Unionen välkomnar förslaget om bättre europeiska företagsråd

Unionen välkomnar att EU-kommissionen äntligen presenterat förslag om bättre regler för Europeiska företagsråd.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 25 jan. 2024

Det nuvarande regelverket har brister vilket har negativa konsekvenser för både löntagare och företag. Därför är det positivt att kommissionen har hörsammat Unionens och våra europeiska fackliga kollegors krav på bättre fungerande regelverk för Europeiska företagsråd.

Kommissionens förslag syftar till att göra europeiska företagsråd starkare genom att underlätta inrättandet av företagsråd, främja mer meningsfull information och samråd och möjliggöra att företagsråden har de resurser som krävs för att utföra sitt arbete.

Förslaget innebär också att arbetstagare i multinationella företag ges lika rättigheter att begära att ett EWC inrättas genom att nuvarande undantag från direktivet slopas. Förändringen gör det möjligt för 5,4 miljoner anställda i 320 multinationella företag att begära att tidigare avtal ersätts med avtal om inrättande av europeiskt företagsråd.

En väl fungerande ram för samråd och beslutsprocesser ger arbetstagarna inflytande och underlättar förändringar, vilket är särskilt relevant i övergången till ett mer hållbart och digitaliserat Europa.

En bättre lagstiftning förväntas inte bara gynna löntagare genom ökad delaktighet och skydd, utan också företag genom förutsättningar för högre produktivitet , lägre kostnader och en mer jämn spelplan mellan företag på den inre marknaden.

Unionen kommer nu att närmare analysera förslaget och samarbeta med TCO och andra europafackliga organisationer för att få till stånd meningsfull information och samråd med arbetstagarrepresentanter i multinationella bolag.

Nu ska förslaget förhandlas

Kommissionens förslag ska nu förhandlas i Europaparlamentet och ministerrådet där medlemsländerna är representerade. När det nya regelverket har antagits har medlemsstaterna ett år på sig att genomföra det i sin nationella lagstiftning. Det nya regelverket börjar tillämpas två år senare. Under tvåårsperioden kan parterna anpassa sina EWC-avtal till de reviderade kraven.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande

Info icon Shape info icon

Vad är EWC?

Europeiska företagsråd (EWC) är forum där företag informerar och samråder med arbetstagare i frågor som påverkar över landsgränserna. De europeiska företagsråden är de första organen på europeisknivå som företräder arbetstagarnas intressen på företagsnivå och är ett svar på företagens alltmer gränsöverskridande verksamheter.

Unionen har närmare 200 europeiska företagsrådsrepresentanter i över 100 företag och vi jobbar aktivt för att de ska bli fler.