av. Gör dina medarbetare delaktiga i den kartläggningen – de känner troligen ännu bättre än du vilka behov som kommer att vara oförändrade efter krisen.

…medan andra behov kommer att vara annorlunda

Det kommer att vara många saker som kommer att se annorlunda ut efter krisen. Nya behov, nya förutsättningar, nya aktörer. Det är oftast bra att börja med att kartlägga de nya behoven och beteenden från ett kundperspektiv. Avsätt tid för att beskriva dessa nya behov. Vad är det som de behöver nu, som inte var lika uppenbart eller viktigt före krisen? Även för kunderna har krisen förändrat förutsättningarna, och ni tjänar på att vara snabba med den här kartläggningen och analysen.

Gör därefter upp planer tillsammans med dina medarbetare, för hur ni kan möta dessa nya behov. Prioritera det som går att utföra med de befintliga medarbetarnas kompetens. ”Vad kan vi göra med de resurser vi redan har?”

Vad är det som de behöver nu, som inte var lika uppenbart eller viktigt före krisen?

Men du kommer också att behöva uppdatera kompetensen hos dina medarbetare för att kunna bygga nya team och tjänster som passar det nya normala. På sätt och vis liknar detta vid att starta ett företag från grunden. Då ställs din förmåga att kommunicera på prov. Din uppgift blir att samla medarbetarna för att kommunicera syfte, mål, taktik, strategi och resurser. Räkna med att det kommer att krävas omstrukturering och omorganisering. Troligen behöver du också kompetensväxla, kompetensutveckla och utbilda dina medarbetare, nyinvestera och nyrekrytera. Den stora fördelen med att arbeta fram dessa planer, och göra det tillsammans, är att det ger dina medarbetare ett lugn och en tillförsikt i att det kommer att finnas en fortsättning efter krisen. Du hjälper dem att lyfta blicken och samarbeta framåt.

Det finns en stor trygghet i att klargöra vilka delar av arbetet som kommer att fortsätta som tidigare, och vilka delar som ni behöver förändra och utveckla. Var noga med att tydliggöra detta.

Nyorientering förutsätter att du tänker nya tankar

Det största hindret i all nyorientering är våra befintliga tankar, vanor och beteenden. Dina tankar kring de nya villkoren som arbetet kräver framöver, kommer att påverka ditt beteende.

Dina tankar och föreställningar, ditt ”mindset”, kommer att vara helt avgörande för hur du agerar i en kris.

Den viktigaste förändringen kommer därför att behöva ske hos dig själv som chef och ledare. Dina tankar och föreställningar, ditt ”mindset”, kommer att vara helt avgörande för hur du agerar i en kris. Du förändrar ditt mindset genom att fylla på med konstruktiva, positiva tankar om den verksamhet som du leder. Du måste tänka att det är möjligt att förändra, anpassa och utveckla verksamheten och medarbetarna så att ni fortsatt kan leverera kundnytta. Du måste tänka att din egen förmåga är tillräcklig för att ge tillräckligt med energi, stöd och inspiration till dina medarbetare. Tillsammans med dina chefskollegor eller din mentor kan du bolla och förstärka dessa positiva tankar.

Det nya normala

Varje kris gör att människors preferenser och beteenden förändras – ibland bara lite, ibland väldigt mycket. Det blir ditt och dina medarbetares uppgift att kartlägga vilka nya behovsmönster som uppstår, och göra nödvändiga förändringar i ert eget arbete så att ni även i fortsättningen kan möta kundernas behov.

Som chef och ledare har du ett stort ansvar för att både agera kortsiktigt (krishantering) och långsiktigt (nyorientering). Du måste tänka att du inte är ensam om detta – tag aktiv hjälp från dina kollegor och andra i och utanför er organisation. Att leda i kris tar mycket av din energi, men när ni tillsamman tar er igenom tunneln och ut på andra sidan, ja då kommer du att få tillbaka uppskattning och erkännande för ditt agerande under krisen.

Två tydliga fokus krävs av ledare i kristider

I kristid behöver du både tänka kortsiktigt och långsiktigt. Vi guidar och ger dig råd för att ta dig som chef och ledare igenom den första fasen.

Att leda på distans – tänk på det här!

Hur får du till en bra struktur på till exempel möten och återkoppling när du och dina medarbetare jobbar på distans?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg