Sveriges arbetstagare och företag måste skyddas mot minimilöner på EU-nivå

Den 13 januari inleds informella förhandlingar mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd i syfte att försöka enas om utformningen av ett nytt EU-direktiv om minimilöner. Unionens bestämda uppfattning är att lagstiftare, oavsett om det är riksdagen eller Europaparlamentet och Ministerrådet, inte ska lägga sig i lönebildningen. Det är en fråga för medlemsstaterna, och i Sverige för arbetsmarknadens parter.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 13 jan. 2022

Det är en framgångsrik modell som skapar goda arbetsvillkor, en ordning som ger anpassning utifrån branschers olika förutsättningar. Samtidigt som det är ett väl fungerande system för lönebildning som ger reallöneökningar. Att kollektivavtal som förhandlas i Sverige, mellan lokala och centrala parter på arbetsmarknaden, skulle kunna prövas i EU-domstolen är för oss fullständigt oacceptabelt.  

Det är mycket som står på spel. Självbestämmandet för fack och arbetsgivare om lönebildningen på svensk arbetsmarknad lyfts fram som en framgångsfaktor samtidigt som den av olika skäl riskerar att undermineras från olika håll. Sveriges regering, medlemsstaternas regeringar och EU:s institutioner - måste förstå och agera så att som innebär att nivåer i våra kollektivavtal ifrågasätts av EU eller att direktivet skapar någon individuell rätt till minimilön.  

Nu är det viktigt att samtliga parter på svensk arbetsmarknad står enade i försvaret av den arbetsmarknadsmodell som tjänar oss väl. Såväl arbetstagare, som arbetsgivare och den svenska samhällsmodellen i stort. 

Vi värnar EU-samarbetet som spelar en oerhört viktig roll för löntagare, företag och medlemsländerna. EU:s legitimitet, fördrag och ländernas nationella särdrag måste värnas. EU kan med väl fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem ta sig ur den ekonomiska kris som pandemin har orsakat. Många arbetstagare inom EU har svårt att leva på sin lön. Men vi är övertygade om att EU-lagstiftning om minimilöner inte är en lösning på problemet. Det krävs starka nationellt starka parter på arbetsmarknaden och där politiken har en lagstiftande roll, så behöver nationella parlament hantera frågan om minimilön på nationell nivå. För att nå framgång krävs också att medlemsstaterna agerar tillsammans. Men EU-lagstiftning om lönesättning inom unionen är inte ett bra svar på utmaningarna framöver. Goda ambitioner från kommissionen får inte slå sönder framgångsrika, nationella system för arbetsmarknad och välfärd. 

Istället för att ropa på överstatliga lösningar, så behövs en förståelse för vad subsidiaritetsprincipen verkligen handlar om. Att beslut ska fattas så nära människor som möjligt samtidigt som val av beslutsnivå ska vara effektfullt. Här är den svenska arbetsmarknadsmodellen ett praktexempel.  

Ta lärdom av den svenska arbetsmarknadsmodellen och hur vi har skapat ett nationellt och lokalt välfungerande system för ordning och reda, konkurrenskraft och reallöneökningar.  

Förhandlingen är långt ifrån över. Unionen kommer att kämpa vidare och vi utgår ifrån att övriga parter och regeringen fortsätter stå upp för vår väl fungerande modell.  

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2022-01-13