Ett bra samarbete mellan dig som chef och förtroendevalda lönar sig

Att det finns fackliga ombud på jobbet är bra för hela organisationen och även för dig som är chef. Arbetsplatser med fungerande och strukturerade samarbeten mellan chefer och medarbetare visar sig gång på gång ha färre konflikter och kan lägga mer energi på verksamhetens utveckling.

Samarbetet kan ge många vinster

Ordning och reda

Med en tydlig facklig struktur på arbetsplatsen blir beslutsordningen tydligare. Det blir mer ordning och reda kring frågor som direkt berör de anställda och arbetsmiljön.

Förankrade beslut

Med förtroendevalda på arbetsplatsen kan fler anställda få möjlighet att komma till tals med idéer och förslag innan beslut. Det tror vi ger ökad kunskap och förståelse hos medarbetarna om verksamhetens utveckling och framtid. 

Chans till förbättrade resultat

Genom att involvera klubb eller ombud på arbetsplatsen ökar chansen att fler känner sig delaktiga och engagerade i verksamhetens utveckling och framtid. Det ger i sin tur chans till ökade vinster i produktion, utveckling och resultat. 

Vinn tid

Vid förändringar i verksamheten sparar du som chef tid genom dialog med valda företrädare på arbetsplatsen. De känner till arbetsplatsens kultur, historia och förutsättningar. Om det saknas fackliga ombud på arbetsplatsen behöver arbetsgivaren, vid förhandling , skicka in en förhandlingsframställan till Unionen.

Får kompetent bollplank inom arbetsrätten 

Unionen utbildar och stöttar den som är förtroendevald. Det ger både dig som chef och även verksamheten som helhet tillgång till ökad kompetens inom arbetsrätt och lagar som exempelvis arbetsmiljölagen (AML), medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). 

Möjlighet att teckna avtal anpassade efter er arbetsplats  

Med både kollektivavtal och förtroendevalda på arbetsplatsen kan partsmodellen nyttjas fullt ut, med möjligheten att teckna lokala avtal anpassade efter just er arbetsplats. Det är bra både för anställda och arbetsgivare. 

Tips för att komma igång med ett bra samarbete

Att diskutera och komma överens om ramarna för samarbetet mellan dig som chef och den förtroendevalda leder ofta till att det fackliga arbetet flyter på lättare. Det kan handla om så grundläggande saker som att diskutera vad det fackliga uppdraget innebär och hur ofta ni ska träffas.

 1. Se till att ha en gemensam bild av facklig tid 

  Både du och den fackliga representanten tjänar på att ha en samsyn kring den fackliga tiden. Då slipper ni lägga tid och energi på att fundera över det i den dagliga verksamheten. 

 2. Presentera era olika uppdrag och ansvarsområden 

  Oavsett hur väl du och medarbetaren som är förtroendevald  känner varandra kan det vara bra att ni går igenom era olika roller och vad som ingår i de olika uppdragen och ansvarsområdena. 

 3. Bestäm hur ofta ni ska ses

  Det kan vara bra att diskutera hur era möten ska se ut. Det kan handla om hur långa mötena ska vara och vilka som ska delta. Det är också bra att komma överens om hur agendan ska se ut och hur kommunikationen mellan mötena ska fungera. 

 4. Gör ett årshjul för ert arbete

  Ett tips är att göra ett årshjul för verksamheten med verksamhetsplanering, medarbetarundersökning, löneförhandling med mera. 

 5. Skriv ett samverkansavtal

  Det går också att skriva ett lokalt avtal om ramarna, ett så kallat samverkansavtal. Kontakta Unionens regionkontor om du och din arbetsgivare vill ha hjälp att teckna ett samverkansavtal. 

Råd och stöd för dig som chef

Att vara chef innebär ansvar, befogenheter och utmaningar. Här får du användbara råd och stöd i din roll som ledare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg